จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,485.460.000.0 %0.0392.650.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล32,073.3512,076.7362.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,228.595,843.58-81.0 %0.0544.78169.1069.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล0.00606.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,513.9014,445.00-69.7 %0.01,818.851,282.5029.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล6,615.79713.0089.2 %5.0234.740.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน0.00624.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,135.13697.0083.1 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า0.00754.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ด่านศุลกากรสตูล12,462.160.000.0 %0.0688.940.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,516.401,492.0057.6 %5.0677.89388.5542.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,286.011,510.0054.0 %5.0582.810.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,455.935,095.48-14.4 %0.0943.96290.7069.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,226.611,248.0061.3 %5.0563.80301.1546.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,628.0910,145.71-119.2 %0.0960.26565.2541.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,462.192,612.0024.6 %5.0639.86299.2553.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,216.83610.0072.5 %5.024.1869.53-187.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล0.00784.000.0 %0.50.0035.060.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,937.07566.0080.7 %5.0449.70222.0950.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดสตูล6,776.530.000.0 %0.01,661.962.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,319.215,593.00-29.5 %0.01,020.92540.5447.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,451.561,987.0042.4 %5.0658.88285.0056.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,179.161,175.0089.5 %5.0563.80324.9042.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,762.9812,218.29-224.7 %0.0772.97475.0038.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,278.301,417.0056.8 %5.0343.52366.36-6.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,813.611,602.0058.0 %5.0776.18167.6878.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล0.002,371.000.0 %0.50.0090.200.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,260.189,594.00-3.6 %0.0375.98403.57-7.3 %0.0
รจจ.สตูล 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,853.792,641.0031.5 %5.0791.99368.6053.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,473.843,236.0027.7 %5.0620.8534.1894.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล7,435.1211,575.03-55.7 %0.01,278.99912.9528.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,360.080.000.0 %0.0329.570.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพละงู32,511.530.000.0 %0.0577.040.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,232.7816,842.18-64.6 %0.01,288.801,199.856.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,374.632,227.0034.0 %5.0601.83301.9549.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,374.71618.0081.7 %5.0335.6154.1583.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 154,106 127,780 0.00 % 18,011 9,102 0.00 %