จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.370.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,028.471,346.0055.6 %5.0310.7844.8585.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,477.353,086.0011.3 %5.0640.3984.2486.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่12,791.7011,836.007.5 %3.52,218.70773.3065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,164.711,696.0067.2 %5.0308.61186.2039.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,257.331,360.0068.1 %5.0349.1457.7783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,132.88842.0079.6 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,131.65878.0078.7 %5.0332.9569.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,179.30540.0087.1 %5.0289.3769.7075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,072.65747.0081.7 %5.0328.4367.2279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,119.33406.0090.1 %5.0420.3866.0984.3 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,309.212,737.9667.0 %5.0697.41700.15-0.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,670.610.000.0 %0.0381.65171.9554.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,315.441,797.0045.8 %5.0659.390.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,794.021,822.0052.0 %5.0716.34390.5545.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่11,302.370.000.0 %0.0984.77943.974.1 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,099.851,872.3010.8 %5.0462.26368.1020.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่6,004.324,868.6018.9 %5.01,077.100.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,989.242,448.0038.6 %5.0685.7276.6088.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่0.0011,190.890.0 %0.50.00242.450.0 %0.5
ท่าอากาศยานกระบี่836,875.81880,942.81-5.3 %0.03,719.300.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,585.055,061.009.4 %4.567.07103.40-54.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,633.472,077.0042.8 %5.0792.5047.5094.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,538.623,205.009.4 %4.5526.83426.6719.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,719.602,432.0057.5 %5.0868.55115.6186.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,728.2911,696.4314.8 %5.01,229.87103.5591.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่0.001,832.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่0.00845.000.0 %0.50.00161.500.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.002,895.000.0 %0.50.00109.250.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,564.903,949.0065.9 %5.0735.46459.3737.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,525.642,659.7724.6 %5.0431.24190.9555.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่10,445.444,135.0060.4 %5.0792.55303.0561.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,529.980.000.0 %0.0697.470.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0.0011,819.140.0 %0.50.00896.100.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,844.923,136.5046.3 %5.0406.09201.4050.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่14,232.070.000.0 %0.0597.970.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม0.0012,649.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,368.292,511.5025.4 %5.0656.56525.3520.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,811.46997.0064.5 %5.0450.20255.5543.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 983,509 961,086 0.00 % 16,286 6,804 0.00 %