จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง0.00459.000.0 %0.50.00212.690.0 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,526.648,103.5960.5 %5.0348.680.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,831.960.000.0 %0.067.720.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,055.921,117.0063.4 %5.0589.45159.6072.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,119.030.000.0 %0.0609.1624.5696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง15,158.5817,812.00-17.5 %0.02,548.091,053.5558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง7,008.341,737.0075.2 %5.0379.1383.6077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,378.301,472.0066.4 %5.0294.5175.7474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,145.87881.0078.7 %5.0296.4092.0169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,525.58631.0086.1 %5.0293.1083.4771.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,118.52392.0090.5 %5.0253.0197.2761.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,063.95526.0087.1 %5.0314.7483.3773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา4,029.20300.0092.6 %5.0263.8369.6173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,035.75470.6088.3 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,883.94283.0092.7 %5.0139.788.3294.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,339.153,397.6070.0 %5.0935.68373.3560.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,572.065,016.16-9.7 %0.01,178.951,136.203.6 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง0.002,169.000.0 %0.50.00123.180.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,093.821,969.0051.9 %5.01,007.791,417.16-40.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,245.571,605.0050.5 %5.0665.52502.5524.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,320.522,228.0048.4 %5.01,121.901,546.60-37.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง0.003,593.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,639.084,717.9016.3 %5.01,293.031,164.709.9 %4.5
ส.ป.ก.ตรัง0.002,458.500.0 %0.50.00180.500.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง0.005,513.000.0 %0.50.00355.100.0 %0.5
ท่าอากาศยานตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง0.002,639.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,067.485,243.1313.6 %5.03,302.06496.7985.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,262.621,469.0055.0 %5.065.02104.52-60.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,092.57823.0073.4 %5.0722.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,621.863,518.002.9 %1.0798.63249.5068.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง0.003,818.000.0 %0.50.00654.130.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง6,074.970.000.0 %0.0817.650.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,894.5813,830.38-134.6 %0.01,445.85160.5588.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,073.564,911.70-20.6 %0.0931.74691.6025.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,479.192,219.0036.2 %5.0760.60191.9074.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง0.002,493.000.0 %0.50.00253.650.0 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,365.043,793.00-12.7 %0.0627.49117.8081.2 %5.0
สพ.ตรัง11,990.2211,791.001.7 %0.5951.08375.2560.5 %5.0
รจจ.ตรัง 146,216.3448,211.9967.0 %5.0950.971,095.80-15.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,927.443,442.0012.4 %5.0893.71497.8044.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,020.611,202.0060.2 %5.0570.44399.0030.1 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,700.204,805.22-2.2 %0.01,007.79392.3561.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,712.626,981.30-48.1 %0.0798.62861.65-7.9 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,016.577,695.3930.1 %5.0401.15323.9519.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 124,280.9614,966.2538.4 %5.01,231.72604.0051.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)36,372.1712,419.5265.9 %5.02,422.650.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,756.355,246.8422.3 %5.0308.00802.75-160.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,039.3657,354.009.0 %4.51,038.21621.3040.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,549.960.000.0 %0.0631.810.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง0.0016,583.650.0 %0.50.00229.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,129.020.000.0 %0.0621.83436.0529.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด50,825.500.000.0 %0.0758.600.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,531.4218,799.00-78.5 %0.01,711.57775.3954.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง15,745.2722,523.00-43.0 %0.0926.82423.0554.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,477.512,768.0020.4 %5.0855.68372.4056.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,539.201,077.0057.6 %5.0380.28113.0570.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 493,324 307,749 0.00 % 33,784 18,140 0.00 %