จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,226.30520.0076.6 %5.0570.36327.2142.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,709.2211,013.10-2.8 %0.051.73169.03-226.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,885.2612,583.3047.3 %5.081.18269.34-231.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,823.234,259.0111.7 %5.0105.8548.1854.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,469.401,411.0042.9 %5.0665.44119.9682.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,260.631,410.0056.8 %5.0377.3389.5976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,031.8912,128.0024.4 %5.03,061.461,409.9453.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,714.97665.0082.1 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,250.48477.0085.3 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,869.68345.0091.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,797.80799.0079.0 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,769.93615.0087.1 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,296.59367.0088.9 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว684.4235.0094.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,652.371,054.0071.1 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,423.17547.0084.0 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว916.32232.0074.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน3,265.165,258.70-61.1 %0.0835.55380.0854.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,995.8410,870.80-8.8 %0.01,460.16630.4056.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,486.873,760.6016.2 %5.01,426.091,451.33-1.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,797.01927.0066.9 %5.01,548.34201.0387.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,438.951,215.0064.7 %5.01,045.77771.4026.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย4,291.54492.0088.5 %5.0817.57680.9916.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,018.89315.1089.6 %5.01,586.38570.0064.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,627.211,265.0072.7 %5.0988.93825.7816.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,126.341,571.0026.1 %5.0562.51269.4152.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,132.081,998.3461.1 %5.01,673.29732.4856.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,953.051,616.0059.1 %5.01,273.95206.0983.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,688.279,851.82-73.2 %0.01,330.99204.2584.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย55,633.4640,740.0026.8 %5.0564.12447.3820.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,454.202,288.8833.7 %5.01,026.73341.4366.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,191.43293.0075.4 %5.068.2471.69-5.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,735.26742.0057.2 %5.072.5869.584.1 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,993.42655.0078.1 %5.0836.1150.3394.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,001.62355.0088.2 %5.0703.47152.1078.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,125.991,885.2339.7 %5.0568.33111.5380.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,523.122,100.0062.0 %5.01,528.182,860.84-87.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,008.132,163.0046.0 %5.01,102.79656.1340.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,274.501,199.0063.4 %5.0931.66308.8966.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,499.416,951.91-54.5 %0.01,331.0094.4092.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,645.641,977.0083.0 %5.0969.50439.4054.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,568.341,645.5035.9 %5.0387.2246.0188.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,758.363,808.0020.0 %5.014,699.93491.6896.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,564.571,183.7174.1 %5.01,292.99261.3379.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,030.521,622.0046.5 %5.0684.4653.2192.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,259.882,188.0080.6 %5.0931.66403.0956.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย38,571.3218,413.6752.3 %5.01,003.22257.9874.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,481.53431.0082.6 %5.01,489.8198.4193.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,976.50905.0069.6 %5.0836.58214.9174.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย818.62258.0068.5 %5.0703.47275.5060.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,695.633,839.5032.6 %5.0988.72288.4770.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,216.422,195.0031.8 %5.0912.65206.4677.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,336.381,390.8067.9 %5.0558.331,164.50-108.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 119,401.9413,910.0428.3 %5.01,693.20357.9478.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 213,583.429,606.3629.3 %5.01,553.85696.7955.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 328,881.886,767.1976.6 %5.01,633.39434.2573.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)163,673.526,832.3795.8 %5.0364.9952.5285.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย32,168.151,385.6395.7 %5.0343.97267.5622.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย38,530.8120,185.4547.6 %5.0996.86210.1578.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย19,647.168,391.9957.3 %5.0990.77432.6556.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง50,316.309,497.0081.1 %5.01,020.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,096.0613,299.60-46.2 %0.02,162.721,661.7923.2 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,222.442,383.4026.0 %5.0950.68344.5763.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,815.721,397.0050.4 %5.0627.39181.1071.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 713,305 280,488 60.68 % 67,645 23,884 64.69 %