จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,604.84146.0096.8 %5.0431.54210.4251.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา0.0015,677.570.0 %0.50.00325.150.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,676.225,282.0058.3 %5.084.99266.48-213.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)26,438.5629,137.00-10.2 %0.0166.11847.30-410.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,814.530.000.0 %0.0228.190.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,385.5666.0098.1 %5.0470.3588.2881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,357.3218,135.00-59.7 %0.01,909.880.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,815.23546.0085.7 %5.0172.920.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,866.320.000.0 %0.0220.370.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,744.95313.0091.6 %5.0245.060.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,769.58637.0083.1 %5.0258.150.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,731.20419.0088.8 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,997.40744.0081.4 %5.0300.3457.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,211.350.000.0 %0.0482.630.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรเบตง11,771.685,442.3053.8 %5.0998.36603.8039.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,183.711,944.0038.9 %5.0610.14874.95-43.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,888.871.00100.0 %5.0400.74151.0562.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,964.272,613.0047.4 %5.01,376.390.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา4,085.341,768.0056.7 %5.0614.35310.6549.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,854.411,118.0060.8 %5.0558.70493.4011.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,638.103,604.000.9 %0.5939.021,439.00-53.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,786.473,553.1525.8 %5.01,262.291,053.5516.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,147.021,846.0041.3 %5.0634.76143.9677.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,033.523,514.0012.9 %5.0996.071,900.00-90.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.50.00102.560.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,503.48997.0060.2 %5.0463.6245.5990.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,813.56574.0079.6 %5.01,093.05502.3554.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,872.794,085.00-5.5 %0.0920.00542.4541.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,533.044,897.7853.5 %5.02,118.01733.9765.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,900.421,949.0050.0 %5.0668.97470.6829.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,538.779,504.50-45.4 %0.01,189.1388.8292.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,117.701,649.0085.2 %5.0729.84852.00-16.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,663.124,646.92-26.9 %0.0881.970.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,055.202,287.0054.8 %5.0748.91414.6444.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,136.763,273.2836.3 %5.01,034.10452.2056.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,395.823,518.38-3.6 %0.0496.0494.5380.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,520.873,010.0068.4 %5.0678.46487.1928.2 %5.0
รจก.ยะลา 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,203.204,594.00-43.4 %0.0577.71399.0030.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา0.002,261.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,281.355,384.07-25.8 %0.01,053.11467.9555.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,529.231,195.0066.1 %5.0843.94237.0171.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา12,219.044,561.2462.7 %5.0409.5816.7195.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 181,735.8417,956.6878.0 %5.021,057.16414.4098.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 224,487.740.000.0 %0.01,127.71519.6553.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต30.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคยะลา58,361.7554,999.005.8 %2.51,270.961,501.95-18.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา166,497.6641,796.0074.9 %5.01,941.628,912.58-359.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพรามัน21,644.180.000.0 %0.0640.790.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา59,294.7866,144.47-11.6 %0.01,171.57483.7858.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,613.42179.0093.2 %5.0463.620.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
รวม 583,662 318,030 0.00 % 48,203 26,078 0.00 %