จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,709.08551.0088.3 %5.0490.56205.6558.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,798.4413,555.001.8 %0.5169.00131.1022.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,779.53997.0064.1 %5.0509.58194.8061.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,482.44770.0077.9 %5.0566.6244.3092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,150.4710,584.0030.1 %5.01,593.47468.6270.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,203.23278.0093.4 %5.0218.5974.4865.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,561.491,483.0067.5 %5.0365.8552.7485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,185.24554.0086.8 %5.0262.2983.4268.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,410.42334.0092.4 %5.0284.739.9796.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,753.33366.0092.3 %5.0294.8481.0472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,380.59549.0060.2 %5.0343.6082.4476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,593.05288.0094.9 %5.0302.5581.8772.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,139.833,126.000.4 %0.5680.70354.3547.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0290.5926.6890.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ793.57408.0048.6 %5.0485.88189.0561.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,495.06503.0079.8 %5.0380.68201.4047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,799.56737.0080.6 %5.0870.87714.2618.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,262.771,216.0062.7 %5.0604.66459.5424.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,568.52851.0076.2 %5.0547.59311.5543.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,973.171,823.0054.1 %5.0851.88888.16-4.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,839.313,327.24-80.9 %0.0401.50372.117.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,734.732,131.3055.0 %5.01,213.18588.1651.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,693.763,976.9815.3 %5.0889.88249.0172.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,150.0910,735.70-158.7 %0.0927.91390.9057.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,877.241,621.8066.7 %5.0737.7734.8095.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,259.43537.0083.5 %5.0680.7143.3793.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,025.81975.0075.8 %5.0547.59349.0236.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,574.342,269.0036.5 %5.0718.73418.0441.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,215.561.00100.0 %5.01,308.231,478.42-13.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,468.701,485.0039.8 %5.01,118.07152.3086.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร7,107.884,350.0038.8 %5.01,859.70165.1491.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,879.486,883.00-41.1 %0.0961.9153.5494.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร6,522.101,956.0070.0 %5.0737.77180.9375.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,601.301,354.0062.4 %5.0832.83286.6965.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,521.093,233.0028.5 %5.0691.29342.0050.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร7,465.471,356.8681.8 %5.01,022.992.8599.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,880.901,864.8335.3 %5.0490.5633.4893.2 %5.0
สพ.ยโสธร11,715.661,652.0085.9 %5.0680.70334.1150.9 %5.0
รจจ.ยโสธร37,519.5920,911.9244.3 %5.0735.22428.6541.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,586.69696.0073.1 %5.0433.5135.6091.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,822.871,575.0058.8 %5.0661.70308.8353.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,596.56642.0075.3 %5.0452.52131.5870.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,309.683,803.5811.7 %5.0813.82234.9771.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,154.95881.0072.1 %5.0604.640.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,115.503,728.5473.6 %5.03,837.32323.9991.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 25,688.4988.6298.4 %5.01,307.98527.0759.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,702.7913,695.74-140.2 %0.01,595.61319.0980.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,285.423,753.00-14.2 %0.0201.0899.7550.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ98.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร92,578.9618,748.0079.7 %5.01,667.15440.4273.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ12,160.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,000.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,115.0917,224.00-112.2 %0.01,555.431,374.6411.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,224.45117.7096.3 %5.0642.67602.336.3 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรไม่ครบ335.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ189.30ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร40,214.2014,741.0063.3 %5.03,879.222,700.0330.4 %5.0
รวม 404,488 189,289 53.20 % 44,324 17,658 60.16 %