จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,913.261,165.0060.0 %5.0538.64333.0138.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,681.1435,593.00-33.4 %0.0536.54384.2528.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,834.652,587.5070.7 %5.052.25181.21-246.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,648.211,968.0046.1 %5.0961.09302.5468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช39,424.0023,387.4840.7 %5.07,261.371,533.7178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5443.34129.2070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,549.42385.0091.5 %5.0204.8369.7565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,201.731,803.0057.1 %5.0462.0351.9688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,977.45650.0083.7 %5.0227.13104.6753.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,188.74617.0085.3 %5.0353.5385.2475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,323.67847.0080.4 %5.0246.3632.9186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง6,075.152,479.5059.2 %5.0679.8835.0894.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน6,017.73383.0093.6 %5.0274.8469.0574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,936.41432.0089.0 %5.0369.0567.8981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,773.571,067.0077.6 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์0.00819.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,770.53636.0083.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,813.09677.0082.2 %5.0246.6669.8571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ0.000.000.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,682.054,551.6019.9 %5.0785.85247.1068.6 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล4,093.937,249.00-77.1 %0.0602.79223.2563.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,896.605,551.75-42.5 %0.0608.440.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา0.001,135.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,032.391,211.0060.1 %5.0718.66301.1558.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง650.860.000.0 %0.0389.330.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77191.7772.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,413.421,500.0056.1 %5.0880.93617.5029.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,778.4326,983.27-111.2 %0.05,029.530.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,844.131,151.4070.0 %5.01,514.4597.2693.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,137.475,497.38-32.9 %0.0888.862,164.91-143.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,080.903,727.15-21.0 %0.0677.06842.62-24.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,787.642,178.0042.5 %5.01,033.05178.2482.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช7,327.1314,007.95-91.2 %0.01,307.80324.3075.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช125,268.76141,483.00-12.9 %0.0492.390.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,462.1810,985.84-29.8 %0.03,148.004,041.25-28.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,046.592,128.0047.4 %5.01,052.07967.008.1 %4.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)0.000.000.0 %0.50.00408.500.0 %0.5
สอต.นครศรีธรรมราช2,332.311,692.0027.5 %5.072.7779.19-8.8 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,376.22774.0043.8 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,854.26507.0072.7 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,621.411,151.1068.2 %5.0918.580.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,117.22582.5081.3 %5.0778.31308.5860.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,995.514,809.80-20.4 %0.01,052.08556.9647.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,988.146,788.0015.0 %5.01,584.521,041.2734.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,044.213,019.0025.4 %5.01,128.14355.6368.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,948.680.000.0 %0.01,394.720.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช7,107.251,251.0082.4 %5.01,127.77559.0050.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,040.946,725.22-66.4 %0.01,109.13179.8683.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,725.112,735.0042.1 %5.01,394.190.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,707.592,733.2152.1 %5.01,617.89944.1741.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,639.264,288.5980.2 %5.0579.60521.989.9 %4.5
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,411.524,572.0028.7 %5.0484.330.000.0 %0.0
รจก.นครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,584.661,113.0056.9 %5.0538.63225.6658.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,406.533,204.0040.7 %5.01,071.10434.1559.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,193.081,853.4042.0 %5.0823.88418.3249.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,682.132,646.0028.1 %5.0937.99188.1079.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช5,031.161,664.0066.9 %5.01,833.48327.5882.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช29,953.558,623.3971.2 %5.0768.32231.6469.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,755.3713,340.0759.3 %5.0916.87444.6751.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 213,162.368,000.0039.2 %5.01,696.081,377.5018.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 371,602.600.000.0 %0.02,574.841,193.6153.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 18,472.8414,005.8324.2 %5.01,337.96644.4151.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)23,556.970.000.0 %0.02,834.28416.1185.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล0.0064.670.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสิชล32,612.8923,847.0026.9 %5.01,101.09363.3067.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช0.0050,823.510.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช457,807.880.000.0 %0.01,154.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,186.1910,705.0047.0 %5.0904.33340.0662.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,164.039,015.0059.3 %5.0766.38277.6763.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง211,784.9424,925.7088.2 %5.01,388.06671.7551.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช0.0021,955.620.0 %0.50.002,888.140.0 %0.5
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช0.0053,592.000.0 %0.50.00492.870.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,792.304,671.00-23.2 %0.01,014.04918.659.4 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,166.321,067.0066.3 %5.0766.83296.5861.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,187.3842,215.502.3 %1.05,603.110.000.0 %0.0
รวม 853,077 515,407 0.00 % 56,906 27,137 0.00 %