จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,490.55739.0070.3 %5.0772.38155.1179.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา46,260.2423,323.0049.6 %5.0273.37123.4154.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,823.45645.5088.9 %5.0162.4440.4275.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,093.984,176.0018.0 %5.01,228.76206.9083.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,144.361,892.0039.8 %5.01,556.41115.5392.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,736.52334.0091.1 %5.0455.56154.3866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 930,785.9225,907.0015.8 %5.03,439.01454.1086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 125,629.2953,004.00-106.8 %0.05,367.001,234.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,637.0311,704.5020.0 %5.02,621.561,564.9240.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,846.725,007.7936.2 %5.0629.8976.0087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0440.3848.4589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,398.99796.0076.6 %5.0281.0381.0171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,531.04294.0091.7 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว5,075.47382.0092.5 %5.0371.6344.6888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,715.961,026.0072.4 %5.0351.7767.7580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,950.921,488.0075.0 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ7,537.74162.0097.9 %5.0200.2346.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,812.63837.0082.6 %5.0243.59109.1255.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,565.77681.0080.9 %5.0171.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,789.37442.0088.3 %5.0440.3853.7587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,023.50735.0081.7 %5.0519.2658.7388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,285.92933.0082.3 %5.0388.36100.5074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,846.051,076.0072.0 %5.0357.73132.1163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,875.39455.0088.3 %5.0241.8983.9465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,999.09485.0087.9 %5.0278.7284.9369.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,868.57371.0090.4 %5.0234.6415.8593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน5,048.35729.0085.6 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,572.491,045.0070.7 %5.0469.1586.3581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,432.50451.0086.9 %5.0449.5649.2689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,966.98472.0088.1 %5.0259.4315.8093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,496.73837.0076.1 %5.0412.50122.1470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,144.75612.0085.2 %5.0191.2269.9163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,566.23888.0075.1 %5.0403.2084.5579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,388.23351.0089.6 %5.0344.5125.4592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,254.99265.0091.9 %5.0314.1915.6695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,880.16501.0087.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 34,331.897,272.19-67.9 %0.02,091.27699.6666.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,444.464,497.8946.7 %5.02,750.04826.4069.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,351.22907.0061.4 %5.05,684.57323.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,414.20730.0069.8 %5.0507.80270.7546.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,597.101,949.3724.9 %5.0647.99332.5048.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,929.84506.0082.7 %5.0370.98306.0017.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,617.23657.0074.9 %5.0635.22401.8536.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,057.61313.5070.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา4,259.113,201.0024.8 %5.0924.51119.5287.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,141.091,651.5847.4 %5.01,514.74275.9281.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,446.471,216.0064.7 %5.0962.54522.5045.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 869,160.4461,697.9910.8 %5.025,799.966,319.1075.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,561.131,350.0062.1 %5.0896.57304.7466.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,861.961,070.0062.6 %5.0867.46793.958.5 %4.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,737.825,226.008.9 %4.02,355.121,647.1930.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,912.917,087.5152.5 %5.04,765.741,634.6965.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์101,710.98617,321.00-506.9 %0.07,039.782,485.0064.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,875.1411,199.0019.3 %5.01,716.722,677.91-56.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,405.764,879.00-102.8 %0.0666.74892.05-33.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,286.864,394.7039.7 %5.02,578.90558.1178.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,590.737,054.98-7.0 %0.02,274.64703.0069.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,886.383,167.3818.5 %5.01,441.621,740.59-20.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา30,366.5322,964.1224.4 %5.03,244.46759.5476.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 67,802.6516,758.8975.3 %5.0225.48379.96-68.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,588.4120,693.60-64.4 %0.04,283.034,769.95-11.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,195.068,218.00-0.3 %0.02,821.68743.8573.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,680.236,068.00-64.9 %0.01,228.76316.7274.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,081.441,667.0059.2 %5.01,388.14284.8179.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,417.7210,172.67-37.1 %0.02,578.901,935.8224.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,335.2714,266.00-38.0 %0.04,031.672,039.7549.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,502.149,523.74-0.2 %0.03,530.104,606.50-30.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,471.93723.3979.2 %5.0105.60153.72-45.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,845.45459.0075.1 %5.051.1251.73-1.