จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,940.161,069.0072.9 %5.0525.76258.1250.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ12,580.5042,244.00-235.8 %0.0245.87144.4041.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,761.891,213.0031.2 %5.0961.00244.2274.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,056.021,618.0047.1 %5.0753.95168.2477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ15,503.9412,404.0020.0 %5.03,158.72589.9581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,960.83317.0092.0 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,007.65301.0092.5 %5.0252.8940.8983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,973.07267.0093.3 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,097.88500.0087.8 %5.0264.0034.0587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,032.06558.0086.2 %5.0246.9581.4367.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,563.632,479.0045.7 %5.0268.7881.1569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,867.18218.0094.4 %5.0195.160.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,828.18325.0091.5 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,968.65257.0093.5 %5.0189.664.3297.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,023.77274.0093.2 %5.0207.800.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,273.93860.0079.9 %5.0435.2280.4081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,895.01246.0093.7 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,077.88352.0091.4 %5.0278.2280.0171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,956.95311.0092.1 %5.0194.627.6996.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,195.40892.0078.7 %5.0256.9180.8568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,168.11751.0082.0 %5.0323.5581.0674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,211.53650.0084.6 %5.0356.9070.3380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,821.23227.0094.1 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,940.342,255.6281.1 %5.0876.78470.3746.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,772.54475.0082.9 %5.0505.95185.2563.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,424.79751.8869.0 %5.0341.6399.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,526.13481.0081.0 %5.0501.70219.4556.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,463.95611.0075.2 %5.0389.4296.9075.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,552.212,733.6050.8 %5.01,229.35871.5429.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,773.471,315.0065.2 %5.0800.74538.6532.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,547.791,059.0070.2 %5.0358.04190.0046.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ18,444.715,081.2872.5 %5.03,177.741,642.6748.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,360.486,541.24-177.1 %0.0534.79998.82-86.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,427.555,612.5012.7 %5.01,713.531,000.5441.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,068.142,838.7644.0 %5.01,419.51149.0489.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,688.7910,587.4232.5 %5.01,324.43331.2175.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,146.671,636.0068.2 %5.0971.88544.5744.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,838.271,142.0037.9 %5.065.2746.7428.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,204.871,216.0071.1 %5.0849.0359.3393.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,770.04330.0088.1 %5.0658.8767.1689.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,705.683,396.298.3 %4.0666.66373.4244.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,125.523,438.4632.9 %5.01,419.51545.0061.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,236.753,967.0036.4 %5.01,390.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,997.711,764.0055.9 %5.01,085.98484.5055.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ18,136.9210,383.6042.7 %5.05,819.83421.4092.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,463.431,574.0064.7 %5.0715.921,139.97-59.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,685.572,782.3024.5 %5.0691.40223.7367.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,585.881,875.8171.5 %5.01,523.32283.5081.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,250.402,145.9274.0 %5.0421.06188.6055.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,530.612,896.9047.6 %5.0734.94101.6086.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,336.302,480.4478.1 %5.0895.82361.4359.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 39,671.8619,192.8051.6 %5.0929.02439.3552.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,605.09694.0073.4 %5.0591.56163.3972.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,410.662,933.5214.0 %5.0838.77232.4972.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,714.18786.0071.0 %5.0629.68134.9078.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,063.624,563.489.9 %4.51,066.94461.8956.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,492.912,967.0034.0 %5.01,238.13271.6578.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,489.979,328.90-274.7 %0.0851.25675.5820.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 420,439.0210,434.0949.0 %5.01,469.75285.0080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)95,645.0414,800.0084.5 %5.02,800.99282.6189.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 155,657.6715,280.0172.5 %5.02,347.28157.5093.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 257,081.4212,136.0778.7 %5.01,090.48356.6267.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3125,386.072,611.2097.9 %5.01,364.12332.1875.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,737.925,124.10-87.2 %0.0293.78228.0022.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ127,865.9422,732.0082.2 %5.0864.63335.9561.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ136,660.9256,344.0058.8 %5.02,203.391,138.7648.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,501.7511,821.0057.0 %5.0897.83193.1978.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ46,031.3914,076.0069.4 %5.0880.07266.8369.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ45,409.7581,360.01-79.2 %0.01,243.272,645.20-112.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์45,389.359,565.2478.9 %5.01,044.891,093.53-4.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,908.7326,391.00-26.2 %0.02,089.541,795.2014.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,546.011,954.0044.9 %5.0772.99165.1678.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,481.38603.0075.7 %5.0360.73188.3847.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ24,163.4118,926.0021.7 %5.05,791.923,596.0437.9 %5.0
รวม 1,181,125 494,328 58.15 % 71,508 29,128 59.27 %