จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,673.351,141.0057.3 %5.0467.00208.8355.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม25,940.7812,967.2050.0 %5.0140.58100.3128.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,077.651,158.0062.4 %5.0562.07105.7481.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,948.661,201.0059.3 %5.0638.14197.7669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,556.6513,623.0026.6 %5.03,148.23617.5880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,911.581,397.0071.6 %5.0305.0794.8368.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,563.04561.0084.3 %5.0376.1993.3575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,406.95369.0089.2 %5.0184.6210.2094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ2,619.90311.0088.1 %5.0158.829.4894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,593.74702.0080.5 %5.0316.3874.0876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,378.81697.0084.1 %5.0277.8274.7273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,522.10557.0084.2 %5.0278.869.3496.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน2,604.72416.0084.0 %5.0224.039.2395.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,043.23639.0084.2 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,695.14344.0090.7 %5.0229.1876.9866.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,697.27579.0087.7 %5.0321.1580.2775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,421.70139.0095.9 %5.0308.4179.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,268.453,910.688.4 %4.0790.27282.9064.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0201.29195.702.8 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,318.84603.0074.0 %5.0494.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,925.311,104.0071.9 %5.0866.33379.7856.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,095.151,118.0063.9 %5.0657.13207.0868.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,854.72340.0088.1 %5.0619.12365.5241.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,607.283,649.0157.6 %5.02,729.90617.4377.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,697.432,542.045.8 %2.5555.18912.52-64.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,136.061,351.0073.7 %5.01,474.841,173.0520.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,817.671,655.0056.6 %5.0934.4983.3291.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,533.2113,359.90-104.5 %0.01,162.79508.6456.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,511.472,794.3920.4 %5.0771.25360.1353.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,702.16608.0064.3 %5.058.1753.058.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,921.71814.0072.1 %5.0463.9633.4692.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,945.59510.0082.7 %5.0562.07333.4540.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,517.552,115.6039.9 %5.0828.302.7799.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,158.6418,980.00-267.9 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,620.996,590.00-42.6 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,442.781,704.0030.2 %5.0409.95230.5843.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,840.519,389.10-19.8 %0.01,758.16123.7293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,487.541,462.001.7 %0.5475.87641.25-34.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,017.381,783.0055.6 %5.0775.77658.1815.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,904.163,981.0018.8 %5.0885.350.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,427.902,013.0062.9 %5.0942.37307.6267.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,339.272,569.1851.9 %5.0714.4333.5895.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,796.221,794.0084.8 %5.0733.22368.8249.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 45,548.5825,323.9344.4 %5.0886.42743.2516.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,226.862,583.0020.0 %5.0600.11209.8665.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,987.113,515.0011.8 %5.0567.76298.9147.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,792.711,531.0045.2 %5.0581.10293.5249.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,792.535,234.00-38.0 %0.0904.34367.6659.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,263.271,418.0056.5 %5.0771.2598.4187.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,309.454,319.12-229.8 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 151,927.0713,723.0973.6 %5.01,353.74282.3079.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 278,292.5416,012.4079.5 %5.018,696.99809.3095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)9,107.8010,976.84-20.5 %0.01,799.6126.2798.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 317,939.2111,344.8436.8 %5.01,055.081,155.63-9.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,409.133,108.0072.8 %5.0331.10101.2269.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม85,699.9639,794.0053.6 %5.01,545.651,093.9229.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม36,123.3430,838.8514.6 %5.0910.65223.7075.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ15,823.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม18,422.7057.1599.7 %5.0692.21691.150.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย16,215.4714,320.0011.7 %5.0803.99256.0368.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม86,551.1510,032.0088.4 %5.0732.46318.8956.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,220.3816,059.00-95.4 %0.01,756.241,419.0219.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,475.611,958.0043.7 %5.0714.21640.1110.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,727.53647.0076.3 %5.0562.07186.6766.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม43,442.1914,484.6066.7 %5.05,940.503,277.0044.8 %5.0
รวม 742,018 350,821 52.72 % 71,514 25,687 64.08 %