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,699.76791.0053.5 %5.030.5639.89-30.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,414.24969.0078.0 %5.01,266.8063.6595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,778.561,385.0071.0 %5.01,399.91180.8687.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,913.802,375.0039.3 %5.01,228.78619.8049.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,749.0711,291.00-67.3 %0.02,008.422,599.14-29.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา8,233.976,331.0023.1 %5.02,046.45808.3460.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,140.072,871.0044.1 %5.01,209.75445.0563.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา12,578.1817,737.40-41.0 %0.02,445.79101.6595.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,586.1914,397.00-89.8 %0.03,140.78715.3577.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,146.022,312.0081.0 %5.01,209.75469.3061.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,754.092,701.0043.2 %5.01,494.99604.3759.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,190.993,047.0041.3 %5.01,666.13422.8174.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,020.923,279.0045.5 %5.02,027.44365.3782.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา3,650.004,166.00-14.1 %0.01,171.72102.3091.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา61,000.483,618.5294.1 %5.0989.86516.8647.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา95,898.7824,023.0074.9 %5.0898.84298.2766.8 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 44,621.9255,035.00-23.3 %0.01,513.93453.2870.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 143,454.6654,274.9262.2 %5.02,056.54924.7955.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 86,146.79119,139.21-38.3 %0.01,854.571,228.1733.8 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา88,308.0743,477.9950.8 %5.01,912.43608.7568.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,650.9318,032.00-86.8 %0.02,604.871,366.3647.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,718.021,534.0043.6 %5.0810.41245.1069.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,328.036,026.004.8 %2.01,590.071,178.0025.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา443,616.1916,017.0096.4 %5.020,169.15762.9596.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,028.221,300.0067.7 %5.01,190.73551.9553.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา10,029.7212,285.55-22.5 %0.02,673.991,026.7261.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,212.593,151.8025.2 %5.01,228.7169.7594.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,192.095,704.0020.7 %5.02,485.511,759.1129.2 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,538.183,277.7227.8 %5.0846.12302.9164.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,667.476,560.0038.5 %5.02,285.26388.6583.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,309.738,130.0043.2 %5.01,437.94779.9545.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)31,872.6212,730.1160.1 %5.01,040.54272.3973.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 153,283.9615,954.0070.1 %5.01,004.21489.4651.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 312,499.9410,836.2613.3 %5.01,981.87485.5675.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 518,456.5611,580.0037.3 %5.01,601.16476.8370.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 234,920.8816,695.3652.2 %5.0647.15212.2567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 418,263.2410,980.0039.9 %5.01,687.49833.4950.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 643,494.3712,032.8372.3 %5.01,294.19578.7855.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,192.9211,220.6014.9 %5.01,587.2827.3198.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,059.917,199.6020.5 %5.0544.39968.43-77.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา116,189.6050,084.0056.9 %5.02,326.402,023.5013.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี53,891.5620.11100.0 %5.01,423.09879.8838.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง20,328.178,303.0059.2 %5.01,258.17820.1834.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,258.931,760.0146.0 %5.01,918.14140.5592.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่67,513.0917,397.1074.2 %5.01,364.61418.5969.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา65,315.6556,117.0014.1 %5.01,274.11976.6023.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ54,068.9048,840.009.7 %4.51,481.66530.7664.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา175,132.1356,267.0067.9 %5.01,466.85682.9653.4 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา63,417.271,504.0097.6 %5.01,014.4131.3596.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา51,535.8822,960.0055.4 %5.01,396.76115.4791.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,669.1717,845.0039.9 %5.01,195.63898.0324.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,544.9620,824.0049.9 %5.01,444.34541.6062.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง110,748.8517,520.0084.2 %5.01,285.38876.3831.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา37,106.5337,270.00-0.4 %0.03,099.393,557.70-14.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา88,450.1117,539.0980.2 %5.05,057.643,279.3935.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,959.0129,061.0033.9 %5.01,387.51713.3748.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.1926.9597.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา28,652.0239,998.41-39.6 %0.03,779.701,353.8864.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,348.051,996.0054.1 %5.01,285.81946.2626.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,177.127,712.00-49.0 %0.02,157.711,148.2046.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,788.651,403.0049.7 %5.01,461.3537.8497.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,243.271,706.5047.4 %5.01,093.15342.3968.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 358,701.9438,831.0033.9 %5.018,710.249,100.3251.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา18,974.4626,648.00-40.4 %0.06,684.619,480.00-41.8 %0.0
รวม 3,179,923 2,087,671 34.35 % 260,966 109,120 58.19 %