จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,567.891,369.0061.6 %5.0439.0784.4180.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,015.916,410.9978.6 %5.081.05408.01-403.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร4,048.941,601.0060.5 %5.0515.1393.0781.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,540.21150.0095.8 %5.0686.27104.2284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร23,288.9614,648.0037.1 %5.02,568.83584.2577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,184.68282.0093.3 %5.0226.2076.9866.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,124.34304.0092.6 %5.0232.8366.9871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,192.24284.0093.2 %5.0314.7465.4679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,068.24210.0094.8 %5.0266.5053.0680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.94121.0569.4 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,920.0839,576.86-72.7 %0.01,727.89244.3885.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,952.012,085.0047.2 %5.01,047.58793.2524.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,779.896,726.70-142.0 %0.0458.080.000.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,990.101,542.0061.4 %5.01,009.55168.3083.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,165.051,742.0045.0 %5.0426.99294.7931.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,852.83854.0070.1 %5.0572.18198.4665.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,430.572,984.0013.0 %5.0800.351,678.59-109.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,117.484,563.00-115.5 %0.0489.64567.82-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร13,693.462,482.0081.9 %5.01,503.94196.6586.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 5,042.001,807.0064.2 %5.0895.4549.4394.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร13,205.906,112.4053.7 %5.01,142.66541.2652.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,226.83949.0070.6 %5.0629.20422.7532.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,631.38726.0055.5 %5.049.912.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,124.24421.0086.5 %5.0686.270.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,914.24361.0087.6 %5.0515.13233.2154.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,662.183,241.0011.5 %5.0914.47145.7084.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,198.0025,527.52-391.1 %0.01,313.801,635.67-24.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,609.962,151.0061.7 %5.01,313.80452.6165.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31199.8173.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร5,444.5510,460.10-92.1 %0.01,104.63249.9277.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,464.151,334.008.9 %4.0719.14645.0510.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,450.161,440.0058.3 %5.0762.31410.4046.2 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,090.391,620.0047.6 %5.0705.2588.8487.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,618.78616.0083.0 %5.0895.43499.8944.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,856.421,582.0044.6 %5.0477.0765.6086.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,058.571,696.0094.9 %5.0663.85458.1331.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร41,336.7223,128.4344.0 %5.0774.02270.7565.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,842.841,454.0048.9 %5.0439.07263.5240.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,773.272,199.0041.7 %5.0819.36605.8226.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,628.89735.0072.0 %5.0534.15184.9765.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,949.271,204.7275.7 %5.0838.41409.9851.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,833.44649.0083.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,183.719,680.454.9 %2.03,065.78408.9886.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,271.282,735.5477.7 %5.01,347.14223.4383.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร59,214.429,167.7684.5 %5.01,671.911,397.4216.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,273.8023,911.40-353.4 %0.0321.98161.5049.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,679.145,524.32-229.0 %0.0292.21278.884.6 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย12,763.4511,040.0013.5 %5.0570.58493.5913.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร136,240.0514,406.2589.4 %5.0760.31308.7559.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,522.1811,992.35-83.9 %0.01,623.601,611.850.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,410.881,682.0050.7 %5.0629.20390.3938.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,773.55573.0079.3 %5.0458.090.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,978.0311,325.1046.0 %5.04,063.412,557.0037.1 %5.0
รวม 567,206 279,267 50.76 % 45,064 21,470 52.36 %