จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ759.19225.0070.4 %5.0380.79133.3465.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ18,661.7312,312.0034.0 %5.062.20192.67-209.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,944.98895.0069.6 %5.0532.91220.5758.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,147.961,426.0054.7 %5.0608.9979.3087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,550.545,340.0037.5 %5.01,673.88548.4167.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,196.78517.0087.7 %5.0239.8867.3871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,916.41494.0087.4 %5.0212.0961.8870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,207.88323.0092.3 %5.0196.9767.6465.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,788.36924.0084.0 %5.0213.6239.9981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,382.30305.0091.0 %5.0356.1443.9087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,001.631,731.0056.7 %5.0913.24633.5530.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,833.27975.0074.6 %5.0780.13377.3251.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,393.27702.0079.3 %5.0608.99176.6771.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,119.50854.0072.6 %5.0418.83291.9230.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,547.372,530.5044.4 %5.01,179.47938.1020.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ4,291.462,904.0132.3 %5.0869.56507.3541.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,641.261,216.0066.6 %5.0666.03509.2023.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,026.412,608.0435.2 %5.0742.10147.9280.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,889.885,879.9825.5 %5.01,673.88218.7786.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,198.131,521.0052.4 %5.0628.00190.0069.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,488.321,044.0070.1 %5.0685.05135.3280.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,833.31500.0082.4 %5.0494.89100.0179.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,136.2215,130.00-382.4 %0.0647.02138.6178.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,877.162,255.1461.6 %5.01,502.741,716.44-14.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,833.90823.0088.0 %5.0859.22508.9240.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,370.40965.0071.4 %5.0608.99249.2959.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,430.9414,000.0119.7 %5.01,806.9946.9997.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,155.991,320.0058.2 %5.0475.87314.0034.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,785.252,497.0034.0 %5.0799.15542.3732.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,753.041,429.0061.9 %5.0704.0766.6790.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,231.671,422.0056.0 %5.0856.19324.0362.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,567.533,685.77-43.6 %0.0418.8365.5584.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,354.381,219.0090.1 %5.0678.08358.6047.1 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 40,654.6523,450.1442.3 %5.0740.91559.1924.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,920.24430.0085.3 %5.0380.7984.2277.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,318.471,499.1035.3 %5.0437.84153.3365.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,471.51425.0082.8 %5.0399.81132.2366.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,234.602,250.0046.9 %5.0818.16453.6444.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,147.00826.0084.0 %5.0551.94143.5374.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,664.562,403.0048.5 %5.0875.21242.2572.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ90,771.9612,816.0085.9 %5.01,442.46673.3453.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,961.842,839.684.1 %2.0314.3999.6068.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ126,585.2529,061.0077.0 %5.0739.531,418.72-91.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน44,070.843,928.0091.1 %5.0572.43780.30-36.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ14,254.3611,391.4420.1 %5.01,675.291,817.35-8.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,049.601,680.0044.9 %5.0570.95401.4329.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ4,793.29533.0088.9 %5.0437.87270.0038.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,052.8911,893.2330.3 %5.04,521.172,457.7645.6 %5.0
รวม 535,268 195,398 63.50 % 37,974 19,700 48.12 %