จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,209.0012,032.8733.9 %5.080.50402.99-400.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,281.031,437.0056.2 %5.0717.47101.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,304.9214,164.0041.7 %5.02,714.15538.6280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0955.2284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง0.00425.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง607.00600.001.2 %0.5237.1834.2985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,815.631,023.0073.2 %5.0423.7426.7093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.00458.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,300.01432.0086.9 %5.0418.8750.3988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,546.25673.0081.0 %5.0367.3852.3185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด0.00609.000.0 %0.00.0044.510.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00368.000.0 %0.00.0074.100.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ0.00639.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.00610.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,278.42470.0085.7 %5.0268.770.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์0.00363.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์0.00446.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.00338.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ0.00198.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,922.860.16100.0 %5.0295.5712.6295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.00420.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,124.20568.0081.8 %5.0308.4317.5694.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์0.002,415.560.0 %0.00.00624.150.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,682.661,610.3840.0 %5.0504.76227.0555.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,766.18625.0077.4 %5.0581.00285.0050.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,939.99810.0072.4 %5.0520.87218.5058.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,981.81585.0080.4 %5.0520.18259.3550.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,113.301,640.5060.1 %5.01,135.820.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,636.36672.0074.5 %5.0679.42436.2035.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,353.983,396.8036.6 %5.01,325.982,345.30-76.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,769.081,130.0059.2 %5.0616.01851.56-38.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,662.043,442.2148.3 %5.02,067.59862.3758.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,541.383,002.0033.9 %5.01,287.95519.1759.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์658,360.5061,359.4790.7 %5.04,233.320.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.00900.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,476.57660.9073.3 %5.0679.4434.3194.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,585.800.000.0 %0.0660.420.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์0.002,525.000.0 %0.00.00408.470.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์13,623.430.000.0 %0.01,554.18193.9487.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์0.003,262.670.0 %0.00.00705.190.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,568.39577.0089.6 %5.01,365.43191.6286.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.บุรีรัมย์69,799.5210,672.0184.7 %5.0894.67474.4247.0 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0029,812.580.0 %0.00.00676.690.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,385.251,203.5749.5 %5.0622.62202.0267.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,737.861,658.0039.4 %5.0679.44316.5153.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,834.728,473.36-198.9 %0.01,129.31509.0154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 184,717.2612,927.0084.7 %5.01,094.56580.6047.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.007,951.000.0 %0.00.00600.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.008,782.390.0 %0.00.00577.600.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.0014,952.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.0036,176.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก21,472.0214,296.0033.4 %5.0940.15618.7934.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 4,129.441,997.0051.6 %5.0907.65655.7727.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 959,318 162,138 0.00 % 23,883 11,074 0.00 %