จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,930.52225.0094.3 %5.0380.79133.3465.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ18,661.7312,312.0034.0 %5.062.20192.67-209.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,944.98895.0069.6 %5.0532.91220.5758.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,147.961,426.0054.7 %5.0608.9979.3087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,589.545,340.0037.8 %5.01,692.90548.4167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,788.36924.0084.0 %5.0213.6239.9981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,196.78517.0087.7 %5.0239.8867.3871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,382.30305.0091.0 %5.0356.1443.9087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,916.41494.0087.4 %5.0212.0961.8870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,207.88323.0092.3 %5.0196.9767.6465.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,001.631.00100.0 %5.0913.24633.5530.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,833.27975.0074.6 %5.0780.13377.3251.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ1,279.05702.0045.1 %5.0608.99176.6771.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,099.43854.0072.4 %5.0418.83291.9230.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,045.372,530.5037.4 %5.0989.31938.105.2 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ4,291.462,904.0132.3 %5.0869.56507.3541.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,641.261,216.0066.6 %5.0666.03509.2023.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,026.412,608.0435.2 %5.0567.08147.9273.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ5,731.275,879.98-2.6 %0.0856.19218.7774.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,198.131,521.0052.4 %5.0628.00190.0069.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,488.321,044.0070.1 %5.0685.05135.3280.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,833.31500.0082.4 %5.0494.89100.0179.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,136.2215,130.00-382.4 %0.0647.02138.6178.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,375.1670.3598.7 %5.01,312.581,716.44-30.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,833.90823.0088.0 %5.0859.22508.9240.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,370.40439.0087.0 %5.0608.99249.2959.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,430.9414,000.0119.7 %5.01,806.9946.9997.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,155.991,320.0058.2 %5.0475.87314.0034.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,785.252,497.0034.0 %5.0799.17542.3732.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,753.041,429.0061.9 %5.0704.0766.6790.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,231.671,422.0056.0 %5.0856.19324.0362.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,567.533,685.77-43.6 %0.0418.8365.5584.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,350.361,219.0090.1 %5.0678.08358.6047.1 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 40,660.6723,450.1442.3 %5.0740.96559.1924.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,920.24430.0085.3 %5.0380.7984.2277.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,318.471,499.1035.3 %5.0437.84153.3365.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,471.51425.0082.8 %5.0399.81132.2366.9 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ4,234.602,250.0046.9 %5.0818.16453.6444.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,147.00826.0084.0 %5.0551.94143.5374.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,575.282,403.0032.8 %5.0685.05242.2564.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ90,771.9612,816.0085.9 %5.01,442.46673.3453.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,899.632,839.682.1 %1.0287.0599.6065.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ135,254.0529,061.0078.5 %5.0739.530.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน44,070.843,928.0091.1 %5.0572.43780.30-36.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,102.6611,391.4413.1 %5.01,444.141,817.35-25.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,049.601,680.0044.9 %5.0570.95401.4329.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,995.92533.0082.2 %5.0418.85270.0035.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,052.8911,893.2330.3 %5.04,521.172,457.7645.6 %5.0
รวม 537,751 190,957 64.49 % 35,412 18,281 48.38 %