จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,043.881,364.0055.2 %5.0462.22435.405.8 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,082.4817,682.73-35.2 %0.076.90180.48-134.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,280.4310,344.0036.5 %5.0101.7077.8523.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,405.5012,702.00-11.4 %0.02,420.871,100.1054.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ4,543.98406.0091.1 %5.0181.4192.3249.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,138.960.000.0 %0.0201.2295.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน0.000.000.0 %0.50.0051.890.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก0.000.000.0 %0.50.0048.320.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,028.5824,262.83-141.9 %0.01,234.78347.7071.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,418.7312,319.000.8 %0.5720.09523.7027.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,389.646,056.0046.8 %5.0842.54961.48-14.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,726.531.00100.0 %5.0314.20250.9020.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,625.39493.0081.2 %5.0402.74137.7565.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,628.21671.0074.5 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,903.24740.8074.5 %5.0519.28245.5852.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส0.001,397.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส10,068.85842.7091.6 %5.0661.88822.70-24.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,228.65924.3071.4 %5.0671.40703.95-4.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส0.008,796.780.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ท่าอากาศยานนราธิวาส82,206.7697,883.00-19.1 %0.0611.44486.7020.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,370.401,415.0058.0 %5.0728.45525.4427.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,366.676,162.0045.8 %5.071.92137.30-90.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,545.121,440.0059.4 %5.0880.5869.6592.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,180.8382.0097.4 %5.0652.38418.2535.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส167,963.163,070.9998.2 %5.069,033.92212.4199.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,144.2632,695.00-54.6 %0.03,504.783,772.89-7.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส0.008,883.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,676.721,486.0080.6 %5.0690.42826.20-19.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,842.243,775.001.8 %0.5918.61649.8029.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,212.242,280.0045.9 %5.0823.53334.9359.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,806.662,562.0046.7 %5.01,279.91261.9479.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,839.831,906.0032.9 %5.0500.2659.1388.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,523.096,366.0049.2 %5.0551.88473.2914.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 37,503.9530,830.2917.8 %5.0673.851,196.51-77.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,458.897,807.00-125.7 %0.0614.35289.7552.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส0.006,044.000.0 %0.50.00681.150.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,032.702,368.0021.9 %5.0576.32173.8569.8 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,723.514,415.3122.9 %5.01,241.85652.6547.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,739.780.000.0 %0.0994.670.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1104,714.2417,386.5183.4 %5.01,272.06771.4439.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 254,197.1412,695.9776.6 %5.01,846.571,572.2514.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,640.456,796.8753.6 %5.01,086.35851.1521.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,737.347,519.0030.0 %5.0840.661,013.90-20.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,831.033,516.008.2 %4.0685.35234.9865.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,331.430.000.0 %0.0816.91764.766.4 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,800.1116,143.00-49.5 %0.01,935.373,133.88-61.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,358.092,414.4028.1 %5.0709.43632.9210.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,697.231,542.0042.8 %5.0443.2251.5688.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส64,071.8217,786.0072.2 %5.06,072.2213,633.00-124.5 %0.0
รวม 753,819 381,153 0.00 % 108,375 39,536 0.00 %