จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,875.551,011.0064.8 %5.0278.4088.8068.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,341.401,514.0054.7 %5.0323.27205.2636.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,111.271,718.0044.8 %5.0405.36156.5661.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,847.9420,825.00-50.4 %0.01,628.82884.4545.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,879.012,108.0056.8 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,606.92801.0082.6 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,405.27345.0092.2 %5.0164.2692.0943.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,814.82467.0090.3 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,831.66421.0089.0 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,394.80421.0090.4 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้4,707.41282.0094.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,179.881,620.0049.1 %5.0280.48421.50-50.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,797.441.00100.0 %5.0678.020.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,162.06307.2173.6 %5.0477.28247.3348.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง4,158.421.00100.0 %5.0697.040.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,499.591.00100.0 %5.0620.950.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,502.321,807.00-20.3 %0.0279.19607.26-117.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,162.692,696.00-24.7 %0.0800.55574.9028.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,109.9913,334.04-1.7 %0.0868.1835.4395.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,326.842,131.0050.7 %5.0582.95131.4877.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,735.00979.0079.3 %5.0553.3435.4593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,243.01614.0081.1 %5.0373.77262.2729.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง4,019.863,668.008.8 %4.0601.96140.8976.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,448.8913,901.00-115.6 %0.01,115.391,439.72-29.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,039.215,147.00-2.1 %0.0667.44503.5024.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง1,264.872,521.00-99.3 %0.0544.91305.9043.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,466.951.00100.0 %5.01,039.310.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง992.762,529.00-154.7 %0.0430.82604.55-40.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,739.862,141.0042.8 %5.0601.96156.9373.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,596.821.00100.0 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,636.671,403.0069.7 %5.0659.01341.1048.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,064.542,122.00-99.3 %0.0361.7725.4693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,395.841,599.00-14.6 %0.0597.16163.2872.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 44,452.4639,645.9610.8 %5.0638.42431.8632.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,881.57905.0068.6 %5.0180.89192.86-6.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,184.971,345.0057.8 %5.0288.63308.13-6.8 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,016.416,817.98-69.8 %0.0551.93488.1711.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,472.5011,096.31-219.5 %0.0449.830.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,449.361.00100.0 %5.0553.85255.8653.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง41,043.743,064.2392.5 %5.01,018.27570.6244.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,082.731.00100.0 %5.0171.580.9599.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง18,354.081.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,083.181.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ34,343.3710,965.0068.1 %5.0362.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,330.6317,458.62-175.8 %0.0977.462,155.65-120.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,673.812,462.0033.0 %5.0506.88416.2417.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง4,032.26688.0082.9 %5.0287.12133.7453.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง28,417.959,813.0465.5 %5.011,578.531,997.7582.7 %5.0
รวม 357,179 192,702 46.05 % 35,368 14,652 58.57 %