จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,775.27653.0076.5 %5.074.30139.65-88.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,070.565,563.0044.8 %5.066.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,887.95720.2087.8 %5.0111.7627.3975.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,132.441,374.0056.1 %5.0725.30160.1577.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,469.101,252.0063.9 %5.0706.28149.9278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,643.787,182.0025.5 %5.01,542.99905.2641.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,369.68549.0083.7 %5.0239.1151.8278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,457.83323.0090.7 %5.0305.2668.1077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,545.57888.0075.0 %5.0276.3974.7872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,407.421,533.0065.2 %5.0443.96114.6474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,881.481,062.0072.6 %5.0288.1730.4989.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,385.68648.0080.9 %5.0444.9340.5690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,437.83691.0079.9 %5.0314.2461.3380.5 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ15,434.9421,199.00-37.3 %0.01,698.981,397.5117.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,270.161,763.0066.5 %5.01,181.684,512.50-281.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,976.162,338.4066.5 %5.0699.82107.6284.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,728.08519.0086.1 %5.0459.0755.1688.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,628.051,587.0056.3 %5.0915.46620.3232.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,947.911,079.0063.4 %5.0687.27250.9463.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,373.791,287.7061.8 %5.0516.1224.3895.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,440.062,990.0013.1 %5.0858.411,691.07-97.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,703.621,271.0065.7 %5.0954.080.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว7,452.914,359.2741.5 %5.01,447.91539.0662.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,883.669,473.92-20.2 %0.01,295.78225.0182.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,410.581,134.0079.0 %5.0858.41572.7033.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,277.88763.0076.7 %5.0399.3450.7987.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,651.41405.0084.7 %5.0554.15297.3846.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,641.762,978.4218.2 %5.0915.46257.6371.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว60,985.2851,995.0814.7 %5.022,251.411,537.7393.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,234.901,865.0042.3 %5.0915.46691.9124.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,475.771,441.0077.7 %5.0744.31221.7870.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,321.079,249.29-114.1 %0.0991.52152.6184.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,256.851,333.0088.2 %5.0687.27844.83-22.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,512.332,100.0040.2 %5.0744.31385.0848.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,512.812,075.00-37.2 %0.0539.70500.757.2 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,646.86602.0083.5 %5.0953.49323.0066.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,633.001,982.0024.7 %5.0573.1733.7494.1 %5.0
สพ. สระแก้ว11,581.803,617.0068.8 %5.0763.33482.4536.8 %5.0
รจจ.สระแก้ว 48,539.4329,484.0039.3 %5.0917.38731.6520.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,556.54800.0068.7 %5.0516.71158.3269.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,736.521,815.0051.4 %5.0801.36610.8523.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,282.701,035.0068.5 %5.0611.20178.8570.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว5,480.486,499.44-18.6 %0.01,048.57561.1846.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,809.631,200.0068.5 %5.0744.31199.4973.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,522.048,584.4840.9 %5.01,291.86700.5045.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,910.7013,943.71-17.1 %0.03,672.78464.1987.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,573.294,076.8064.8 %5.0988.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,764.5713,436.0024.4 %5.01,498.09404.7073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 233,031.5217,751.5746.3 %5.01,598.781,515.775.2 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,712.813,085.0090.6 %5.0257.270.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว56,314.9727,115.6551.9 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,323.1119,783.0015.2 %5.0874.370.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว33,598.7113,521.2059.8 %5.013,202.731,732.9186.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,854.102,256.0041.5 %5.0858.41374.6156.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,675.511,179.0055.9 %5.0497.11207.5558.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว75,657.879,926.4086.9 %5.035,888.806,651.9081.5 %5.0
รวม 632,791 327,338 48.27 % 114,664 33,617 70.68 %