จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้0.003,375.900.0 %0.50.00344.570.0 %0.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 652,465.036,829.0087.0 %5.0245.450.000.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,482.64662.7081.0 %5.0407.14262.0135.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.0068,198.000.0 %0.50.00514.500.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,007.298,735.3063.6 %5.0592.56128.5078.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 1230,922.1194,008.00-204.0 %0.08,271.78375.2595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 119,956.3448,913.20-145.1 %0.03,762.551,302.3065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,594.1067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 10.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5525.59109.2579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,008.39695.0082.7 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,057.20489.0087.9 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,966.39351.0091.2 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง0.00290.000.0 %0.50.00104.500.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,119.80433.0089.5 %5.0194.4942.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา5,010.881,415.0071.8 %5.0563.2933.9294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด5,623.64736.0086.9 %5.0375.4455.1085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,007.52479.0088.0 %5.0407.76122.4670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ0.00622.000.0 %0.50.00123.890.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,054.87826.0079.6 %5.0246.38167.6332.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,143.44796.0080.8 %5.0347.4821.0493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,074.90479.0088.2 %5.0460.0133.9492.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,182.141,035.0075.3 %5.0340.06126.8862.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,069.5216,647.54-65.3 %0.02,272.58950.5058.2 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,991.8126,579.01-66.2 %0.01,526.54755.2550.5 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา0.0089,878.090.0 %0.50.00487.760.0 %0.5
ด่านศุลกากรสงขลา0.0018,200.610.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,686.150.000.0 %0.01,955.560.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,774.0712,961.51-91.3 %0.01,855.531,675.809.7 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,347.010.000.0 %0.01,916.630.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,751.735,942.7653.4 %5.01,564.13579.1063.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานชลประทานที่ 160.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 90.001,348.000.0 %0.50.00262.180.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,780.103,516.2826.4 %5.01,583.131,097.2530.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,113.763,910.8123.5 %5.01,335.81132.1090.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,941.3613,147.2817.5 %5.01,665.81616.3563.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา0.003,606.650.0 %0.50.001,033.080.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,242.994,896.00-118.3 %0.0561.690.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,744.114,117.2339.0 %5.02,125.832,040.524.0 %2.0
ส.ป.ก. สงขลา4,087.812,963.6127.5 %5.01,061.49285.3973.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 979,501.831,657.3097.9 %5.04,635.54833.0782.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักทางหลวงที่ 15 0.0013,664.730.0 %0.50.004,715.750.0 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,809.633,792.000.5 %0.51,022.90639.1337.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,953.214,250.78-43.9 %0.0854.680.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 80.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,424.0727,759.2323.8 %5.0470.47298.5036.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,887.981.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,502.98726.0151.7 %5.072.6369.724.0 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,801.090.000.0 %0.0889.78106.1988.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,731.310.000.0 %0.0870.770.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,323.133,142.505.4 %2.5756.67641.1015.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,876.241.00100.0 %5.02,220.900.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา8,302.3121,257.00-156.0 %0.0652.741,018.05-56.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา0.000.000.0 %0.50.00699.700.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.005,983.280.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,071.053,553.0029.9 %5.01,213.060.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,923.493,508.0040.8 %5.01,308.11700.1546.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา52,540.9417,342.0167.0 %5.0825.80540.4634.6 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รจจ.สงขลา 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ทสญ.สงขลา 0.0016,783.300.0 %0.50.00741.180.0 %0.5
ทสบ.สงขลา 0.0065,946.010.0 %0.50.00268.990.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 90.008,790.770.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา0.001,943.000.0 %0.50.00508.250.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,924.761,310.0066.6 %5.0984.84363.8563.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา37,288.0528,986.0022.3 %5.02,350.89855.7063.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,109.280.000.0 %0.01,079.92610.9243.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,174.814,473.8427.5 %5.01,811.32792.5556.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 151,917.1312,716.3775.5 %5.01,013.80875.9013.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3100,251.9010,729.6089.3 %5.01,691.88936.3844.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)461,435.598,040.0098.3 %5.064,787.01692.3598.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,166.675,940.0687.1 %5.0455.420.000.0 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา0.0012,528.600.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.001.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,207.9632,942.74-80.9 %0.02,210.634,859.91-119.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา20,269.0326,795.71-32.2 %0.01,012.22837.0917.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,947.951,201.0069.6 %5.01,172.75490.1658.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,194.564,228.8618.6 %5.0683.16744.82-9.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,985.724,527.8724.4 %5.01,983.88235.6088.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา0.006,128.970.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)813.472,594.00-218.9 %0.0433.5267.4084.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,972.481,132.0061.9 %5.0623.56285.0054.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 90.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,450.250.000.0 %0.04,364.290.000.0 %0.0
รวม 1,226,945 472,915 0.00 % 131,284 29,337 0.00 %