จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,161.60146.0096.5 %5.0470.9785.5081.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย26,303.9724,453.247.0 %3.594.27101.40-7.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,848.862,352.0017.4 %5.0629.66219.2365.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,775.981,027.0063.0 %5.0553.6029.3994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,463.1611,524.0040.8 %5.02,600.76510.1580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,104.10421.0091.8 %5.0306.4467.9877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,620.96528.0088.6 %5.0343.4570.2279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,406.32359.0091.9 %5.0430.6867.7484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,669.32590.0087.4 %5.0303.6367.4577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,577.75365.0092.0 %5.0356.9664.2282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,505.57188.0095.8 %5.0442.2067.5584.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,406.844,592.76-4.2 %0.0965.38137.9085.7 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย20,970.0332,942.41-57.1 %0.02,055.74369.0982.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,089.693,426.5532.7 %5.01,219.16777.6136.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,681.412,750.9241.2 %5.0718.17117.0583.7 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,610.243,304.008.5 %4.0870.30622.4628.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,023.41769.0074.6 %5.0821.32509.7337.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,640.50528.0090.6 %5.0511.63145.5171.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,559.721,633.0078.4 %5.01,668.99724.3356.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,436.502,250.0034.5 %5.0762.641,377.50-80.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,518.153,006.3614.5 %5.0838.83458.3545.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,589.353,194.6430.4 %5.0815.2057.4193.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,652.704,230.0036.4 %5.01,231.50467.5562.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,365.191,287.0061.8 %5.0775.2287.2688.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,020.51915.0069.7 %5.0642.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,757.32707.9474.3 %5.0547.03436.1420.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,649.814,304.00-17.9 %0.0870.30428.2450.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.0053,833.000.0 %0.00.001,600.550.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,926.418,319.93-111.9 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,072.792,505.0058.8 %5.01,478.810.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,061.242,169.0057.1 %5.01,079.4866.8093.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,436.183,132.008.9 %4.0547.03563.19-3.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,376.532,696.8820.1 %5.0737.19326.2955.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,626.103,941.9329.9 %5.0889.32357.0559.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,900.661,264.0078.6 %5.0680.14259.1261.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,334.133,319.560.4 %0.5489.9836.5492.5 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,679.743,392.0071.0 %5.0667.69208.4368.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 62,056.9827,516.7755.7 %5.0680.58443.1134.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,330.96763.0067.3 %5.0375.87104.8272.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,684.213,169.2514.0 %5.0899.48605.0132.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,655.30997.0062.5 %5.0451.95161.3564.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,713.214,393.546.8 %3.0870.30494.2743.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,585.723,270.008.8 %4.0699.1645.5493.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)16,137.218,776.0045.6 %5.02,094.230.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 126,379.3516,507.6837.4 %5.01,437.16558.5161.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2704,802.0012,496.0098.2 %5.01,498.511,383.527.7 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,222.513,174.001.5 %0.5243.2948.5080.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย82,691.2529,221.0064.7 %5.01,273.59642.7849.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย29,042.2912,500.0057.0 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย66,215.650.000.0 %0.0601.22340.2543.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,974.7912,526.81-14.1 %0.01,585.221,562.421.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,050.671,253.0058.9 %5.0604.08540.5710.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,697.03443.0083.6 %5.0432.93110.7174.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย0.009,012.000.0 %0.00.004,339.600.0 %0.0
รวม 1,175,846 279,542 76.23 % 40,236 17,919 55.47 %