จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,176.581.00100.0 %5.0535.56135.2374.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,411.247,909.8030.7 %5.077.58183.41-136.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี8,689.241,799.2879.3 %5.084.4962.8325.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี119,781.865,339.6595.5 %5.04,610.52189.3095.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 484,780.531,409.2098.3 %5.04,641.7948.6799.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,658.091,092.0070.1 %5.0877.85102.6388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1012,777.0529,585.00-131.5 %0.03,563.64700.8480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี20,706.1922,623.54-9.3 %0.04,871.21966.3280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,467.194,348.4632.8 %5.0514.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,358.75451.0086.6 %5.0251.0080.8967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี865.521,090.00-25.9 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,624.94781.0078.5 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,606.92427.0092.4 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,568.58271.0095.1 %5.0993.45112.8188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,835.35399.0089.6 %5.0442.0199.9677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,613.08199.0094.5 %5.0298.769.4996.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,099.68238.0092.3 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,283.90204.0093.8 %5.0288.0474.9274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,337.00484.0085.5 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,963.16357.0092.8 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,269.07249.0092.4 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,406.34556.0083.7 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,981.12588.0085.2 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,787.37382.0093.4 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,196.538,318.37-60.1 %0.02,363.37964.6259.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,185.134,695.06-47.4 %0.0877.84443.7849.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,281.30567.5075.1 %5.0452.26189.0258.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,610.48663.0074.6 %5.0477.57262.9644.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,610.16570.0078.2 %5.0447.08148.1966.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,259.911,607.0028.9 %5.0343.69167.2051.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,709.491,682.0054.7 %5.0934.89211.7377.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,838.184,076.30-6.2 %0.01,262.08686.8345.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,943.731,550.0047.3 %5.0611.62704.38-15.2 %0.0
สำนักชลประทานที่ 544,353.2125,748.0041.9 %5.07,225.354,476.9538.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,492.311,542.0055.8 %5.01,609.12395.8975.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี640.51828.00-29.3 %0.0630.64585.597.1 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,361.145,092.0045.6 %5.03,292.882,129.8935.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,358.475,291.76-124.4 %0.0584.771,133.00-93.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,687.424,241.0025.4 %5.01,733.56948.6145.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,734.674,875.00-78.3 %0.01,410.30226.1284.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,935.142,023.6848.6 %5.01,722.172,252.18-30.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี15,318.3219,498.30-27.3 %0.01,961.760.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี201,817.31509,507.28-152.5 %0.0751.86816.05-8.5 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)11,244.304,088.1663.6 %5.01,155.35496.0857.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,244.551,113.0065.7 %5.0953.9169.8692.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,015.28117.0198.8 %5.03,704.5411,206.48-202.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,938.808,168.3631.6 %5.04,449.795,568.08-25.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,805.462,216.0041.8 %5.090.5863.5629.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,488.31634.0057.4 %5.0896.8770.2492.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,740.53721.0073.7 %5.0801.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,289.294,216.571.7 %0.5899.93646.4328.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี11,082.7046,231.12-317.1 %0.01,581.441,756.54-11.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,357.567,706.04-43.8 %0.01,253.10414.5766.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,970.872,269.0042.9 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,574.9517,432.45-64.8 %0.02,383.84165.0093.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,495.642,708.0039.8 %5.01,201.12421.8464.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,806.413,408.8410.4 %5.01,125.05306.3372.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,458.364,547.0029.6 %5.01,885.69282.4085.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,587.032,028.0055.8 %5.01,391.28666.8452.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,295.023,887.009.5 %4.51,144.0859.8594.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี22,831.587,992.0065.0 %5.0541.02417.0522.9 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 89,106.7947,220.9047.0 %5.01,681.59323.9580.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,703.071,246.0066.4 %5.0310.44107.2965.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,999.835,901.21-18.0 %0.01,505.38418.6972.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,509.041,700.0089.0 %5.05,144.69260.4194.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,823.927,200.6718.4 %5.01,904.71558.0070.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,066.491,916.0062.2 %5.0839.81226.5773.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,282.4845,185.28-520.5 %0.01,169.99547.1653.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,984.6713,677.69-5.3 %0.01,402.70821.1341.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 234,741.0213,326.9161.6 %5.01,443.22432.7570.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 310,263.0210,065.371.9 %0.51,355.92286.7278.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,307.8486.7098.6 %5.02,653.5718,102.80-582.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 446,476.7510,630.8577.1 %5.01,515.58440.7470.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,304.5510,864.0518.3 %5.0450.15313.7130.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,821.945,515.3737.5 %5.0357.80137.7361.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี87,276.97540.5899.4 %5.01,821.18185.1089.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี130,091.5431,177.0176.0 %5.01,171.97617.9447.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ67,208.227,633.0088.6 %5.01,017.80338.2066.8 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี25,547.266,044.0076.3 %5.0857.67227.5873.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี69,341.2922,945.0066.9 %5.01,023.62585.7542.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี35,347.0112,707.0064.1 %5.01,023.62122.5588.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี81,941.6018,054.0078.0 %5.01,089.66359.3867.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน99,567.5727,097.4472.8 %5.01,025.30438.4257.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี68,437.7114,259.5379.2 %5.01,006.54511.5949.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี28,472.1030,682.00-7.8 %0.04,199.782,215.7847.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี52,345.1629,996.4042.7 %5.01,317.11137.8489.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,405.87681.0071.7 %5.01,209.29235.9180.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,812.612,257.0053.1 %5.01,061.95487.1354.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,565.165,202.00-14.0 %0.01,668.47342.9779.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,034.301,216.0059.9 %5.01,686.28763.5554.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,578.754,142.0060.8 %5.02,693.24600.1177.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,406.31265.0092.2 %5.0839.82222.1273.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี33,934.459,446.2872.2 %5.03,136.090.95100.0 %5.0
รวม 1,848,314 1,201,526 34.99 % 131,053 74,256 43.34 %