จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,767.49937.0066.1 %5.0216.1384.5860.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,910.861,085.0062.7 %5.0273.1835.7286.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,325.961,390.2058.2 %5.0425.3135.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,693.5318,317.0040.3 %5.02,331.45285.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,836.63933.0080.7 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,281.21170.0096.0 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,025.324,283.53-6.4 %0.0936.04259.8672.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,732.434,986.24-33.6 %0.0577.44332.8342.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,153.15705.0077.6 %5.0368.26418.98-13.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,919.16745.0074.5 %5.0273.18181.5533.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,915.89792.0072.8 %5.0273.18369.21-35.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,349.912,491.8025.6 %5.0603.67720.76-19.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,951.611,926.0051.3 %5.0672.52501.0425.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,323.7911,464.9114.0 %5.0902.8371.3392.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,534.241,232.0065.1 %5.0482.36304.1037.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,245.301,028.0068.3 %5.0520.3970.3986.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,328.97972.5070.8 %5.0368.26313.6514.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,539.692,536.7428.3 %5.0501.37310.1338.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม6,298.263,138.1250.2 %5.01,109.885,654.56-409.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม0.002,446.000.0 %0.00.00511.370.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,511.141,448.0058.8 %5.0501.3788.0882.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,780.834,484.696.2 %3.0919.7297.4189.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,672.581,337.0088.5 %5.0463.34360.4822.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,779.301,639.0056.6 %5.0596.4575.7387.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,684.052,907.0021.1 %5.0558.42301.3446.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,767.182,047.5757.0 %5.0501.37237.6752.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,332.783,694.00-10.8 %0.0311.2152.7083.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,706.304,286.0063.4 %5.0463.34270.7541.6 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 38,687.5215,768.0059.2 %5.0599.10531.9011.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,280.19920.0072.0 %5.0235.15193.1617.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,297.303,214.2225.2 %5.0729.56636.5712.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,377.571,386.6058.9 %5.0444.32345.7822.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,030.182,625.0034.9 %5.0634.48138.0878.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,915.89975.0066.6 %5.0273.1869.9074.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,528.783,354.404.9 %2.0463.34272.5841.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,665.1313,212.72-4.3 %0.0554.83674.89-21.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,071.623,921.0022.7 %5.0289.84128.8255.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม64,014.0376,810.50-20.0 %0.01,130.42712.5037.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม16,357.948,830.0446.0 %5.0368.42301.1518.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,438.1217,978.11-3.1 %0.0936.80847.589.5 %4.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม33,684.8927,887.0017.2 %5.01,313.92412.3068.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,468.321,945.0043.9 %5.0482.36538.12-11.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,909.46723.0075.2 %5.0254.16152.7139.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,527.67462.5896.3 %5.02,678.631,370.3548.8 %5.0
รวม 381,622 260,990 31.61 % 27,183 18,902 30.46 %