จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,741.772,139.5542.8 %5.02,146.61179.0191.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,736.4510,217.35-32.1 %0.01,374.78765.4544.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,968.321,199.0069.8 %5.0576.46152.6073.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 182,375.8172,425.0060.3 %5.0348.08742.84-113.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,471.0820,433.7030.7 %5.0162.50170.13-4.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,487.574,739.6036.7 %5.052.6293.50-77.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น37,074.0813,532.0163.5 %5.01,521.64152.6790.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,394.122,055.0039.5 %5.0823.6783.0689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น26,861.3426,280.002.2 %1.05,180.511,473.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,882.611,631.0066.6 %5.0429.81110.9374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,720.651,079.0077.1 %5.0490.4588.9381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,223.641,059.0079.7 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,567.93489.0089.3 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,144.34373.0091.0 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,452.43607.0086.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,727.32489.0089.7 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,239.77424.0090.0 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,148.17306.0092.6 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,526.02306.0093.2 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,167.50475.0088.6 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,089.62268.0093.4 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,688.181,463.0068.8 %5.0314.4753.8082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,834.37484.0090.0 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,888.82372.0092.4 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,815.49345.0092.8 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,378.64440.0090.0 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,909.41946.0080.7 %5.0369.0073.3380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,954.091,048.0078.8 %5.0460.3244.9490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,672.21391.0091.6 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,036.433,378.2416.3 %5.01,070.94626.1441.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,456.22512.0079.2 %5.0428.08145.1766.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,278.72458.0079.9 %5.0414.38150.9963.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,385.17856.0064.1 %5.0531.5851.3790.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2,543.87615.0075.8 %5.0467.61118.7574.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,473.752,020.0041.8 %5.0671.54261.2861.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,583.903,933.0014.2 %5.01,375.13656.4552.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,966.671,800.0054.6 %5.01,740.54431.5475.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,877.801,463.0062.3 %5.01,315.34623.9152.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 623,064.3353,907.00-133.7 %0.07,909.992,700.4565.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,315.21646.0080.5 %5.0747.61619.8517.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,740.582,399.0075.4 %5.03,333.781,817.1545.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,210.442,647.1249.2 %5.01,641.362,838.32-72.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,522.6817,874.01-109.7 %0.02,765.941,526.6244.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,165.2614,735.4645.8 %5.0972.54335.0365.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,466.954,701.56-5.3 %0.02,063.30399.3780.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,502.854,628.9338.3 %5.02,268.89926.5959.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)5,063.422,902.4142.7 %5.01,318.09267.8079.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,751.281,962.0047.7 %5.01,432.772,479.43-73.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น50,775.95231,392.00-355.7 %0.0615.79618.80-0.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)16,139.3417,343.20-7.5 %0.05,273.413,239.4538.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,094.536,934.0659.4 %5.02,367.95199.5091.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,204.232,332.0080.9 %5.01,089.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,249.297,809.03-83.8 %0.01,533.58287.4681.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)58,236.659,525.0183.6 %5.021,854.35944.4595.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,439.8512,622.07-96.0 %0.02,510.771,310.0347.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,949.341,555.4080.4 %5.03,058.921,732.2343.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,732.5513,456.3540.8 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,701.32576.0066.1 %5.071.0050.7328.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,325.312,150.0035.3 %5.0937.77149.3884.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น6,260.121,072.0082.9 %5.0804.65372.2153.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,287.954,861.04-13.4 %0.01,108.91390.5964.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,714.1533,097.00-279.8 %0.02,268.892,611.42-15.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,381.778,405.00-31.7 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น9,849.2518,654.00-89.4 %0.02,135.83158.7792.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น8,224.662,986.0063.7 %5.02,516.093,082.80-22.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,500.382,851.0018.6 %5.0804.65426.5547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,441.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ766.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,664.393,157.9232.3 %5.01,280.05571.2955.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,424.712,926.8946.0 %5.01,396.10523.0562.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,423.654,488.00-31.1 %0.012,036.49104.0099.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น17,686.476,749.0061.8 %5.0820.78574.1930.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,984.9211,820.0034.3 %5.0529.37326.0038.4 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 40,800.436,190.0084.8 %5.0944.65380.5159.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,611.757,822.8218.6 %5.03,203.001,427.7055.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,558.851,117.0056.3 %5.0633.51115.5481.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น31,205.6921,035.0032.6 %5.01,849.25259.6586.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,232.592,240.0030.7 %5.0899.73388.9756.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,849.876,048.0031.7 %5.01,850.53317.1582.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,979.812,374.0040.3 %5.01,184.97436.6863.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,628.15873.0081.1 %5.01,741.83179.0289.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,784.415,060.78-5.8 %0.01,184.97574.9251.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น24,347.737,927.4967.4 %5.01,669.55410.2975.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 421,985.9419,083.9213.2 %5.01,690.83689.2359.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,277.417,779.7572.5 %5.02,578.781,227.9352.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,750.7811,277.02-15.7 %0.0734.99681.027.3 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 150,616.1717,645.9965.1 %5.01,004.39765.1923.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 323,694.8711,975.8249.5 %5.01,356.91460.7566.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,844.8911,145.74-62.8 %0.0406.40520.55-28.1 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น43,268.997,671.0082.3 %5.0359.95671.16-86.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น93,891.6755,080.0041.3 %5.01,946.24342.5982.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่53,846.4812,160.0077.4 %5.0942.20528.3943.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ370.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,869.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น32,670.8013,930.7557.4 %5.0975.96507.3048.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล40,870.8214,392.0064.8 %5.01,008.30649.4435.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง32,121.6713,760.0057.2 %5.01,093.63917.3516.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,410.7428,644.00-204.4 %0.02,570.601,769.2931.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น19,344.64127,768.86-560.5 %0.04,828.402,097.7156.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น23,078.5333,461.80-45.0 %0.01,010.49296.6870.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,894.50389.0086.6 %5.01,058.090.09100.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น134,180.7062,924.0053.1 %5.02,159.78234.0589.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,906.772,281.0041.6 %5.0899.73162.1282.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,511.439,004.00-63.4 %0.02,191.48141.5593.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)3,092.891,000.0067.7 %5.01,378.730.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,065.321,503.0051.0 %5.0785.64371.4852.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4111,429.1571,959.2135.4 %5.034,646.083,055.0091.2 %5.0
รวม 1,706,553 1,289,743 24.42 % 198,917 59,965 69.85 %