จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,308.56661.0087.5 %5.0401.81137.7865.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี12,126.516,404.8447.2 %5.061.6489.58-45.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,680.132,449.0033.5 %5.0539.60151.6371.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,198.88131.0095.9 %5.0369.4448.1787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,877.2451,037.01-11.2 %0.09,230.74615.6393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 219,312.5312,854.1433.4 %5.03,586.24595.9783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,214.9632,576.40-24.3 %0.03,981.911,084.9572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,002.21788.4484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,815.231.00100.0 %5.0442.6757.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,876.901,109.0077.3 %5.0310.1135.1588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,451.59648.0093.1 %5.0352.2957.1983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.7559.7882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,347.661.00100.0 %5.0266.3650.5681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,787.351,500.0077.9 %5.0396.96106.3173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,376.45823.0088.8 %5.0222.95101.0254.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,054.901,977.0060.9 %5.0392.5841.7489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,198.911,970.0062.1 %5.0347.8647.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,483.201,094.0083.1 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,471.83218.0093.7 %5.0313.0468.6078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม3,893.551,311.0066.3 %5.0296.5944.1885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,413.791,162.0078.5 %5.02,770.2676.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,430.47135.0090.6 %5.0346.210.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,591.457,237.92-101.5 %0.0647.011,343.30-107.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,855.116,982.2021.2 %5.02,303.18605.1573.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,115.762,306.0044.0 %5.01,008.86582.6342.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,749.056,268.00-32.0 %0.01,105.34315.4071.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,159.201,828.0064.6 %5.0613.28462.6824.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,826.783,030.3337.2 %5.0879.07508.6542.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,955.171,355.0054.1 %5.0534.86379.3629.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,849.811,500.0091.6 %5.05,866.7222.5099.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,112.171,612.0060.8 %5.01,457.30357.2075.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,359.251,496.0055.5 %5.0460.88417.809.3 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,710.832,643.0043.9 %5.01,238.45495.4260.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 29,047.156,170.0031.8 %5.01,860.9747.5097.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,112.622,536.00-20.0 %0.0414.34387.836.4 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,147.423,218.0037.5 %5.0801.09814.46-1.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,503.002,996.0014.5 %5.0403.9753.9386.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,040.452,851.0043.4 %5.01,761.391,787.51-1.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,452.7630,315.00-190.0 %0.01,789.92216.5187.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,582.2314,877.5631.1 %5.03,465.323,667.00-5.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,605.717,459.00-12.9 %0.01,602.661,358.5015.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,252.132,344.5344.9 %5.0838.94205.2275.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,730.687,885.00-37.6 %0.0965.121,125.33-16.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,898.1112,177.98-54.2 %0.02,655.792,279.7114.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,597.321,554.0056.8 %5.0820.1078.1690.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,392.974,500.00-32.6 %0.0596.0995.0084.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,437.402,944.6214.3 %5.0437.84171.3060.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี6,246.7428,477.20-355.9 %0.01,311.91139.6189.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,922.07450.0088.5 %5.0507.9426.6094.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี1,258.675,440.00-332.2 %0.01,027.7026.6097.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,400.3530,065.55-784.2 %0.0489.87149.2569.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,181.441,869.0041.3 %5.0682.61482.6829.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,763.183,103.0034.9 %5.0934.20399.4957.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,821.451,574.0044.2 %5.0443.9723.7594.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,467.036,180.1834.7 %5.02,740.721,177.1257.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,733.156,036.00-27.5 %0.0934.2034.1096.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,989.76450.0097.6 %5.0835.1926.6096.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 91,610.6115,509.0083.1 %5.0766.14662.0013.6 %5.0
รจก.ชลบุรี 256,177.481,574.0099.4 %5.02,238.4795.0095.8 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 43,467.5226,765.5238.4 %5.0693.45339.9551.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา92,834.9380,306.3413.5 %5.01,427.432,624.95-83.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,676.3511,120.0029.1 %5.02,602.581,706.3034.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,953.061,326.0055.1 %5.0190.1640.9278.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,982.226,774.84-13.2 %0.01,645.321,511.958.1 %4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบ27,976.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ503.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,402.35450.0089.8 %5.0936.1926.6097.2 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี7,554.8310,386.31-37.5 %0.01,827.95495.9072.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,528.672,578.0026.9 %5.0636.481,196.05-87.9 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,661.605,390.00-224.4 %0.0596.11449.1624.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,732.334,500.0048.5 %5.0875.1726.6097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 181,378.7019,324.1776.3 %5.0940.71246.9473.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 317,142.437,404.3856.8 %5.0571.32504.9311.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 230,899.249,288.0069.9 %5.01,159.09726.7037.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)15,799.7410,710.0032.2 %5.0943.0763.0693.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,835.932,168.3523.5 %5.0254.5082.9567.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,232.8410,115.0768.6 %5.0411.87172.9058.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,013.651,574.0094.2 %5.0624.3466.5089.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี70,167.451,574.0097.8 %5.01,367.3623.7598.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ72,216.5354,674.3924.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี90,259.4233,874.0162.5 %5.0481.10780.79-62.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,831.261,574.0093.7 %5.0834.1695.0088.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน62,403.264,500.0092.8 %5.0475.26117.5075.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา36,467.305,440.0085.1 %5.0626.9695.0084.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,215.991,500.0094.3 %5.0570.7626.6095.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี19,823.51450.0097.7 %5.01,306.962.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี6,360.2221,145.97-232.5 %0.02,430.402,218.098.7 %4.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,087.6835,376.00-67.8 %0.01,188.924.2199.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,934.901,560.0046.8 %5.0546.78364.2633.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,153.6717,240.0014.5 %5.0857.1923.9197.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,667.136,006.82-6.0 %0.0991.25785.4120.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,226.8114,866.00-138.7 %0.02,270.70447.3680.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,527.084,366.803.5 %1.5993.20319.2067.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,047.083,298.0034.7 %5.01,308.5432.2697.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,679.581,643.0038.7 %5.0409.35246.7939.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 232,744.5728,122.1014.1 %5.010,259.366,416.7737.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี45,124.6119,887.8555.9 %5.05,349.646,228.95-16.4 %0.0
รวม 1,698,012 824,157 51.46 % 126,054 53,837 57.29 %