จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,893.950.000.0 %0.0434.330.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,947.550.000.0 %0.0795.630.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,738.690.000.0 %0.0613.950.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,588.580.000.0 %0.02,518.290.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,520.132,861.0056.1 %5.0264.94121.2254.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,826.001,067.0077.9 %5.0429.3141.6890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,742.69864.0081.8 %5.0311.49111.8264.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่5,464.49805.0085.3 %5.0312.85110.9764.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,554.530.000.0 %0.0276.440.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,463.13812.0081.8 %5.0137.1926.3580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,499.52583.0087.0 %5.0400.40110.3672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,489.36424.0093.5 %5.01,364.02109.8891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,292.090.000.0 %0.0275.710.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,446.07577.0087.0 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,661.62205.0095.6 %5.0384.977.2198.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,414.970.000.0 %0.0985.770.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,232.931,478.0065.1 %5.0928.74799.0514.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,222.760.000.0 %0.01,383.130.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี1,266.312,951.00-133.0 %0.0700.55501.5628.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,013.870.000.0 %0.012,402.630.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,301.230.000.0 %0.0442.850.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,182.260.000.0 %0.0909.730.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.002,349.900.0 %0.50.00914.830.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,890.890.000.0 %0.0619.190.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,677.790.000.0 %0.0729.410.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,485.2316,578.51-269.6 %0.01,004.81350.5965.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1121,225.9217,768.0016.3 %5.07,233.586,635.758.3 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี47,075.173,590.0092.4 %5.017,149.39512.0797.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,856.06707.0075.2 %5.0415.3162.1385.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,309.66977.0070.5 %5.0586.46279.3252.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,013.514,526.97-12.8 %0.0833.66588.1129.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,619.200.000.0 %0.01,385.110.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,438.743,647.0032.9 %5.01,385.13318.4877.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,805.580.000.0 %0.0776.610.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี12,292.570.000.0 %0.03,419.840.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,359.052,597.0040.4 %5.0985.79333.4366.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,012.870.000.0 %0.0852.710.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,908.050.000.0 %0.0814.650.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,445.933,757.2131.0 %5.01,299.89343.8673.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,759.494,090.00-8.8 %0.0738.5935.0295.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,959.332,264.4081.1 %5.0700.55455.4635.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี6,111.6719,728.99-222.8 %0.01,411.800.000.0 %0.0
รจก.ลพบุรี 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,152.311,175.0062.7 %5.0529.41194.0263.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,063.765,905.80-45.3 %0.0757.60359.9152.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,264.781,318.0059.6 %5.0389.540.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,597.630.000.0 %0.01,224.800.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,941.090.000.0 %0.0814.630.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,684.127,135.127.1 %3.51,482.58909.6838.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,230.220.000.0 %0.02,031.680.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,528.360.000.0 %0.02,200.120.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,095.690.000.0 %0.0378.790.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี114,257.780.000.0 %0.02,072.010.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,283.380.000.0 %0.0663.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี19,652.330.000.0 %0.0609.900.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,322.959,755.0036.3 %5.0659.77487.2826.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล59,486.040.000.0 %0.0851.260.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,151.870.000.0 %0.01,186.390.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี42,072.640.000.0 %0.02,504.640.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,077.953,336.0018.2 %5.0852.66684.7419.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,415.352,056.6339.8 %5.0624.49314.2149.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,967.160.000.0 %0.03,637.090.000.0 %0.0
รวม 212,633 123,541 0.00 % 42,735 14,809 0.00 %