จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,449.891,112.0054.6 %5.0532.55129.2075.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์68,382.725,295.5092.3 %5.0444.1466.6785.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,830.513,106.0018.9 %5.0776.32202.0974.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,599.77529.0085.3 %5.0719.3075.5489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์22,355.2612,146.8045.7 %5.06,994.65871.5987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,424.15463.0086.5 %5.0387.3869.6682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,025.601,024.0074.6 %5.0312.8533.4189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,523.61395.0088.8 %5.0420.5467.3384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,333.50234.0093.0 %5.0248.3952.7878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,361.08142.0095.8 %5.0402.0969.2582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,526.31392.0088.9 %5.0377.0010.6297.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,476.72580.0083.3 %5.0304.2869.0677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,502.06864.0080.8 %5.0237.0070.0570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,465.92696.0079.9 %5.0200.6968.8165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,291.95409.0087.6 %5.0147.4210.5392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,538.36499.0085.9 %5.0350.7551.2685.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,571.724,183.568.5 %4.01,308.77819.2737.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,107.87144.0096.5 %5.01,080.60523.5351.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,781.362,390.8079.7 %5.01,533.56202.5086.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,497.902,461.3529.6 %5.0852.48583.9031.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,552.06574.0077.5 %5.0548.13416.7524.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,658.151,764.0062.1 %5.01,289.851,647.72-27.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,761.284,889.88-177.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,209.022,588.4550.3 %5.01,575.09838.1746.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,235.552,755.0035.0 %5.01,164.5139.6696.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,748.6010,578.52-56.8 %0.01,327.88153.9488.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,508.761,936.0044.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,163.25251.0078.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,085.6334.4398.9 %5.0719.2743.1194.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,766.36152.0094.5 %5.0624.29168.1573.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,420.862,341.5031.6 %5.0814.45363.6455.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,421.0563,426.00-1,070.0 %0.01,565.122,419.54-54.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,275.12334.0092.2 %5.01,194.69659.0444.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์5,021.782,262.0055.0 %5.0852.39545.6736.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,476.5810,001.10-54.4 %0.01,403.95168.8688.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,278.353,257.3448.1 %5.0890.42789.4511.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,401.182,216.0049.6 %5.0890.52418.2353.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,759.52624.9389.1 %5.01,080.59323.0070.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,341.051,562.0075.4 %5.01,333.68295.5577.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,443.912,968.0013.8 %5.0662.9889.9486.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,671.022,294.0093.6 %5.0837.96476.0243.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 99,476.4139,879.1559.9 %5.01,147.731,180.95-2.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,072.831,398.7054.5 %5.0491.10192.8160.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,849.682,713.8053.6 %5.0814.45323.1560.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,724.98855.0068.6 %5.0565.89304.1046.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,223.344,201.3932.5 %5.01,274.17394.9369.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,088.9312.2499.6 %5.0662.2561.2790.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,863.677,563.08-10.2 %0.0909.46151.5483.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)56,377.108,315.2085.3 %5.02,057.48611.1670.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 124,904.8016,175.1635.1 %5.02,076.52470.2577.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 226,697.498,764.3567.2 %5.0991.35574.8642.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 354,079.096,966.0987.1 %5.01,304.60453.1865.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,941.957,750.0040.1 %5.0374.6398.2373.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง32,520.3910,512.0067.7 %5.01,048.96950.009.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง33,951.8212,848.0062.2 %5.0865.80495.0042.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,074.2511,188.0066.2 %5.0888.80259.6670.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี41,586.7311,075.0073.4 %5.0817.32402.8050.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์84,922.3735,136.0058.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง45,794.678,174.0082.2 %5.0795.01253.2368.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์19,018.4017,073.0010.2 %5.02,021.042,962.62-46.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,212.552,499.0022.2 %5.0757.32631.3416.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,458.271,429.0041.9 %5.0510.10332.8134.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์51,300.3512,821.7375.0 %5.06,971.744,927.1529.3 %5.0
รวม 936,385 381,227 59.29 % 63,752 29,935 53.05 %