จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,341.401,514.0054.7 %5.0323.27205.2636.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง0.001,718.000.0 %0.50.00156.560.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,847.9420,825.00-50.4 %0.01,628.82884.4545.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,879.012,108.0056.8 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,606.920.000.0 %0.0208.130.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,405.27345.0092.2 %5.0164.2692.0943.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,814.82467.0090.3 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,831.660.000.0 %0.0144.650.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,394.80421.0090.4 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้4,707.410.000.0 %0.0145.130.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,179.881,620.0049.1 %5.0280.48421.50-50.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,797.440.000.0 %0.0678.020.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,502.321,807.00-20.3 %0.0279.19607.26-117.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.002,696.000.0 %0.50.00574.900.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,109.9913,334.04-1.7 %0.0868.1835.4395.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,326.842,131.0050.7 %5.0582.95131.4877.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.00979.000.0 %0.50.0035.450.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,243.01614.0081.1 %5.0373.77262.2729.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง4,019.863,668.008.8 %4.0601.96140.8976.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,448.8913,901.00-115.6 %0.01,115.391,439.72-29.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,739.862,141.0042.8 %5.0601.96156.9373.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.002,122.000.0 %0.50.0025.460.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,395.841,599.00-14.6 %0.0597.16163.2872.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,184.971,345.0057.8 %5.0288.63308.13-6.8 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,016.416,817.98-69.8 %0.0551.93488.1711.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.00255.860.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง0.003,064.230.0 %0.50.00570.620.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.0010,965.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0017,458.620.0 %0.50.002,155.650.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 83,851 74,658 0.00 % 8,701 5,461 0.00 %