จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา857.72715.0016.6 %5.0296.69201.9431.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,436.423,332.103.0 %1.5547.32118.8778.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,793.092,703.0028.7 %5.0715.862.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,001.911,191.0060.3 %5.0601.7648.5491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา24,312.1423,667.432.7 %1.04,100.701,333.4567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,642.791,047.0071.3 %5.0265.64105.2660.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,174.45209.0093.4 %5.0177.58802.67-352.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,563.52802.0077.5 %5.0215.1026.3587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,787.08901.0076.2 %5.0311.6959.9280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,510.99697.0080.1 %5.0369.1233.9890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า5,056.151,130.0077.7 %5.0219.8840.7981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,933.901,713.0056.5 %5.0190.6559.9268.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,395.351,874.0057.4 %5.0335.4755.1983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,570.21500.0086.0 %5.0219.780.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,651.53225.0093.8 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,626.522,902.0020.0 %5.0688.92630.708.5 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,789.772,925.0038.9 %5.0944.05644.7331.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,574.642,742.0023.3 %5.0677.82197.2270.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,814.06952.0066.2 %5.0582.74621.95-6.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,922.913,833.002.3 %1.0867.98906.98-4.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,331.336,120.00-14.8 %0.01,871.55744.7660.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,214.082,077.006.2 %3.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,552.542,887.0036.6 %5.01,172.27810.5330.9 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา27,308.555,355.0080.4 %5.09,653.91194.0498.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,680.948,058.177.2 %3.51,229.29619.3749.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,866.442,139.00-14.6 %0.0631.60118.9881.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,343.09871.0073.9 %5.0734.8722.0297.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,800.801,580.0043.6 %5.0525.70259.3550.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,461.223,784.00-9.3 %0.0810.94105.7987.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,804.9923,169.00-382.2 %0.01,020.111,599.89-56.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,411.596,435.00-88.6 %0.0791.92405.0048.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,509.691,249.0064.4 %5.0791.92160.6479.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,486.6210,346.88-88.6 %0.01,495.5157.8396.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,413.432,435.0055.0 %5.0910.98248.2672.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,182.841,108.0065.2 %5.0715.8643.4093.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,138.602,412.0053.1 %5.01,201.00342.0471.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,832.493,662.004.4 %2.0734.8734.6795.3 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา12,036.412,910.0075.8 %5.0734.87282.9561.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 81,411.0658,434.2628.2 %5.01,196.16579.5651.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,902.351,190.0069.5 %5.0610.0288.5285.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,839.894,772.7339.1 %5.01,095.02357.0567.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,660.811,663.0064.3 %5.0791.92285.0064.0 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,351.4921,741.81-110.0 %0.01,742.25888.6849.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,971.081,494.0049.7 %5.0392.10184.4053.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา4,794.157,489.00-56.2 %0.0704.381,004.06-42.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,491.875,679.0063.3 %5.01,963.77218.8088.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 226,422.7110,917.5858.7 %5.01,661.23477.6171.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,865.9120,681.769.6 %4.5955.76516.8245.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,759.704,100.63-133.0 %0.0306.15171.0044.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,618.7410,473.4046.6 %5.0674.17266.7060.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม63,015.4419,466.6069.1 %5.0736.06952.46-29.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,232.6511,824.0065.5 %5.0868.66360.7458.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา62,615.6333,440.0046.6 %5.01,319.33761.0742.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา34,013.5140,000.00-17.6 %0.0808.191,273.48-57.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,384.8317,002.0024.0 %5.0673.131,429.06-112.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง34,056.6819,892.8041.6 %5.0661.41595.689.9 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,064.8620,030.00-121.0 %0.01,661.301,550.686.7 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,340.653,318.000.7 %0.5753.92785.09-4.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,576.02695.0073.0 %5.0449.63172.0161.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,652.2611,416.0016.4 %5.03,625.084,502.23-24.2 %0.0
รวม 679,833 466,380 31.40 % 61,754 29,364 52.45 %