จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,321.081.00100.0 %5.0584.360.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,161.0612,032.8733.7 %5.080.50402.99-400.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,543.271.00100.0 %5.0470.260.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,281.031,437.0056.2 %5.0717.47101.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,304.9214,164.0041.7 %5.02,714.15538.6280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0955.2284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,369.93609.0081.9 %5.0361.0644.5187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,377.32639.0085.4 %5.0308.0821.0893.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,922.860.16100.0 %5.0295.5712.6295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,124.20568.0081.8 %5.0308.4317.5694.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง607.00600.001.2 %0.5237.1834.2985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,815.631,023.0073.2 %5.0423.7426.7093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,126.38458.0088.9 %5.0403.4633.7991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,300.01432.0086.9 %5.0418.8750.3988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,208.09610.0085.5 %5.0350.6833.5690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,278.42470.0085.7 %5.0268.7771.4073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,596.15363.0092.1 %5.0306.2663.5679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,962.11446.0088.7 %5.0264.9317.1593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,464.11338.0090.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,683.58425.0088.5 %5.0228.9533.7985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,546.25673.0081.0 %5.0367.3852.3185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,364.77368.0089.1 %5.0312.5774.1076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,740.16198.0094.7 %5.0177.6715.0691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,300.59420.0087.3 %5.0376.9031.9591.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,770.522,415.5635.9 %5.0945.66624.1534.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,939.99810.0072.4 %5.0520.87218.5058.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,682.661,610.3840.0 %5.0504.76227.0555.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,766.18625.0077.4 %5.0581.00285.0050.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,981.81585.0080.4 %5.0520.18259.3550.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,113.301,640.5060.1 %5.01,135.820.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,431.22975.6971.6 %5.0698.46682.972.2 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,636.36672.0074.5 %5.0679.42436.2035.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,353.983,396.8036.6 %5.01,325.982,345.30-76.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,768.921,130.0059.2 %5.0616.01851.56-38.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,662.043,442.2148.3 %5.02,067.59862.3758.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,541.383,002.0033.9 %5.01,287.95519.1759.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์13,120.3713,568.00-3.4 %0.01,972.53328.5983.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์658,360.5061,359.4790.7 %5.04,233.32582.7586.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์4,165.751.00100.0 %5.0869.580.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์7,148.98473.0093.4 %5.0122.2184.9330.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,636.63900.0084.0 %5.0106.650.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,476.57639.5174.2 %5.0679.4484.8087.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,585.80805.0068.9 %5.0660.42608.847.8 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,253.452,525.0022.4 %5.0926.63408.4755.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,371.862,356.1430.1 %5.0793.542,722.78-243.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,952.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ446.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,701.191.00100.0 %5.0527.310.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์13,057.609,272.8029.0 %5.01,554.18193.9487.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,964.053,262.6772.7 %5.0945.66705.1925.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,588.302,685.0052.0 %5.01,364.02191.6286.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,393.244,710.7126.3 %5.01,459.09689.0752.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,844.632,456.0036.1 %5.01,097.79488.3355.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,707.6329,591.00-992.9 %0.0527.31108.5979.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์69,799.5210,672.0184.7 %5.0894.67474.4247.0 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 18,316.8629,812.58-62.8 %0.0497.54676.69-36.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,385.251,203.5749.5 %5.0622.62202.0267.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,737.861,658.0039.4 %5.0679.44316.5153.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,393.311.00100.0 %5.0945.660.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,426.671.00100.0 %5.0812.550.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,834.728,473.36-198.9 %0.01,129.31509.0154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)23,189.168,782.3962.1 %5.02,488.34577.6076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 184,717.2612,927.0084.7 %5.01,094.56580.6047.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 248,807.281.00100.0 %5.02,541.810.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 421,700.237,951.0063.4 %5.02,586.80600.0076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 329,480.5811,559.2060.8 %5.02,559.23299.3288.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์19,732.631.00100.0 %5.0187.680.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,991.7836,176.00-90.5 %0.0635.520.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์11,018.9643,485.77-294.6 %0.0610.121,942.00-218.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์31,761.708,892.0072.0 %5.01,011.44367.4263.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง96,843.471.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง11,382.3314,952.00-31.4 %0.0688.39375.0245.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก21,472.0214,296.0033.4 %5.0940.15618.7934.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,366.051.00100.0 %5.02,693.594,906.49-82.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 4,129.441,997.0051.6 %5.0907.65655.7727.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,277.69655.7771.2 %5.0546.33321.6741.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์16,119.651.00100.0 %5.05,467.240.95100.0 %5.0
รวม 1,475,308 404,688 72.57 % 70,338 29,678 57.81 %