จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,968.02770.0080.6 %5.0457.631.8599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์69,653.155,801.4891.7 %5.0479.1770.1785.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,314.13951.0058.9 %5.069.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,742.120.000.0 %0.0153.900.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,544.795,006.67-41.2 %0.0761.89244.1768.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,179.731.00100.0 %5.0647.810.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์17,424.8612,589.0027.8 %5.02,302.201,843.3919.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,455.391,706.0068.7 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,622.67607.0086.9 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์5,152.261,260.0075.5 %5.0345.3635.4089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,150.061,045.0074.8 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,101.24488.0088.1 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,449.681,121.0074.8 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,075.78595.0085.4 %5.0445.69133.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,174.802,022.0060.9 %5.0615.5376.0087.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,531.285,217.395.7 %2.5780.66213.7572.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,985.001,381.0053.7 %5.0610.29253.2558.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,638.61697.0073.6 %5.0522.69115.5477.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,794.611,892.0060.5 %5.0952.05614.2235.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,238.201,410.0056.5 %5.0685.84159.0876.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1426,412.0023,846.249.7 %4.59,340.8410,687.50-14.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,485.753,648.00-4.7 %0.0780.92127.4283.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,973.062,790.5082.5 %5.05,287.711,378.6073.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,397.892,499.30-4.2 %0.0524.54227.5856.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,784.043,128.9834.6 %5.01,064.50802.1224.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,489.131,731.9050.4 %5.0780.9269.7091.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,810.8911,357.0011.3 %5.01,180.26283.0876.0 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน80,592.5737,977.9152.9 %5.0469.01717.20-52.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,303.747,980.4829.4 %5.04,159.803,731.6010.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,740.852,001.0046.5 %5.0904.46173.0680.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,408.641,312.0045.5 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,421.26184.0087.1 %5.068.2250.8925.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,104.582,499.0051.0 %5.089.9450.7043.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,614.121,006.0078.2 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,193.39922.0071.1 %5.0666.82470.9529.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,032.453,909.993.0 %1.5626.43308.1450.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,357.132,834.0015.6 %5.01,483.63660.8455.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,321.525,799.0020.8 %5.01,408.441,117.1620.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,626.041,752.0068.9 %5.0742.89305.2558.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,795.609,244.03-18.6 %0.01,332.38203.2984.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,764.7517,928.00-30.2 %0.01,890.461,965.85-4.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.002,200.000.0 %0.00.00648.020.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,441.013,331.843.2 %1.5935.09635.1632.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,590.012,009.0044.0 %5.0780.90261.5766.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,340.47316.7192.7 %5.0818.94348.6557.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,131.553,141.0061.4 %5.0781.135,700.00-629.7 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,387.042,189.0080.8 %5.0748.89652.8612.8 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.0027,734.040.0 %0.00.001,206.310.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,932.58930.0068.3 %5.0514.68372.1927.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,059.146,786.5751.7 %5.01,788.75460.5074.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,898.501,973.1049.4 %5.0590.76113.4080.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,225.846,894.1816.2 %5.01,427.451,085.9923.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,543.171,301.0063.3 %5.0761.90294.5061.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,414.844,139.006.2 %3.01,066.3719.7098.2 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์58,402.04147,960.00-153.3 %0.01,992.221,186.9340.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 122,484.069,500.1257.7 %5.01,338.941,007.0024.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,124.612,655.23-25.0 %0.0327.14237.5027.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,475.256,409.0070.2 %5.0260.14461.70-77.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์740,111.0636,208.0095.1 %5.04,110.06550.1586.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน53,172.893,500.0093.4 %5.0877.18381.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี47,960.2213,472.9771.9 %5.0818.38267.6567.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล4,294.0811,938.01-178.0 %0.0677.131,311.64-93.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,106.6518,965.00-10.9 %0.02,212.60744.1066.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,434.323,534.0062.5 %5.0931.79916.381.7 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,765.241,197.0056.7 %5.0495.69290.0341.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,428.2914,354.0022.1 %5.05,416.912,496.1053.9 %5.0
รวม 1,445,807 491,617 66.00 % 74,873 47,495 36.57 %