จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,577.33968.0072.9 %5.0349.05135.8461.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,421.9311,182.3047.8 %5.054.80180.45-229.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,849.666,880.97-41.9 %0.069.3258.9814.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,781.671,789.0035.7 %5.0577.2434.5094.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,397.321.00100.0 %5.0570.600.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,811.0810,656.0028.1 %5.01,699.18616.5563.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,151.2695.0097.0 %5.0150.7260.2160.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง6,712.48366.0094.5 %5.0204.5891.1555.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,428.99304.0091.1 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,687.371.00100.0 %5.0219.6862.4571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,489.94430.0087.7 %5.0311.9367.9578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,241.25377.0088.4 %5.0222.7177.5165.2 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,091.3112,345.96-22.3 %0.01,335.75576.6556.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด3,953.032,824.2828.6 %5.01,017.151,037.40-2.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,313.56463.0080.0 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,989.992,212.0044.6 %5.0596.25250.4058.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,082.041,417.0065.3 %5.0805.43437.3545.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,775.68761.0072.6 %5.0577.24172.9070.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,438.521,410.0068.2 %5.0634.29378.0140.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด9,632.311,278.0086.7 %5.01,090.671,561.71-43.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,704.732,990.00-75.4 %0.0403.12813.28-101.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,926.351,057.0073.1 %5.0995.59805.7319.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,260.612,528.4022.5 %5.0544.36472.2513.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,863.8112,104.24-148.9 %0.01,014.61224.8277.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,411.661,017.0028.0 %5.0691.33347.8449.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,055.60606.0080.2 %5.0691.3335.1694.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,347.97862.0074.3 %5.0444.13246.7244.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,115.322,831.429.1 %4.5691.33135.8680.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,447.8327,389.00-515.8 %0.01,052.641,003.904.6 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,643.215,113.00-211.2 %0.0591.721,187.50-100.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,756.712,527.8032.7 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,628.464,582.99-26.3 %0.0698.3759.4091.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,145.711,493.0052.5 %5.0501.17327.9334.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,411.983,325.002.5 %1.0685.04290.7057.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,276.531,557.0052.5 %5.0342.29200.1241.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,221.361,824.0043.4 %5.0526.25184.6464.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด2,777.952,690.663.1 %1.5221.1542.2680.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,274.022,160.0034.0 %5.0676.47282.6358.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 548,961.4436,505.8293.4 %5.0595.501,495.76-151.2 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,764.565,616.00-17.9 %0.0196.69234.38-19.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,441.49724.0070.3 %5.0349.05133.8561.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,179.812,288.0055.8 %5.01,147.72419.9063.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,980.141,164.0060.9 %5.0615.27217.7664.6 %5.0
สปส.จ.ตราด4,269.643,016.0029.4 %5.0786.41444.2043.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด2,946.771,405.0052.3 %5.0596.2595.1084.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,278.821,578.9463.1 %5.0384.39174.6754.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด13,328.8220.5499.8 %5.01,332.20175.0086.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,797.724,333.0163.3 %5.0562.2667.1588.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด127,690.9713,050.0589.8 %5.0973.23899.307.6 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,952.247,903.3858.3 %5.0561.75144.1374.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,591.3514,231.86-87.5 %0.01,302.75931.0228.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,922.552,271.8022.3 %5.0472.24741.53-57.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,303.47395.6682.8 %5.0219.27234.38-6.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,983.0511,520.0035.9 %5.03,550.443,275.847.7 %3.5
รวม 952,489 238,444 74.97 % 36,075 22,272 38.26 %