จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,672.77876.0067.2 %5.0120.801.9598.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,382.463,445.5058.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,641.8110,870.65-198.5 %0.0150.2320.8486.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,315.2181.0097.6 %5.0455.31346.3823.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,413.452,100.0038.5 %5.0674.10129.2980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง32,205.6130,091.006.6 %3.03,741.331,532.3959.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,931.37831.0078.9 %5.0225.3251.2877.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,082.281,454.0064.4 %5.0214.9252.6975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.001,673.000.0 %0.00.0060.250.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,754.881,214.0074.5 %5.0204.0946.9077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,611.111,540.0066.6 %5.0370.12137.0163.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา410.00385.006.1 %3.0311.9144.8185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,015.28767.0080.9 %5.0177.8573.3458.8 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด8,853.646,005.2532.2 %5.01,620.05106.4593.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,060.452,200.0056.5 %5.02,043.99703.0065.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง5,067.482,313.0054.4 %5.0434.22340.2321.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,244.792,148.0049.4 %5.0906.17378.1858.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,687.631,170.0068.3 %5.0584.61140.8375.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,915.421,438.0070.7 %5.0622.71706.80-13.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,988.433,701.6138.2 %5.01,231.2250.6995.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,192.802,705.00-23.4 %0.0448.14185.6958.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,464.1228.3199.5 %5.01,724.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง21,902.931,933.0091.2 %5.07,848.79842.9089.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,177.741,359.0057.2 %5.0468.16197.9757.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง102,825.4918,728.0081.8 %5.038,328.57603.9898.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,151.272,453.0040.9 %5.0907.95517.7543.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,122.51606.0080.6 %5.0641.7271.0588.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,272.07972.0070.3 %5.0546.64337.5738.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง59,852.8134,888.5041.7 %5.024,838.012,335.3990.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง6,266.235,080.0018.9 %5.0975.201.0099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,785.701,410.0062.8 %5.0497.11204.2458.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,476.7610,534.01-62.6 %0.01,477.53137.4390.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง3,088.552,201.0028.7 %5.0451.56414.028.3 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,551.643,498.0088.6 %5.011,271.67317.3297.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,836.312,106.00-14.7 %0.0627.53353.2043.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,250.534,189.0033.0 %5.01,117.12249.1277.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,130.102,893.2129.9 %5.0735.0268.7390.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง25,247.9018,800.0025.5 %5.0631.59696.22-10.2 %0.0
สพ.ระยอง106,565.0911,150.7589.5 %5.0320.23320.34-0.0 %0.0
รจก.ระยอง 151,550.690.000.0 %0.01,963.460.000.0 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 100,472.3014,933.0085.1 %5.0996.11125.7587.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,912.321,704.0056.4 %5.0413.50139.6966.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,950.642,521.00-29.2 %0.0888.93425.2552.2 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,548.1312,496.00-30.9 %0.01,592.52642.9059.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,771.161,110.0059.9 %5.0546.64134.5175.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,488.875,276.5254.1 %5.0522.2857.9288.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,178.745,898.87-85.6 %0.0569.5835.0593.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 17,556.6217,406.03-130.3 %0.01,539.63796.6048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 253,978.328,845.0083.6 %5.01,115.411,469.61-31.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง105,635.3169,211.0034.5 %5.01,847.891,335.6227.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด29,595.9526,596.0010.1 %5.0689.65716.45-3.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,046.0931,841.5314.0 %5.0818.52990.85-21.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง26,713.1922,860.0014.4 %5.0654.09245.1062.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง19,239.6112,544.0034.8 %5.0603.20556.787.7 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,513.600.000.0 %0.01,549.170.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,092.043,900.004.7 %2.01,041.06563.5345.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง503.14225.1055.3 %5.0356.48240.1132.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง30,646.3415,584.0049.1 %5.06,096.799,080.04-48.9 %0.0
รวม 961,743 451,118 53.09 % 128,239 30,274 76.39 %