จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,578.211,276.0050.5 %5.0347.10265.7423.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,660.263,820.41-4.4 %0.0689.3994.6586.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,647.6752.0098.6 %5.0537.21137.2574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,948.5111,636.0016.6 %5.02,141.44645.3869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,885.09916.0076.4 %5.0237.45102.7056.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,629.75533.0085.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4858.0976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,908.351,376.0064.8 %5.0285.1055.4980.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,974.981,896.6452.3 %5.0632.25342.0445.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,299.332,356.0055.5 %5.0480.21386.1819.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,340.711,814.0058.2 %5.0708.40370.7247.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,764.261,903.0060.1 %5.0556.27325.9241.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,532.24777.0078.0 %5.0442.18233.0847.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,793.752,104.0083.6 %5.01,012.661,004.690.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,736.323,759.88-116.5 %0.0363.70376.44-3.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,299.982,592.0039.7 %5.0955.61521.2345.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,995.311,897.2052.5 %5.0689.39135.6680.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,114.8710,394.24-70.0 %0.01,259.8754.6895.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,414.111,400.0059.0 %5.0651.35282.7356.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,777.33633.0083.2 %5.0613.3234.1794.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,904.53844.0070.9 %5.0461.19311.2632.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,475.412,104.0039.5 %5.0670.37126.0381.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,569.7022,917.00-401.5 %0.01,069.711,188.50-11.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,089.895,266.00-3.5 %0.01,240.85686.7944.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,359.391,719.0060.6 %5.0955.61282.6470.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,961.3712,929.527.4 %3.51,495.28102.2893.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,576.212,016.0043.6 %5.0708.36350.8350.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,372.052,522.0025.2 %5.0632.34250.8660.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,393.581,331.0079.2 %5.0803.48187.4476.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,019.992,524.0016.4 %5.0394.46102.7074.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก2,986.431,294.0056.7 %5.0537.26424.0821.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก746,228.1317,971.0097.6 %5.06,311.481,311.1079.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,535.141,370.0046.0 %5.0328.08115.7964.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก5,654.801,566.0072.3 %5.0651.35273.2958.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,679.291,054.0060.7 %5.0385.13137.3864.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,663.244,261.978.6 %4.0822.45248.9269.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,345.041,121.0066.5 %5.0632.34146.6476.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,133.212,555.5018.4 %5.0518.24129.6275.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก27,384.9816,270.0240.6 %5.01,178.04525.4255.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,622.153,198.0011.7 %5.0257.61350.50-36.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก85,355.2741,047.0051.9 %5.01,197.58810.4232.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์32,563.3110,356.0068.2 %5.0488.99780.00-59.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก62,196.8113,438.0078.4 %5.0469.07340.3027.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,416.5113,202.93-56.9 %0.01,205.561,456.05-20.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 6,329.931,899.0070.0 %5.0575.29354.4138.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,871.44630.0078.1 %5.0366.110.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก39,211.4010,476.6373.3 %5.02,461.133,834.23-55.8 %0.0
รวม 1,183,200 247,020 79.12 % 39,671 20,255 48.94 %