จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,681.920.000.0 %0.0271.29407.76-50.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.110.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,893.4112,925.4735.0 %5.066.90135.60-102.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,626.183,876.29-6.9 %0.0572.71206.1564.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,396.031,340.0060.5 %5.0439.6068.9184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต30,738.8727,652.2010.0 %5.03,215.940.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 10.005,580.000.0 %0.50.0052.250.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,825.181,462.0078.6 %5.0307.8443.7085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ด่านศุลกากรภูเก็ต0.004,114.000.0 %0.50.00127.250.0 %0.5
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,131.8868.4194.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,790.410.000.0 %0.0781.89644.1017.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต8,196.182,601.0068.3 %5.01,051.96193.5181.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,967.561,772.0055.3 %5.0705.820.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,266.602,452.0024.9 %5.0420.58337.7019.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต0.001,190.000.0 %0.50.00510.090.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,479.682,166.0037.8 %5.0496.65619.79-24.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต0.002,265.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,064.431,976.0051.4 %5.0670.12700.37-4.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,252.172,187.0065.0 %5.0439.60106.4075.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต0.0025,896.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,095.793,917.004.4 %2.0743.861,136.86-52.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,030.711,566.0061.1 %5.0496.650.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,860.4528,206.00-381.3 %0.01,352.372,010.18-48.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต0.00752.000.0 %0.50.00171.870.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต0.0014,494.200.0 %0.50.00185.890.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต0.001,686.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,540.381,979.1064.3 %5.0515.66256.8950.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,532.434,603.0060.1 %5.0572.7169.2887.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,926.065,692.1047.9 %5.0375.30346.687.6 %3.5
รจจ.ภูเก็ต 61,165.2228,717.0053.1 %5.0912.76574.8137.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,855.942,640.9031.5 %5.0553.70249.9354.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต0.009,238.860.0 %0.50.00313.400.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,585.252,389.0033.4 %5.0477.63321.7532.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,195.311,300.2059.3 %5.0438.62173.8360.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต0.003,904.000.0 %0.50.00177.340.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต56,544.892,143.4096.2 %5.0894.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.00531.060.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,928.4915,648.00-12.3 %0.0995.551,115.84-12.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,334.964,811.00-11.0 %0.0534.68292.5645.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรภาค 8 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,750.2715,474.0059.0 %5.02,540.533,546.50-39.6 %0.0
รวม 320,052 179,497 0.00 % 18,055 13,629 0.00 %