จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,176.92358.0083.6 %5.0366.7476.0079.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู15,397.0212,221.6420.6 %5.0228.22119.1747.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,852.881,927.0032.5 %5.0461.8263.6586.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,266.611,956.0040.1 %5.0575.9246.8891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,486.655,460.6115.8 %5.01,469.67455.9169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,188.28288.0091.0 %5.0280.5471.6874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,154.22163.0094.8 %5.0237.2421.8290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,322.70292.0091.2 %5.0268.4983.1669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,370.31352.0089.6 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,558.101,290.0063.7 %5.0274.6143.9884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,266.89424.0087.0 %5.0277.1668.4775.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,663.181,600.0056.3 %5.0918.21625.2231.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู4,030.671,566.0061.1 %5.0861.16554.6335.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,255.22786.0075.9 %5.0575.92104.0481.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,676.19582.8078.2 %5.0518.87256.5050.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,311.631,658.0061.5 %5.01,222.46536.4956.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,415.381,214.1964.4 %5.0772.61447.9842.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,553.222,401.0847.3 %5.01,089.35826.5024.1 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,672.961,527.8767.3 %5.01,127.38247.0078.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,263.277,399.3139.7 %5.02,154.25168.9992.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,809.061,265.0055.0 %5.0632.97470.4225.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,640.14297.2081.9 %5.047.5425.4646.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,808.96580.0084.8 %5.0804.11103.5587.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,516.50376.0085.1 %5.0452.82100.9477.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,915.691,502.0048.5 %5.0651.98287.4455.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,645.2947,247.60-917.1 %0.01,355.571,592.79-17.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,732.203,565.0037.8 %5.01,317.54536.7459.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู9,073.621,623.0082.1 %5.0886.75120.0986.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู12,856.5311,307.5012.0 %5.02,534.59100.6496.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,711.421,645.0084.6 %5.0556.90455.5818.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู4,071.812,230.0045.2 %5.0766.08391.8748.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,412.482,080.0039.0 %5.0861.16351.9959.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,560.361,470.0067.8 %5.0572.67137.9275.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู3,002.352,177.0027.5 %5.0499.8570.3685.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,654.332,040.0093.6 %5.0626.04225.6664.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,382.4326,457.3843.0 %5.0792.68694.2812.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,338.84705.0069.9 %5.0385.77150.7460.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,026.171,236.0059.2 %5.0651.98168.2674.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,009.23544.0081.9 %5.0480.84215.5255.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,824.362,126.0044.4 %5.0785.09371.6952.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,859.311,536.0046.3 %5.0632.97135.6178.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,117.023,034.052.7 %1.0709.03578.5518.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 52,691.5812,336.0076.6 %5.01,153.30408.0364.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 217,902.7711,661.4634.9 %5.01,075.14344.6967.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,684.602,767.45-3.1 %0.0268.21190.0029.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู35,811.4123,844.0033.4 %5.0896.83327.9563.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง44,494.9712,720.4571.4 %5.0622.15337.2545.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,414.3812,158.40-64.0 %0.01,479.85210.0685.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,115.841,299.0058.3 %5.0651.98449.1831.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,326.10480.0079.4 %5.0385.76225.2241.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,917.877,485.0053.0 %5.04,062.314,325.55-6.5 %0.0
รวม 443,210 243,263 45.11 % 41,626 19,055 54.22 %