จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,603.19315.0087.9 %5.0380.94304.3820.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.005,416.100.0 %0.50.00133.000.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,157.821,199.0062.0 %5.0331.25255.0823.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,156.111,433.0054.6 %5.0609.1334.6894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,795.360.000.0 %0.0251.3168.9372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย8,504.110.000.0 %0.0393.07103.0373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.50.000.950.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,436.500.000.0 %0.0685.200.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ6,890.060.000.0 %0.02,092.380.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,607.412,239.0037.9 %5.0799.29419.0247.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,095.94814.0073.7 %5.0590.12619.86-5.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,826.43781.0072.4 %5.0476.02486.73-2.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,266.931,670.3460.9 %5.01,008.47867.6914.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,277.511,389.0057.6 %5.0685.20102.7985.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ7,088.316,017.0015.1 %5.0856.34206.3875.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,607.38741.0083.9 %5.0666.18423.1836.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.50.00103.190.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,953.77571.0080.7 %5.0514.05551.39-7.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,283.710.000.0 %0.0647.17497.0123.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.0033,128.930.0 %0.50.002,206.250.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ6,123.183,698.0039.6 %5.01,065.52703.0034.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ14,478.403,272.0077.4 %5.01,489.87689.1253.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.50.00227.630.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,943.96318.0097.1 %5.0552.09309.5743.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,286.561,188.0063.9 %5.0647.17334.5048.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,392.052,186.0059.5 %5.0780.28513.0034.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,270.71673.0087.2 %5.0704.21131.5881.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.001,359.000.0 %0.50.0089.380.0 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,368.232,368.0079.2 %5.0976.66591.9939.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 32,081.8822,081.6731.2 %5.0709.58546.1323.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,846.951,485.0047.8 %5.0437.99422.853.5 %1.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,546.462,437.7546.4 %5.0571.10242.7957.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ9,877.96981.0090.1 %5.03,309.4196.9397.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,316.472,488.0025.0 %5.0628.15579.417.8 %3.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,375.000.000.0 %0.0628.150.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,171.980.000.0 %0.0609.130.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ150,040.3010,148.7993.2 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,517.453,000.0060.1 %5.0313.16313.50-0.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา20,488.400.000.0 %0.0751.080.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ61,113.7814,840.9975.7 %5.0647.85936.12-44.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ0.0012,563.000.0 %0.50.001,495.400.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,489.02732.0079.0 %5.0552.09705.82-27.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,115.10334.0089.3 %5.0323.89209.9535.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,085.781.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 389,535 89,403 0.00 % 26,106 13,510 0.00 %