จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,001.74808.0073.1 %5.0234.5487.5762.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,471.522,080.0040.1 %5.0437.3791.1179.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,361.629.0099.7 %5.0538.8083.9184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 417,442.0336,000.00-106.4 %0.04,423.23239.9094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 245,303.2426,516.0041.5 %5.02,575.51684.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 154,077.5033,000.0039.0 %5.03,475.28855.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,615.712,070.0063.1 %5.0333.3683.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,562.811,560.0076.2 %5.0309.22104.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,720.12859.0076.9 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,284.362,409.0054.4 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 28,282.834,189.0049.4 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,848.323,808.0044.4 %5.0356.6495.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,138.124,668.0024.0 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,906.64809.0079.3 %5.0259.73114.0056.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,430.5613,000.00-75.0 %0.01,432.551,137.8320.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,880.922,537.0011.9 %5.01,072.92650.8039.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,335.802,370.0045.3 %5.0900.13494.0045.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,150.601,382.0056.1 %5.0405.69102.2074.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,611.021,579.0039.5 %5.0336.72204.8439.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,335.562,289.0047.2 %5.0713.80537.0724.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,498.912,651.00-6.1 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,357.931,530.0064.9 %5.0957.15372.2361.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,563.9123,055.00-58.3 %0.01,679.790.000.0 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,642.357,876.00-69.7 %0.01,221.55408.4066.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,335.691,921.0042.4 %5.0493.59128.8173.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,826.721,157.0069.8 %5.0629.4234.1294.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,930.04892.0069.6 %5.0386.6797.1074.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,529.353,823.0015.6 %5.0715.87225.9668.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,877.0827,855.00-134.5 %0.01,965.021,751.9010.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,523.414,027.0027.1 %5.0843.08456.8445.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,608.752,506.0030.6 %5.0633.90223.4764.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,576.2515,673.00-138.3 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,208.741,254.0089.7 %5.0552.01270.8250.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,697.131,956.0047.1 %5.0482.44215.0155.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,484.182,287.0058.3 %5.0671.91171.5474.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,657.845,395.0019.0 %5.01,228.32415.8066.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,594.8911,435.00-104.4 %0.01,242.39102.7491.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,811.646,361.0046.1 %5.0359.50451.31-25.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี62,926.7745,572.0027.6 %5.0855.44516.1439.7 %5.0
รจก.บางขวาง 183,453.81183,922.00-0.3 %0.01,991.07510.6174.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,628.36767.0070.8 %5.0272.57101.1862.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,761.091,609.0066.2 %5.0976.17272.5772.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,761.941,435.0061.9 %5.0500.77144.1871.2 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,722.9613,579.00-26.6 %0.01,584.68342.0078.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,173.901,246.0060.7 %5.0519.81105.3279.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,892.284,272.0012.7 %5.0566.57312.5544.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 224,602.9815,220.0038.1 %5.0616.49229.5462.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)35,868.4517,283.0051.8 %5.01,410.48312.8877.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 186,541.1914,068.0083.7 %5.0339.29131.5561.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,530.524,033.0011.0 %5.0293.09220.4524.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,266.095,411.0025.5 %5.0335.92166.5350.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี52,013.3112,229.0076.5 %5.0424.44300.3629.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,543.5918,184.00-9.9 %0.02,308.20787.2565.9 %5.0
สถาบันทันตกรรม122,998.1966,000.0046.3 %5.0198.92117.2041.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก781,589.69588,284.0024.7 %5.011,782.991,102.5990.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ242,665.45111,000.0054.3 %5.0354.10400.60-13.1 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,085.620.10100.0 %5.0483.5868.5685.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,650.782,714.0025.7 %5.0618.74545.0711.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,392.87635.0073.5 %5.0272.57130.0552.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี120,751.5635,000.0071.0 %5.051,168.6414,610.0071.4 %5.0
รวม 2,092,307 1,406,059 32.80 % 110,971 32,732 70.50 %