จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,893.951,078.0062.7 %5.0434.33123.3871.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,947.556,588.00-66.9 %0.0795.63320.0859.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,738.691,354.0063.8 %5.0613.9592.5984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,588.5811,631.00-9.8 %0.02,518.29713.5971.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,520.132,861.0056.1 %5.0264.94121.2254.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,826.001,067.0077.9 %5.0429.3141.6890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,742.69864.0081.8 %5.0311.49111.8264.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่5,464.49805.0085.3 %5.0312.85110.9764.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,554.531,269.0072.1 %5.0276.44113.7158.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,463.13812.0081.8 %5.0137.1926.3580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,499.52583.0087.0 %5.0400.40110.3672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,489.36424.0093.5 %5.01,364.02109.8891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,292.09486.0088.7 %5.0275.716.6397.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,446.07577.0087.0 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,661.62205.0095.6 %5.0384.977.2198.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,414.976,103.16-38.2 %0.0985.77772.9221.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,232.931,478.0065.1 %5.0928.74799.0514.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,222.763,647.7513.6 %5.01,383.13479.1265.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี1,266.312,951.00-133.0 %0.0700.55501.5628.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,013.87584.1798.3 %5.012,402.635,522.7055.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,301.231,207.0063.4 %5.0442.85541.51-22.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,182.263,380.0019.2 %5.0909.733,029.69-233.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,937.202,349.90-21.3 %0.0458.38914.83-99.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,890.894,338.00-11.5 %0.0619.19601.112.9 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,677.794,513.00-22.7 %0.0729.41714.682.0 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,485.2316,578.51-269.6 %0.01,004.81350.5965.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1121,225.9217,768.0016.3 %5.07,233.586,635.758.3 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี47,075.173,590.0092.4 %5.017,149.39512.0797.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,856.06707.0075.2 %5.0415.3162.1385.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,309.66977.0070.5 %5.0586.46279.3252.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,013.514,526.97-12.8 %0.0833.66588.1129.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,619.2013,935.01-148.0 %0.01,385.111,664.00-20.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,438.743,647.0032.9 %5.01,385.13318.4877.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,805.583,722.002.2 %1.0776.61315.2459.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี12,292.5732,102.69-161.2 %0.03,419.84504.5485.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,359.052,597.0040.4 %5.0985.79333.4366.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,012.872,377.0040.8 %5.0852.71630.3726.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,908.051.00100.0 %5.0814.65411.1749.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,445.933,757.2131.0 %5.01,299.89343.8673.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,759.494,090.00-8.8 %0.0738.5935.0295.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,959.332,264.4081.1 %5.0700.55455.4635.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี6,111.6719,728.99-222.8 %0.01,411.801,006.4628.7 %5.0
รจก.ลพบุรี 0.0016,824.380.0 %0.00.00928.920.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,152.311,175.0062.7 %5.0529.41194.0263.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,063.765,905.80-45.3 %0.0757.60359.9152.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,264.781,318.0059.6 %5.0389.540.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,597.634,334.0022.6 %5.01,224.801,487.58-21.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,941.093,798.073.6 %1.5814.63163.6279.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,684.127,135.127.1 %3.51,482.58909.6838.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,230.228,623.08-19.3 %0.02,031.68704.8565.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,862.3522,969.12-44.8 %0.01,271.44978.5723.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,528.3617,257.91-164.4 %0.02,200.121,003.6054.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,095.69149,620.50-2,354.5 %0.0378.79513.00-35.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี114,257.78153,053.00-34.0 %0.02,072.012,275.92-9.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,283.381,001.0091.9 %5.0663.40356.0046.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี19,652.337,699.0060.8 %5.0609.90107.7982.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี0.0063,276.000.0 %0.00.001,495.490.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,322.959,755.0036.3 %5.0659.77487.2826.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง19,366.3420,870.00-7.8 %0.0737.61921.44-24.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล59,486.0415,792.0073.5 %5.0851.26250.1870.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,151.872,495.7420.8 %5.01,186.39401.9366.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี42,072.640.000.0 %0.02,504.640.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,077.953,336.0018.2 %5.0852.66684.7419.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,415.352,056.6339.8 %5.0624.49314.2149.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,967.1622,529.926.0 %3.03,637.0910,771.09-196.1 %0.0
รวม 630,348 654,251 -3.79 % 91,920 53,223 42.10 %