จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,106.37728.0065.4 %5.0531.72126.1176.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร12,122.705,636.0053.5 %5.0155.87138.8310.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,612.117,834.00-18.5 %0.0110.0877.6129.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,145.201,294.0058.9 %5.0854.99100.0688.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,908.49540.0081.4 %5.0485.0367.9886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร17,425.0312,080.0030.7 %5.02,661.51857.2567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,379.81449.0086.7 %5.0317.1262.1680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,325.75279.0091.6 %5.0153.1515.3490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,289.47102.0096.9 %5.0271.3277.8071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,585.41248.0095.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,537.30621.0090.5 %5.0414.6072.8882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว770.482.0099.7 %5.0141.9815.1689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์656.25112.0082.9 %5.0348.1615.3895.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,691.45167.0095.5 %5.0172.2117.0590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว597.2674.0087.6 %5.0379.2355.9885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย558.20367.0034.3 %5.0319.2753.5683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,926.62824.0083.3 %5.0320.2473.4977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,144.76266.0091.5 %5.0251.3968.8472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,023.38385.0090.4 %5.0401.0816.1796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,655.371,028.0071.9 %5.0473.22116.6475.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,497.44557.0084.1 %5.0299.7572.4875.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,058.28233.0094.3 %5.0394.5085.1778.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,384.872,629.1522.3 %5.0931.03800.7214.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,632.532,328.0035.9 %5.01,083.18705.4334.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,996.50198.0093.4 %5.0797.94349.7456.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,496.50843.3775.9 %5.0658.96632.554.0 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,274.782,448.0025.2 %5.0950.071,844.05-94.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร5,054.10850.0083.2 %5.0963.57427.5055.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,155.773,321.0035.6 %5.01,653.681,320.6020.1 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,585.202,002.8056.3 %5.01,198.26151.5587.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร25,680.1193,423.22-263.8 %0.07,869.92427.5094.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร50,916.2649,684.302.4 %1.0520.62574.75-10.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,693.2012,002.26-23.8 %0.03,701.846,447.75-74.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,970.791,241.0082.2 %5.0836.70152.0081.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,094.58868.0020.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,260.347,686.00-46.1 %0.089.2160.3932.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,451.66660.0080.9 %5.0651.7287.5186.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,038.38527.0082.7 %5.0683.84296.1056.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,080.442,241.0027.3 %5.0874.00543.2437.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,869.654,845.0055.4 %5.01,597.592,143.34-34.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,531.245,822.00-5.3 %0.01,383.86790.2442.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,093.631,079.0073.6 %5.0689.76475.0031.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,713.437,868.00-66.9 %0.01,007.85163.4283.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,674.7911,012.0829.7 %5.02,863.252,302.1019.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,971.122,387.0078.2 %5.0797.92366.6054.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,520.872,911.7017.3 %5.01,007.12392.6461.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,919.363,693.005.8 %2.51,083.06433.9459.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,767.262,004.0065.3 %5.01,368.40366.0373.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,648.1921.0099.2 %5.0556.8099.1482.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,018.261,459.0086.8 %5.0816.95440.3646.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 66,706.1083,400.00-25.0 %0.01,078.46764.5629.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,827.58544.0080.8 %5.0569.75208.3163.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,749.112,312.1451.3 %5.0912.02820.2410.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,751.92677.0093.7 %5.0430.64372.2013.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,814.683,815.8220.7 %5.01,102.20442.2359.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,904.892,634.0046.3 %5.01,757.69152.6491.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,806.331,286.0828.8 %5.0665.56243.0663.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,521.0713,116.0048.6 %5.01,520.66632.3658.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 260,138.9311,824.8680.3 %5.02,636.39556.6178.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2349,008.825,156.0089.5 %5.02,398.29723.5069.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 328,577.9212,607.0955.9 %5.0340.94477.95-40.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,446.232,500.0043.8 %5.0302.53265.0412.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร89,783.1037,223.0058.5 %5.01,819.34404.5077.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร30,315.989,884.0067.4 %5.0940.50456.8051.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,790.0813,251.8416.1 %5.0853.83487.0743.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน282,514.4115,515.0094.5 %5.01,159.17389.5066.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,417.5413,848.34-32.9 %0.02,165.812,962.50-36.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,191.961,970.0038.3 %5.0874.00509.1341.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร980.151,228.00-25.3 %0.0758.05337.7455.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,362.269,367.7379.3 %5.05,823.694,420.3324.1 %5.0
รวม 1,058,120 502,042 52.55 % 74,203 40,606 45.28 %