จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,092.231.00100.0 %5.0503.6198.1780.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,750.846,976.5052.7 %5.0145.92176.33-20.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด46,919.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0118.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,286.013,144.0040.5 %5.0678.95153.5077.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,347.321,619.0051.6 %5.0490.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,531.6710,069.0055.3 %5.03,375.041,009.4370.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,879.941,930.0067.2 %5.0250.4847.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,711.28316.0093.3 %5.0235.0550.1278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,562.02250.0093.0 %5.0123.8143.4464.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,770.22582.0084.6 %5.0254.3668.1773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,278.62140.0095.7 %5.0161.0415.8890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,939.47478.0087.9 %5.0346.0167.4180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,864.27302.0093.8 %5.0349.7323.7593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,513.35274.0092.2 %5.0239.2150.5478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,029.86154.0092.4 %5.0287.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,482.32347.0092.3 %5.0331.3065.9280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,837.80261.0093.2 %5.0177.2515.4191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,688.57303.0093.5 %5.0185.6666.5064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,376.07636.0085.5 %5.0231.2867.4370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,473.68381.0089.0 %5.0290.8776.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,626.37206.0095.5 %5.0265.6261.0377.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ383.30336.0012.3 %5.0211.1266.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,511.404,965.45-10.1 %0.0998.031,434.00-43.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด661.324,965.45-650.8 %0.0250.4866.5073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,705.57923.7065.9 %5.0320.59304.005.2 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,749.651,097.7060.1 %5.0524.39225.1557.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,822.49697.0075.3 %5.0517.16209.0059.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,209.281,189.0071.8 %5.0841.98669.2720.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,536.251,217.0065.6 %5.0449.15400.6510.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,581.13812.0082.3 %5.0788.85240.7569.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด4,217.995,075.00-20.3 %0.01,563.381,933.75-23.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,369.244,848.51-104.6 %0.0585.43593.75-1.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,104.343,827.0037.3 %5.01,100.14997.459.3 %4.5
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,263.441,736.0059.3 %5.01,058.01172.0983.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)21,312.1920,315.144.7 %2.01,781.33239.8186.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด31,656.9766,464.00-110.0 %0.0131.260.9599.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,653.102,018.1044.8 %5.0857.38242.2571.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,192.191,394.0036.4 %5.067.990.9598.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,839.26487.0073.5 %5.043.4032.3525.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,522.09601.0082.9 %5.0826.880.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,122.00288.0090.8 %5.0674.76424.3737.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,591.422,249.0037.4 %5.0845.91386.3054.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,670.5229,385.25-283.1 %0.02,852.401,585.8344.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,610.102,900.0048.3 %5.01,226.23387.1568.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,913.101,823.0081.6 %5.03,127.82686.8578.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,337.491,736.0072.6 %5.01,128.23142.5087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,238.811,646.0086.6 %5.01,055.08559.5547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,877.342,790.0028.0 %5.01,036.071,140.00-10.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,170.743,562.0014.6 %5.0704.06610.0513.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,557.593,402.4425.3 %5.01,245.21796.9636.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,822.923,197.0016.4 %5.0541.9834.2093.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด16,687.8110,453.0037.4 %5.0505.36323.7135.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,910.482,684.007.8 %3.5386.5857.0085.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 54,388.0730,849.7343.3 %5.0997.61133.0086.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด651.02370.0043.2 %5.0238.96123.6348.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,965.121,407.0052.5 %5.0750.83269.3564.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,858.821,702.0040.5 %5.0693.78216.0068.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,065.965,552.88-9.6 %0.01,169.18177.5684.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,432.231,298.0070.7 %5.01,074.10229.2378.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,802.819,961.547.8 %3.5919.6033.7696.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,931.199,213.35-134.4 %0.02,272.66412.5081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 187,554.4415,268.0082.6 %5.01,159.38380.0067.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 213,139.7611,760.0010.5 %5.01,170.73798.0031.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 326,341.359,093.5065.5 %5.01,445.89301.7579.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,458.554,663.00-89.7 %0.0173.30354.40-104.5 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,777.836,438.2434.2 %5.0188.52475.00-152.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด146,351.8817,120.0088.3 %5.0876.941,045.00-19.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,361.1137,036.0014.6 %5.01,133.80266.0076.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,514.756,184.0074.8 %5.0905.30102.3588.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด150,735.1334,417.0077.2 %5.01,567.261,881.97-20.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร30,923.792,736.0091.2 %5.0808.561,187.50-46.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง201,528.8810,506.0094.8 %5.0916.67823.0010.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด91,520.8515,169.0083.4 %5.0760.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,395.7621,648.00-130.4 %0.02,007.201,714.3714.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,403.321,195.0064.9 %5.0731.80424.9041.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,436.98604.0082.4 %5.0655.75142.5078.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด49,340.6815,956.9767.7 %5.08,233.831.00100.0 %5.0
รวม 1,280,724 487,603 61.93 % 67,734 28,616 57.75 %