จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,324.61728.0078.1 %5.0158.83253.61-59.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี956.880.000.0 %0.0285.24114.0060.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,348.162,376.0029.0 %5.0323.270.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,989.788,660.70-8.4 %0.01,561.85620.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,579.971,197.0078.5 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,499.470.000.0 %0.0153.660.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,314.57769.0082.2 %5.0176.6366.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,231.79317.0092.5 %5.0154.9664.6158.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,461.92384.0091.4 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,637.451,845.0049.3 %5.0558.18643.52-15.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,052.032,464.0039.2 %5.0744.13597.0419.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,392.601,436.0057.7 %5.0458.93399.6112.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี23,856.421,895.6792.1 %5.08,198.44948.6888.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี0.003,463.780.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี10,299.559,836.294.5 %2.01,257.56101.4291.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,791.202,217.0041.5 %5.0611.05328.1046.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,330.30859.0074.2 %5.0515.9770.4086.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,888.98822.0071.5 %5.0268.77103.2361.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,213.726,685.42-28.2 %0.01,067.402,293.30-114.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,494.902,278.0049.3 %5.0361.300.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,025.808,223.93-36.5 %0.01,190.64109.5890.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี1,956.671,334.0031.8 %5.0367.82385.57-4.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,891.932,938.5424.5 %5.0651.820.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,563.932,366.00-51.3 %0.0582.59352.1639.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี5,116.26886.1882.7 %5.0649.09368.9743.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี0.005,318.580.0 %0.50.0053.200.0 %0.5
สพ.สิงห์บุรี3,611.732,295.0036.5 %5.0534.99288.6546.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,125.051,258.0059.7 %5.0278.00267.083.9 %1.5
สปส.จ.สิงห์บุรี0.004,093.060.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,809.092,550.5133.0 %5.0537.3452.6890.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,134.4610,075.00-23.9 %0.02,072.74489.1876.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,918.742,911.000.3 %0.5234.170.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี52,239.9418,106.1765.3 %5.0907.51725.2420.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 20.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี86,117.380.000.0 %0.0524.830.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.50.001,733.770.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี15,501.7712,520.9919.2 %5.01,008.371,439.04-42.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,474.982,136.0038.5 %5.0482.09163.4066.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,103.42866.0083.0 %5.0306.80187.0839.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,675.757,347.6781.5 %5.02,227.973,265.60-46.6 %0.0
รวม 254,357 120,585 0.00 % 27,524 14,803 0.00 %