จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์675.910.000.0 %0.5236.53169.1028.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์31,388.4511,259.4964.1 %5.0106.28268.73-152.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์25,389.217,877.2469.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,779.233,961.68-4.8 %0.0977.1153.7294.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,764.871,045.0062.2 %5.0708.8624.5496.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์21,606.2214,148.0034.5 %5.02,135.06991.1153.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,790.35380.0092.1 %5.0242.0413.4694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,528.46384.0091.5 %5.0195.1813.6293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,722.83855.0081.9 %5.0307.8053.8582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,520.87354.0092.2 %5.0246.3810.6295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,597.82507.0089.0 %5.0311.3251.8083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,520.87614.0086.4 %5.0364.5512.9896.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,597.82835.0081.8 %5.0320.5177.6475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,559.35476.0089.6 %5.0191.1313.3293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ5,090.71815.0084.0 %5.0329.7634.1089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,761.311,787.0062.5 %5.0255.6657.9577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,559.35531.0088.4 %5.0234.6933.7985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,762.89414.0091.3 %5.0302.0313.4795.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,903.438,803.2026.0 %5.01,451.93381.7773.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,524.764,374.50-24.1 %0.0918.04907.091.2 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,805.230.000.0 %0.5482.10114.0376.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,750.58448.0083.7 %5.0564.91433.5323.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท9,931.09717.0092.8 %5.0584.72541.157.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์705.671.0099.9 %5.0222.66451.53-102.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,267.361,389.4057.5 %5.0803.94405.7849.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,282.64707.0078.5 %5.0746.89318.8157.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,475.575,675.0033.0 %5.02,800.621,847.2934.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,105.962,210.8228.8 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,493.114,672.1114.9 %5.01,697.691,270.9725.1 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,639.172,657.4242.7 %5.01,336.39285.6278.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,837.2711,386.00-45.3 %0.01,177.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,126.911,699.0058.8 %5.01,165.24205.3082.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1017.6372.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.080.4949.9138.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8846.9534.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,509.81936.0073.3 %5.0876.8255.1093.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,627.16544.0079.3 %5.0613.78399.9534.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,755.003,823.47-1.8 %0.0899.02471.8547.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,520.9416,832.15-97.5 %0.01,692.822,736.32-61.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์64.153,138.00-4,791.7 %0.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,077.94276.0093.2 %5.0937.05338.8463.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,132.7810,345.6714.7 %5.03,637.33202.9994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,769.532,325.60-31.4 %0.0657.10478.0327.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,142.651,644.7068.0 %5.0860.991,515.27-76.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์194.545,091.00-2,516.9 %0.023.08426.88-1,749.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,487.765,954.00-8.5 %0.01,268.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,975.472,700.009.3 %4.5664.88108.3483.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,730.942,519.0078.5 %5.0841.97429.8848.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์96.051.0099.0 %5.0248.611.8599.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,526.48819.0067.6 %5.0518.70198.5661.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,829.122,581.6232.6 %5.0937.05364.4961.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,201.63748.0076.6 %5.0275.39173.2437.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์7,009.041.00100.0 %5.0766.030.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,762.962,365.0737.1 %5.0994.105.0099.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์4,150.484,319.51-4.1 %0.0937.05171.4481.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,842.122,441.0081.0 %5.01,373.54178.5287.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)12,353.429,073.1026.6 %5.02,213.24294.5586.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 132,885.0412,517.0061.9 %5.01,293.07362.7871.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 222,173.238,020.4763.8 %5.01,272.47133.0089.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,437.6113,917.99-47.5 %0.01,593.97144.7890.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,737.981.00100.0 %5.0382.36268.4029.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ไม่ครบ12,421.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ571.73ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์106,245.1248,586.0054.3 %5.01,693.92699.5858.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม243.171.0099.6 %5.0648.680.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท61,878.4410,918.0082.4 %5.0807.13480.2240.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ42,776.748,153.4980.9 %5.0854.67455.6346.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ98,257.814,393.0095.5 %5.0898.36662.7126.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์125,461.8620,069.0184.0 %5.01,072.75644.3739.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,392.2821,136.04-70.6 %0.02,361.333,008.06-27.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,905.432,427.0037.9 %5.0765.91307.8059.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,691.88971.0063.9 %5.0632.801.9099.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,043.6617,868.2547.5 %5.08,301.086,331.1323.7 %5.0
รวม 886,874 338,442 61.84 % 63,718 31,226 50.99 %