จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,226.92710.0083.2 %5.0592.85105.5882.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ13,201.948,690.5434.2 %5.082.05107.93-31.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,481.441,790.0048.6 %5.0849.7838.0895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ16,605.5411,200.0032.6 %5.02,627.56874.6166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,324.372,585.0040.2 %5.0375.1360.5183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,684.75375.0089.8 %5.0319.7174.1476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,645.36678.0081.4 %5.0422.3760.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,202.13506.0088.0 %5.0372.7961.4683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,435.44309.0091.0 %5.0260.6150.9980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,598.11483.0086.6 %5.0307.54101.5167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,543.63642.0081.9 %5.0242.0140.2483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,703.67383.0089.7 %5.0381.2940.4489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,553.31471.0089.7 %5.0461.9467.3485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,626.15483.0086.7 %5.0346.9367.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,506.00511.0085.4 %5.0463.2167.7485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,479.13264.0092.4 %5.0507.4362.7687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,719.05447.0092.2 %5.0392.0049.8287.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,591.043,878.4515.5 %5.0821.041,059.73-29.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,186.971.00100.0 %5.0531.36520.602.0 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,669.99821.0069.3 %5.0490.76217.5555.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,913.00947.0067.5 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,586.144,153.929.4 %4.51,030.22630.3338.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,433.31800.0076.7 %5.0840.06149.5082.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,211.741,601.0050.2 %5.0649.89298.3054.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,112.304,583.0049.7 %5.03,102.96959.6069.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,449.433,442.48-40.5 %0.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,569.742,335.0058.1 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,185.784,061.64-27.5 %0.0840.06152.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,512.0911,990.64-84.1 %0.01,293.87316.5675.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,381.081,888.6456.9 %5.01,125.30108.2090.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,763.71609.0065.5 %5.075.8361.6418.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,315.591,323.0060.1 %5.0897.100.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,821.96645.0077.1 %5.0707.13292.8158.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,807.902,219.0041.7 %5.0565.29521.347.8 %3.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,603.6930,304.00-358.9 %0.01,695.782,131.27-25.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,076.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,543.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,810.641,837.0051.8 %5.0935.32182.9880.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,775.2210,643.19-181.9 %0.0992.1934.1196.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ5,777.7913.0099.8 %5.01,011.20628.2337.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,820.912,484.1435.0 %5.01,125.30339.0469.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,532.061,232.0077.7 %5.01,106.28216.5280.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,137.743,491.7615.6 %5.01,049.20365.1765.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,033.39353.4391.2 %5.0725.9696.1586.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,294.553,352.00-1.7 %0.0916.12452.8250.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ39,187.242,343.0094.0 %5.01,024.64669.4134.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,238.62893.0060.1 %5.0592.8543.0892.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,965.713,420.0013.8 %5.01,068.24401.6162.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,006.701,276.9457.5 %5.0725.96142.2080.4 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,450.114,866.0110.7 %5.01,258.40343.6972.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ12,121.392,952.0075.6 %5.0973.17513.4547.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,426.725,581.0024.9 %5.01,144.31102.6091.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ16,568.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ337.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 212,862.968,089.0037.1 %5.01,762.00543.2569.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 335,700.6710,114.2671.7 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,720.422,147.4021.1 %5.0226.89263.19-16.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์25,746.788,811.2865.8 %5.0874.31217.3075.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ75,869.9939,371.0048.1 %5.01,675.00400.2576.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ26,497.6511,331.0057.2 %5.01,029.84570.0044.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25,819.2210,540.0059.2 %5.0958.72365.9261.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ31,366.181,021.4296.7 %5.0951.14510.4646.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,486.0111,957.83-84.4 %0.02,399.702,166.289.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,342.171,656.0050.5 %5.0859.07296.3365.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,046.18687.0077.4 %5.0470.19155.1867.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ49,844.3522,547.8454.8 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 569,534 279,144 50.99 % 58,825 22,945 60.99 %