จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 784,308.4530,264.0064.1 %5.0325.63240.5226.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,270.941.00100.0 %5.0456.8997.9178.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5475.6660.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,482.3016,541.0035.1 %5.065.0231.2551.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,769.211,818.0034.3 %5.0609.02154.8474.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,528.131,633.0035.4 %5.0513.94105.3179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,720.1912,504.0062.9 %5.02,814.88738.2773.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,326.62399.0088.0 %5.0195.6751.9073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,878.02526.0086.4 %5.0369.1952.0985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,914.301,379.0071.9 %5.0280.6551.5081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,894.94511.0086.9 %5.0204.7150.5975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,424.22580.0083.1 %5.0267.8951.8580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,266.98684.0079.1 %5.0189.4654.4871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,269.06352.0089.2 %5.0306.6149.9283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,173.86494.0084.4 %5.0380.2650.9086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,302.66633.0080.8 %5.0253.2350.8179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,455.23248.0092.8 %5.0215.6851.1976.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,118.275,381.0012.1 %5.01,057.86371.3964.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,513.602,047.1441.7 %5.0710.84270.3762.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,309.50513.0077.8 %5.0382.68472.95-23.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,322.24749.0067.7 %5.0491.77193.5160.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,066.432,693.0033.8 %5.0761.58369.0551.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,998.081,160.0061.3 %5.0704.10138.7680.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,168.691,724.0020.5 %5.0399.84389.132.7 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,953.983,026.0023.5 %5.0808.91977.23-20.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,622.753,348.767.6 %3.5989.34518.5047.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,021.382,904.0042.2 %5.01,506.83483.8267.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,336.802,146.0035.7 %5.0875.2454.0693.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,462.2710,319.72-38.3 %0.01,578.84670.2757.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,161.521,321.0058.2 %5.0799.18861.52-7.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี2,837.60992.0065.0 %5.0780.1634.3395.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,541.66490.0080.7 %5.0570.99201.8864.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,581.983,908.00-9.1 %0.0951.31254.6073.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ12,658.5624,268.00-91.7 %0.03,177.452,173.8931.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,718.696,612.00-40.1 %0.01,141.47181.3184.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,515.301,705.0051.5 %5.0761.15213.3572.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,419.847,518.00-70.1 %0.01,160.4848.0695.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี5,943.602,165.0063.6 %5.0570.99319.4844.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,555.742,341.0034.2 %5.0951.21327.4065.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,800.291,591.0072.6 %5.0818.20245.7670.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,528.772,207.0051.3 %5.01,236.55323.1073.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,927.462,106.0028.1 %5.0647.0544.7593.1 %5.0
สพ.จันทบุรี12,344.807,829.0036.6 %5.0429.84279.0035.1 %5.0
รจจ.จันทบุรี 61,217.2870,285.00-14.8 %0.0866.03577.0233.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,139.8813,092.000.4 %0.5478.57507.29-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,697.282,892.00-7.2 %0.0513.9450.4790.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,891.653,632.0025.8 %5.01,237.82463.2862.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,541.471,973.0044.3 %5.0685.08299.8356.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,974.402,904.0041.6 %5.01,046.39412.2360.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,571.812,195.0038.5 %5.0780.16130.0783.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,843.393,438.50-20.9 %0.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 119,591.6414,930.1023.8 %5.01,969.89333.0083.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 214,004.109,302.4033.6 %5.01,521.45340.6077.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,847.075,475.366.4 %3.01,946.80277.7485.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,991.654,338.12-8.7 %0.0395.46245.9737.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี69,607.5936,529.0047.5 %5.01,416.50922.4734.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม25,169.367,600.0069.8 %5.0698.14564.5419.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,949.3716,917.0022.9 %5.0725.62265.0563.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว10,121.305,104.5149.6 %5.0761.33297.5760.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,690.8222,140.0151.5 %5.01,708.492,395.95-40.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,904.512,287.0021.3 %5.0704.10124.5882.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,302.34816.0064.6 %5.0475.91220.5853.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี133,729.6316,775.4487.5 %5.053,072.102,719.0294.9 %5.0
รวม 758,201 412,258 45.63 % 103,538 23,839 76.98 %