จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,117.821,223.0060.8 %5.0414.3534.2291.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,669.794,920.99-34.1 %0.0834.03167.6779.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,070.521,198.0061.0 %5.0604.5451.4591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,822.2615,650.3021.0 %5.03,552.061,036.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,107.502,064.0059.6 %5.0317.7791.5271.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,029.871,490.0063.0 %5.0343.5241.3288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,919.541,257.0067.9 %5.0316.8274.4176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,961.191,034.0073.9 %5.0158.4179.5949.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,518.391,362.0061.3 %5.0158.7233.8878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,034.73401.0090.1 %5.0191.7773.1761.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,296.531,276.0070.3 %5.0267.2947.2482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,515.21359.0092.0 %5.0294.6668.3176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,526.51717.0087.0 %5.0252.6884.6566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,398.341,434.0067.4 %5.0227.2733.7885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,590.011,213.0066.2 %5.0186.3633.3982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,584.09194.0094.6 %5.0175.7379.5954.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,647.761,843.0067.4 %5.0184.3364.3265.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,134.466,228.50-21.3 %0.01,138.30522.6354.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,819.601,542.0015.3 %5.0851.75390.4554.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,955.891,013.0079.6 %5.0604.54393.8934.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,770.90814.0070.6 %5.0509.50392.8122.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,166.663,054.0026.7 %5.0794.692,461.23-209.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,355.914,636.92-96.8 %0.0457.65440.143.8 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,945.113,972.0019.7 %5.01,270.071,538.65-21.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,369.662,788.0036.2 %5.0813.69443.9945.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,740.3613,739.40-57.2 %0.01,365.22527.1161.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,406.919,170.2111.9 %5.02,746.85346.7587.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)5,096.966,536.58-28.2 %0.01,688.1468.4095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี4,477.292,794.0037.6 %5.0707.65239.4066.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,819.577,700.041.5 %0.53,015.091,070.9064.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,709.978,079.9416.8 %5.02,898.67228.0092.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,558.30986.0078.4 %5.0642.5458.1291.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,539.881,974.4644.2 %5.0509.43420.8517.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,446.211,669.0051.6 %5.0756.72258.6965.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,361.176,063.0027.5 %5.01,308.101,610.60-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี7,388.783,157.0057.3 %5.0813.70722.5611.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,298.482,771.9435.5 %5.0718.61155.8078.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,866.7510,595.76-7.4 %0.01,650.61102.7093.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,567.261,640.0054.0 %5.0623.5385.6586.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,671.802,533.0031.0 %5.0800.73330.6058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,282.782,172.0058.9 %5.01,060.931,245.05-17.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,984.123,207.0035.7 %5.01,041.88314.1569.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,373.114,612.0037.4 %5.0680.5933.9895.0 %5.0
สพ.สระบุรี15,996.5710,461.0034.6 %5.0591.59321.5245.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,929.5751,735.9024.9 %5.01,015.77417.0558.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,366.08884.0062.6 %5.0357.30158.2555.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,731.614,572.5720.2 %5.0813.69345.8957.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,833.952,413.0037.1 %5.0718.61356.1450.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,669.477,048.208.1 %4.01,498.30505.4066.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,750.761,946.4248.1 %5.0775.690.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,271.965,250.60-22.9 %0.0699.59232.7566.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 161,154.3218,464.1969.8 %5.0971.60655.4732.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,764.9214,320.7764.0 %5.01,516.69629.5958.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,513.793,549.1569.2 %5.0327.35138.1157.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์29,478.1636,146.00-22.6 %0.0818.731,286.37-57.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี27,414.9017,808.0035.0 %5.0640.00640.97-0.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,848.8911,937.0075.6 %5.0617.20228.0563.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค61,150.2014,868.0075.7 %5.0571.22337.8540.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี89,072.8364,670.0027.4 %5.01,473.12508.2565.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก33,857.8711,640.0065.6 %5.0760.05230.5569.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี35,383.3529,677.0016.1 %5.0731.03430.9741.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,289.7319,592.15-90.4 %0.01,596.841,457.388.7 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,295.4014,301.06-38.9 %0.03,532.181,378.2561.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี26,656.3016,785.0037.0 %5.01,054.21231.8078.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,129.884,051.0033.9 %5.01,003.88745.5525.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,855.811,377.0051.8 %5.0561.58126.4077.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,864.0713,515.0066.9 %5.03,439.874,329.77-25.9 %0.0
รวม 876,198 528,099 39.73 % 64,036 32,192 49.73 %