จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,886.92977.0066.2 %5.0662.45131.7280.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 269,515.2520,000.0071.2 %5.0406.76472.20-16.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี34,952.625,000.0085.7 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี86,074.134,000.0095.4 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี337,769.3818,124.0494.6 %5.01,372.69395.1571.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,555.982,597.0027.0 %5.0909.6650.6894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี31,754.4325,140.0020.8 %5.03,819.10844.6777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,755.82123.0096.7 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,446.45544.0084.2 %5.0396.1459.4785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,057.572,727.5046.1 %5.0462.2794.7679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,343.76954.0078.0 %5.0294.6054.7781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,721.6630.0099.2 %5.0384.1178.3379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,175.94423.0089.9 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,250.39363.0091.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,646.28542.0085.1 %5.0357.5759.0383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,316.42304.0090.8 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,486.92552.0084.2 %5.0266.6056.3178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,547.25386.0089.1 %5.0303.9061.7279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม4,129.99326.0092.1 %5.0190.0410.5094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์420.06246.0041.4 %5.0148.4059.2160.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,464.88394.0088.6 %5.0373.5059.7084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,492.94538.0084.6 %5.0286.4160.4778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,441.43381.0088.9 %5.0350.0958.3283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,609.46403.0088.8 %5.0449.4761.4586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,042.29350.0093.1 %5.0354.9358.4283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,496.22539.0084.6 %5.0498.3373.0185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,429.05488.0089.0 %5.0415.009.5197.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,376.42455.0086.5 %5.0175.188.5795.1 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ4,139.492,000.0051.7 %5.0748.11475.0036.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก21,559.9333,008.01-53.1 %0.01,500.40275.7781.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,403.3512,584.30-132.9 %0.01,461.122,317.32-58.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี3,094.411,549.8049.9 %5.0414.43134.8567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,557.55500.0085.9 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,599.471,000.0061.5 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,001.101,529.7049.0 %5.0584.83190.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,022.111,000.0066.9 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,503.671,575.6055.0 %5.0557.93250.3555.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,584.312,617.5227.0 %5.0895.73381.7457.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,508.042,352.6047.8 %5.01,270.96843.9033.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,137.092,804.0010.6 %5.0928.67490.1347.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 721,064.5826,545.00-26.0 %0.06,926.983,793.1545.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,837.041,456.0069.9 %5.01,479.43475.0067.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี10,653.733,000.0071.8 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,248.393,665.0060.4 %5.01,080.802,185.00-102.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,477.874,975.00-11.1 %0.01,746.932,705.61-54.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี30,105.7934,683.00-15.2 %0.02,449.752,850.00-16.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,416.495,451.40-125.6 %0.0560.991,378.94-145.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,866.414,464.7235.0 %5.02,150.781,440.5733.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,444.824,000.0026.5 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี55,927.6410,000.0082.1 %5.02,316.84285.0087.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี263,729.28100,000.0062.1 %5.01,280.67950.0025.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,068.2715,000.00-35.5 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,667.1613,245.06-133.7 %0.01,764.206,436.35-264.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,477.716,426.79-43.5 %0.01,440.93599.8858.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,039.491,375.0066.0 %5.01,080.80203.7781.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,970.3211,280.1413.0 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,819.8513,847.7930.1 %5.0380.34139.8563.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี24,894.37500.0098.0 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,974.881,061.0064.3 %5.0928.6967.1592.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,694.271,000.0072.9 %5.0895.73332.5062.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,046.182,794.0030.9 %5.01,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี21,340.9015,000.0029.7 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,007.311,000.0075.0 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,743.433,155.0033.5 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,348.9315,000.00-136.3 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,616.972,000.0073.7 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,012.731,500.0062.6 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,492.433,000.0045.4 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,634.728,000.007.4 %3.52,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,521.947,000.00-98.8 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี27,490.6617,258.0037.2 %5.0901.66367.3059.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี74,270.9119,890.0073.2 %5.0626.50771.67-23.2 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 103,743.9878,025.0024.8 %5.01,913.221,352.2029.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,056.521,274.9458.3 %5.0719.50184.0074.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,477.712,000.0055.3 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี24,173.3815,000.0037.9 %5.01,448.80950.0034.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,916.621,361.0053.3 %5.0500.38372.5425.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,182.536,144.4814.5 %5.01,543.10507.0067.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี5,012.053,881.0022.6 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,256.824,949.55-52.0 %0.01,192.65350.5070.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5,344.4910,151.28-89.9 %0.01,764.20209.8288.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี27,884.3716,148.7042.1 %5.010,018.32712.4092.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี13,899.045,000.0064.0 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4125,301.3214,048.6588.8 %5.03,086.55304.0090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 550,541.5815,000.0070.3 %5.01,848.69950.0048.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1125,460.1430,000.0076.1 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 248,864.7712,290.3374.8 %5.01,477.911,000.8932.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3294,032.5614,588.0495.0 %5.01,734.83532.0069.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี66,012.3125,000.0062.1 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ80,311.3220,000.0075.1 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม59,131.4540,000.0032.4 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี59,131.4530,000.0049.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี108,375.0530,000.0072.3 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ80,311.3220,000.0075.1 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี56,982.3140,000.0029.8 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล92,659.8425,000.0073.0 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี30,534.7830,000.001.8 %0.52,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,740.3928,726.12-194.9 %0.03,778.841,634.5456.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,109.1920,897.01-3.9 %0.01,111.06572.2048.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,938.833,458.00-17.7 %0.0586.95123.5079.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี36,618.7634,715.005.2 %2.52,939.38692.3576.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,545.242,574.0027.4 %5.01,080.80708.1134.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,617.758,547.00-136.3 %0.0890.64106.7188.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,617.751,000.0072.4 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี73,056.0417,624.2275.9 %5.06,449.686,848.35-6.2 %0.0
รวม 3,013,018 1,114,405 63.01 % 143,658 74,054 48.45 %