จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,016.78119.0097.0 %5.0197.90130.1534.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,536.6213,263.00-422.9 %0.01,744.78268.5084.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี64,766.9372,333.32-11.7 %0.0267.12726.99-172.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,486.571.00100.0 %5.089.37218.55-144.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,310.622,979.0052.8 %5.070.7199.12-40.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,602.592,000.0064.3 %5.01,538.17647.9057.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,142.942,472.0040.3 %5.0964.2246.1795.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,124.812,751.9611.9 %5.0806.6350.3693.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1115,001.1225,116.99-67.4 %0.04,067.94498.6087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 211,817.529,092.0023.1 %5.01,761.25432.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,569.5512,965.00-51.3 %0.02,738.731,140.0058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,870.601,700.0065.1 %5.0292.5976.0074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,452.801,372.0069.2 %5.0385.9795.0875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,688.83450.0087.8 %5.0242.0157.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,590.94380.0089.4 %5.0319.3238.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,033.16550.0086.4 %5.0378.0439.9089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ458.83502.00-9.4 %0.0287.7845.0684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,130.43500.0087.9 %5.0436.2238.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,473.28360.0089.6 %5.0337.3176.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,565.80440.0087.7 %5.0330.0933.2589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,031.90400.0090.1 %5.0297.7786.8970.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,821.43230.0094.0 %5.0310.2594.0069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,838.33380.0090.1 %5.0326.6114.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,409.46250.0092.7 %5.0243.0367.2572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,969.74450.0088.7 %5.0234.7170.4570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,294.21100.0097.0 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,980.881,822.0063.4 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,999.79762.0080.9 %5.0398.32128.0367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,960.6690.0097.7 %5.0209.2961.7570.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,751.255,419.0053.9 %5.0749.31194.7574.0 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,277.880.000.0 %0.0753.410.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,291.479,936.84-87.8 %0.01,972.641,263.5035.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,566.0511,478.0062.4 %5.09,804.97903.4590.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,409.171.00100.0 %5.0242.6559.8575.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,671.512,061.0022.9 %5.0432.43289.7533.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,504.281,609.0054.1 %5.0646.77322.0550.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,895.072,290.0041.2 %5.0521.96318.2539.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,375.022,525.0060.4 %5.0407.91233.7042.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี9,190.136,093.0733.7 %5.01,947.571,036.9246.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,634.842,672.5277.0 %5.08,207.12217.0697.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี4,260.211,234.0071.0 %5.0897.36502.5544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,221.321,169.0063.7 %5.0853.57481.6543.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.003,322.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,710.613,010.4736.1 %5.01,785.131,262.6029.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,083.615,482.10-7.8 %0.02,000.593,107.36-55.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี34,639.236,255.6681.9 %5.01,779.543,757.01-111.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,575.025,320.80-106.6 %0.0595.51812.89-36.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,838.07383.0092.1 %5.01,643.300.000.0 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,110.393,402.0033.4 %5.01,336.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,665.783,692.8120.9 %5.01,799.733,947.59-119.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,373.3517,151.00-11.6 %0.01,624.29287.3582.3 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี176,031.42376,650.00-114.0 %0.0397.80902.50-126.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,867.187,711.7221.8 %5.03,203.75405.6587.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,480.911,949.0044.0 %5.0962.08620.3535.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,994.446,696.44-67.6 %0.01,039.65237.5077.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.009,617.640.0 %0.00.001,187.500.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,676.6611,390.24-48.4 %0.02,912.583,040.05-4.4 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,381.23874.0036.7 %5.076.8170.288.5 %4.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,861.01739.0060.3 %5.089.6087.612.2 %1.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)4,960.791,002.0079.8 %5.0109.6854.2050.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,683.17728.0080.2 %5.0958.7259.8593.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,744.501,989.0058.1 %5.01,744.78289.7583.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,742.843,298.0011.9 %5.0603.54652.41-8.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,208.1548,981.00-579.5 %0.02,293.202,677.15-16.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,423.421,931.0056.3 %5.01,320.031,125.0014.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,775.501,319.0065.1 %5.01,034.80185.2582.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,816.5912,368.00-81.4 %0.01,757.41161.7490.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,383.9217,191.00-19.5 %0.02,415.441,368.0043.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,345.733,334.0073.0 %5.01,415.111,746.10-23.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,854.225,178.00-34.3 %0.01,091.85489.2555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,079.922,236.0045.2 %5.01,205.94493.9959.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,570.532,792.0038.9 %5.01,396.12659.3052.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี27,164.369,671.0064.4 %5.0865.52694.4519.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,587.445,286.1238.4 %5.0588.06382.7434.9 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี71,834.7470,207.372.3 %1.01,508.831,796.85-19.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8136,175.7715,900.0088.3 %5.052,745.361,066.8598.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,556.188,808.0016.6 %5.0768.58459.8040.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,080.529,998.0017.2 %5.02,038.32617.5069.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี38,422.9722,959.0140.2 %5.0804.73475.5940.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,362.798,066.16-9.6 %0.01,510.20482.6068.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,036.781,353.0066.5 %5.0958.74116.8587.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,643.785,289.60-45.2 %0.0939.72852.209.3 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,567.0915,279.60-59.7 %0.0457.98313.0031.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 256,985.0032,198.8443.5 %5.02,153.03606.4971.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 342,350.6517,712.0758.2 %5.01,703.66579.5066.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,009.2714,182.9073.7 %5.05,118.79493.9090.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,862.533,306.00-15.5 %0.0300.92501.60-66.7 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,967.576,983.5841.6 %5.0376.23503.00-33.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,239.0862,754.0010.7 %5.01,679.35662.7060.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์14,697.4413,815.006.0 %3.0908.23302.7566.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี48,105.2346,895.002.5 %1.01,140.41620.3545.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,134.6117,970.0015.0 %5.01,070.68549.9648.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,770.7816,319.008.2 %4.0907.19413.2554.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา17,644.6015,409.0012.7 %5.01,003.340.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.0025,419.210.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,332.8822,667.0013.9 %5.01,162.46394.2166.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,081.721.00100.0 %5.01,190.22165.5086.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,655.643,696.00-1.1 %0.0725.53834.60-15.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,971.138,577.00-72.5 %0.01,541.312,044.85-32.7 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,819.281,465.0048.0 %5.0490.2363.0087.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,785.80757.0072.8 %5.0676.84244.4663.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,348.1643.7099.7 %5.06,830.677,583.58-11.0 %0.0
รวม 1,415,789 1,210,945 14.47 % 173,562 63,428 63.45 %