จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,151.55474.0078.0 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม296,113.3816,224.0094.5 %5.01,976.33162.1791.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,374.931,968.0041.7 %5.0382.9670.6681.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,088.501,284.0058.4 %5.0625.25194.3368.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม20,595.3311,276.0045.2 %5.02,488.81865.7865.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,646.73333.0095.0 %5.0542.6376.4185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,765.44338.0092.9 %5.0285.1287.1169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,895.15232.0094.0 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,548.69210.0094.1 %5.0313.7020.9893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,460.90178.0094.9 %5.0281.6221.2992.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,284.15643.0085.0 %5.0399.18130.0167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,824.65410.0089.3 %5.0270.4799.3463.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,017.91429.0089.3 %5.0351.7486.6475.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,315.12182.0094.5 %5.0261.4221.0492.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,015.0211,976.00-19.6 %0.01,348.26142.4689.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,273.554,131.003.3 %1.5682.29925.30-35.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,378.141.00100.0 %5.0397.02234.6540.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,437.161,128.5053.7 %5.0401.63137.7565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,415.09684.3071.7 %5.0544.22171.0068.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,855.28954.0075.3 %5.0986.54438.9555.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,725.72812.0085.8 %5.0599.51380.0036.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,276.851,089.0079.4 %5.0342.76233.7031.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,420.79707.2690.5 %5.01,842.271,640.9610.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,712.333,063.0017.5 %5.0718.61478.0533.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,265.689,431.69-50.5 %0.02,362.022,127.669.9 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,593.911,028.0077.6 %5.0716.08123.5082.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,629.6313,194.60-72.9 %0.01,024.57605.6140.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม67,051.6378,003.55-16.3 %0.0370.43723.37-95.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,227.84849.0073.7 %5.0834.420.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม0.00784.000.0 %0.00.00334.390.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,056.531.0099.9 %5.024.9133.70-35.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,736.23983.0073.7 %5.0568.20302.3246.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม1,536.122,119.00-37.9 %0.0796.39370.5053.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม67,232.6238,585.0142.6 %5.018,367.161,913.1389.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,992.033,364.0015.7 %5.01,005.56288.8071.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,874.45860.0082.4 %5.01,070.69419.4360.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,677.819,735.90-0.6 %0.01,880.30116.8893.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,119.86797.0092.8 %5.0663.28551.1716.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม0.002,060.000.0 %0.00.00303.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,905.583,417.0030.3 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,329.681,552.3470.9 %5.0967.53227.6376.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม0.003,244.900.0 %0.00.0046.590.0 %0.0
สพ.นครพนม37,079.348,406.0077.3 %5.0681.94565.5717.1 %5.0
รจก.นครพนม 89,244.3867,887.0023.9 %5.01,366.201,706.48-24.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,852.603,878.0020.1 %5.01,195.73766.3235.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,092.471,292.0058.2 %5.0549.17268.0851.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,331.353,984.128.0 %4.0796.39508.7636.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,541.841,768.0050.1 %5.0644.26175.6472.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,382.426,128.77-81.2 %0.0623.03450.1327.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 10.0013,569.000.0 %0.00.00597.700.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 259,640.059,452.3484.2 %5.01,519.93839.2044.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)0.0012,686.150.0 %0.00.0014,622.060.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม2,063.853,388.04-64.2 %0.0220.19353.31-60.5 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม55,600.4046,779.0015.9 %5.01,147.68232.6979.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง99,098.8212,328.0087.6 %5.0814.77968.14-18.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,710.1816,471.00-113.6 %0.01,510.462,317.60-53.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,919.712,001.0031.5 %5.0663.27452.3031.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,768.181,142.0069.7 %5.01,319.35183.5486.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม32,712.6025,862.3620.9 %5.05,198.122,827.6845.6 %5.0
รวม 1,021,860 433,416 57.59 % 65,941 27,815 57.82 %