จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,002.56383.0087.2 %5.0261.98137.1347.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,124.924,684.008.6 %4.0889.5149.9294.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,854.692,302.0040.3 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 325,253.2124,701.502.2 %1.03,776.891,212.3467.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,081.2932,000.00-18.2 %0.03,563.23716.6879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 142,826.5036,764.0014.2 %5.04,882.87660.4286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 18,013.115,204.0035.1 %5.0528.2195.0082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,498.852,739.0039.1 %5.0444.6085.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,350.942,411.0044.6 %5.0486.4974.8084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,187.792,758.0046.8 %5.0395.10112.1071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,566.181.00100.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,432.74859.0080.6 %5.0396.5763.3684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี7,172.683,675.3048.8 %5.0452.14110.7175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,383.142,021.0068.3 %5.0300.0252.9082.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,311.476,010.00-39.4 %0.0837.63732.4212.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,973.205,293.0024.1 %5.01,079.99343.8768.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,688.403,145.0032.9 %5.0813.45313.5061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,420.221,710.0029.3 %5.0261.98146.5644.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,858.882,272.0020.5 %5.0414.11194.1753.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,757.993,665.002.5 %1.0634.76411.0835.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,392.932,301.00-65.2 %0.0248.01173.8529.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,813.835,126.00-6.5 %0.01,003.61520.6048.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,299.8117,866.00-144.7 %0.01,174.75158.9486.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,444.101,994.0042.1 %5.0642.30302.1053.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,148.351,299.0068.7 %5.0680.3351.2092.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,246.251,107.0065.9 %5.0376.08166.6855.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,131.104,464.0013.0 %5.0794.43235.6070.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,753.6221,495.00-273.6 %0.01,288.85305.5476.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,999.054,653.00-16.4 %0.0794.43558.1029.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ3,030.672,836.006.4 %3.0338.050.9599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,609.3313,112.00-133.8 %0.01,421.96121.3491.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,787.883,654.0069.0 %5.0471.16385.6318.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,327.513,279.0024.2 %5.0604.27102.7183.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,701.745,445.00-15.8 %0.0851.4844.8594.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ15,817.493,826.0075.8 %5.01,821.30386.5278.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ6,155.4913,179.00-114.1 %0.01,231.80105.7891.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,050.8426,677.004.9 %2.01,048.33931.7811.1 %5.0
สพ.สมุทรปราการ50,038.3017,453.0065.1 %5.0808.23459.0843.2 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 147,990.58137,000.007.4 %3.51,975.742,661.34-34.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,803.901,373.0051.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,804.0810,774.00-58.3 %0.01,421.96337.5776.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ35,088.1869,000.00-96.6 %0.02,355.39791.0066.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,823.598,912.00-13.9 %0.01,079.67370.5065.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ72,577.5345,671.0037.1 %5.05,909.741,372.7576.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,610.323,117.0013.7 %5.0509.19189.3062.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,417.355,241.00-269.8 %0.0488.81306.1837.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,120.1819,789.0010.5 %5.0856.48923.97-7.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,354.7010,412.00-94.4 %0.0863.03333.0661.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,170.683,882.0065.2 %5.0269.12141.2147.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ100,734.6853,913.0046.5 %5.01,478.09297.0779.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,774.6512.00100.0 %5.0648.181,504.77-132.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ68,559.2711,802.0082.8 %5.0451.73627.00-38.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์31,136.1517,000.0045.4 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ45,641.3116,838.0063.1 %5.014,329.331,534.0289.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย998,922.56335,334.0966.4 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,196.046,000.00-43.0 %0.0851.48579.0132.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,413.04608.0082.2 %5.0157.11189.52-20.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ49,606.2526,583.0046.4 %5.03,064.625,256.55-71.5 %0.0
รวม 2,001,252 1,075,625 46.25 % 88,742 28,170 68.26 %