จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,585.58652.5074.8 %5.0347.660.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,543.961,020.2081.6 %5.0121.6757.0053.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง184,407.8812,492.0093.2 %5.01,228.22154.0587.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,914.891,889.9035.2 %5.0480.77152.6468.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,037.351,874.6038.3 %5.0518.80207.0260.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง26,056.3613,476.0048.3 %5.01,735.82524.5169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,054.84462.0088.6 %5.0222.7553.7475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,301.86709.0083.5 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,131.31599.0085.5 %5.0302.1247.5084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,543.31591.0083.3 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง0.006,519.900.0 %0.50.00486.980.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,782.553,715.351.8 %0.5769.64676.7612.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,043.363,557.4012.0 %5.0651.93514.8221.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,242.211,297.6060.0 %5.0613.92486.8820.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,053.241,444.0052.7 %5.0537.83731.82-36.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,099.63862.0072.2 %5.0556.83878.75-57.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,377.913,097.00-30.2 %0.0432.0982.7180.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,851.961,658.0057.0 %5.0861.12528.3338.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,046.560.000.0 %0.0518.820.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,656.199,191.2932.7 %5.0861.09157.6381.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง63,344.0949,007.0022.6 %5.0338.87399.75-18.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,442.011,355.0060.6 %5.0453.57248.2345.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,332.191,337.9059.8 %5.0520.4364.9087.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง25,166.772,899.0088.5 %5.09,361.24191.9098.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,712.0730,661.00-356.8 %0.01,019.61734.5928.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,719.684,499.70-21.0 %0.0804.040.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง887.261,610.00-81.5 %0.0361.30185.5948.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง0.006,738.120.0 %0.50.00114.500.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,354.032,013.0040.0 %5.0651.91403.7538.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,772.424,238.00-52.9 %0.0404.70271.7032.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,147.512,291.1027.2 %5.0423.63237.7843.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,095.401,724.0057.9 %5.0512.00418.5718.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง40,758.142,466.0093.9 %5.012,612.98406.7196.8 %5.0
รจจ.ระนอง 729,436.1325,802.3296.5 %5.06,803.95605.8891.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,632.09941.7064.2 %5.0366.67105.2471.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,123.546,337.0011.0 %5.01,393.54737.4647.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,173.021,402.0055.8 %5.0537.82436.1618.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,349.204,000.00-19.4 %0.0632.90340.5946.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,240.281,938.3040.2 %5.0430.79391.779.1 %4.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง0.003,351.000.0 %0.50.00456.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง30,024.8512,657.0057.8 %5.03,092.336,217.02-101.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,120.163,657.0011.2 %5.0280.65379.93-35.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,864.9216,694.72-88.3 %0.01,363.65852.0037.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,602.702,894.0019.7 %5.0708.96532.1324.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,451.251.00100.0 %5.0404.700.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,329.6610,317.0036.8 %5.03,091.432,689.6413.0 %5.0
รวม 1,252,877 247,723 0.00 % 54,984 21,781 0.00 %