จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,209.833,708.21-15.5 %0.02,062.6649.1597.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 361,168.1844,276.9027.6 %5.0168.42350.23-108.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,518.6823.0099.1 %5.0806.20134.0983.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,617.518,412.402.4 %1.063.2270.23-11.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่66,020.8242,636.9035.4 %5.0271.37140.6348.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,360.256,822.2789.1 %5.0152.53314.47-106.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่37,702.7431,239.7417.1 %5.0144.01151.38-5.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่21,021.4117,302.4617.7 %5.02,023.23268.1086.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,512.302,505.1228.7 %5.01,535.2529.5098.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,232.841.00100.0 %5.01,072.432.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 827,803.0619,527.9929.8 %5.03,608.00285.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 118,484.3214,954.1919.1 %5.04,735.24947.9780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,467.117,003.0026.0 %5.02,758.59522.5081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,121.224,062.0033.6 %5.0336.69105.0768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,544.92609.0082.8 %5.0295.9852.5182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี5,323.111,638.0069.2 %5.0255.7219.8892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง890.57921.00-3.4 %0.0300.3592.1269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,319.86701.0078.9 %5.0479.82123.7174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,242.6293.0097.8 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,363.46392.0088.3 %5.0708.25121.4982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,535.72181.0096.0 %5.0259.8640.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,514.422,890.0066.1 %5.0393.7463.3183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,845.65562.0085.4 %5.0389.0173.2381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด5,537.28669.0087.9 %5.0384.01102.6073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,383.91441.0087.0 %5.0229.3691.7560.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,708.71440.0074.2 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,354.74228.0093.2 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,526.231,014.0071.2 %5.0232.27100.0656.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,188.821,219.0061.8 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,727.101,080.0071.0 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,616.54815.0077.5 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,434.10332.0090.3 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,729.39391.0089.5 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,214.701,599.0062.1 %5.0304.1479.3773.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,132.981,134.0072.6 %5.0645.63137.7578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,400.14362.0089.4 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 37,089.413,735.3447.3 %5.01,454.8290.5593.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,396.471,540.0054.7 %5.0803.15124.7784.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,460.872,183.9236.9 %5.01,063.22103.8590.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,101.965,926.2016.6 %5.01,536.31713.4553.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,887.179,930.50-11.7 %0.02,650.752,355.1911.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,650.853,310.409.3 %4.51,165.05314.9573.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,773.381,350.0076.6 %5.01,291.011,030.1720.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,114.172,551.0038.0 %5.01,953.60265.2886.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,931.831,715.0056.4 %5.0859.87654.4323.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 136,651.7854,888.20-49.8 %0.013,128.085,099.1561.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,671.732,125.5042.1 %5.01,067.811,202.20-12.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,437.40399.0072.2 %5.01,072.43460.6257.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,184.633,676.2829.1 %5.02,409.99671.9072.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,292.363,702.0030.1 %5.01,681.843,900.00-131.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,399.2115,728.50-145.8 %0.02,449.45864.4564.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 42,465.8127,399.9035.5 %5.02,360.66837.1064.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,282.164,977.295.8 %2.52,702.16486.4282.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,173.555,431.50-30.1 %0.0795.52829.30-4.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,621.847,503.7029.4 %5.03,373.361,486.0955.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,444.99780.0082.5 %5.01,357.67134.4790.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,449.982,394.7646.2 %5.01,010.351,968.84-94.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,664.4856,633.00-188.0 %0.03,620.57711.3780.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,651.9425,739.00-64.4 %0.05,682.136,695.00-17.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,894.287,471.00-26.8 %0.02,447.68365.7585.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,579.12990.0078.4 %5.01,015.38128.2587.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,995.383,515.0041.4 %5.01,719.0293.0094.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,779.2825,320.01-98.1 %0.04,415.64350.7892.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ25,891.1713,078.5049.5 %5.0427.41266.4937.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,193.362,265.6029.1 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,930.19834.0078.8 %5.0641.0165.1189.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,327.802,576.0051.6 %5.0570.96272.5652.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,212.06310.0090.3 %5.0882.27461.7047.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,672.4881,131.00-334.5 %0.02,289.451,698.8625.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,802.326,330.00-66.5 %0.01,833.07422.5277.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,119.962,530.0064.5 %5.01,262.59368.3070.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่15,447.2515,142.002.0 %1.03,721.6064.6098.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่16,571.232,960.0082.1 %5.01,452.75827.6943.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,353.714,829.00-10.9 %0.01,300.62256.7280.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,482.212,781.0049.3 %5.01,860.52246.9786.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,977.112,919.7558.2 %5.02,118.31300.8685.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,641.247,732.00-66.6 %0.01,376.68168.0287.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่43,960.1817,246.1960.8 %5.01,215.41678.1444.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,675.6210,798.9942.2 %5.0845.44507.7539.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 151,428.09139,970.007.6 %3.52,613.712,228.7814.7 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 54,808.3934,500.6137.1 %5.01,570.25533.0266.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,918.4615,126.005.0 %2.53,222.601,647.0548.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,562.11890.0065.3 %5.0825.22271.7467.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,515.191,320.0076.1 %5.01,357.67407.0670.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,442.55500.0085.5 %5.01,110.46446.5059.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,976.826,710.0025.3 %5.02,821.901,413.6049.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,599.161,297.0064.0 %5.01,225.46191.7784.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,842.7513,666.13-182.2 %0.01,680.94601.7864.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,121.258,583.45-108.3 %0.01,300.62860.6533.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 121,034.331,019.1995.2 %5.02,446.37237.9990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,908.259,015.7930.2 %5.04,545.102,640.9241.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 236,380.329,043.8375.1 %5.01,591.37782.5150.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,076.194,673.0023.1 %5.04,400.42488.8188.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 697,686.337,916.0291.9 %5.01,723.28454.8873.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 473,993.7616,140.4878.2 %5.01,035.64361.6665.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 566,913.2112,985.4880.6 %5.02,933.65601.3579.5 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,966.6211,604.0066.8 %5.0474.95202.3557.4 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,314.688,505.4630.9 %5.0429.99183.3557.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,156.287,603.44-82.9 %0.0469.5449.3089.5 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร18,378.1710,401.0043.4 %5.0495.6292.6181.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่93,950.3151,204.0045.5 %5.02,102.62642.9669.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่184,517.0560,000.0067.5 %5.01,396.45463.6066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่35,240.8812,104.6065.7 %5.01,223.78248.3379.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง91,678.717,255.6992.1 %5.01,510.12342.7877.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง52,469.808,541.9983.7 %5.01,148.56383.7266.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,967.341,425.0052.0 %5.0844.23298.4764.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง23,655.321,000.0095.8 %5.01,038.1595.0090.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่65,723.7433,131.0049.6 %5.01,463.991,481.05-1.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,671.7624,854.0034.0 %5.02,872.251,172.5559.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่37,457.1351,221.76-36.7 %0.010,675.514,244.5860.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่41,256.6628,048.0032.0 %5.02,059.74241.7588.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,862.58950.0066.8 %5.01,535.22200.9486.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่94,644.4164,199.1132.2 %5.04,156.852,383.0142.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,238.285,910.00-12.8 %0.01,357.67732.6446.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,547.1039,457.00-502.7 %0.02,581.13330.8087.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,073.035,773.00-41.7 %0.01,902.90151.9592.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,573.51627.0075.6 %5.01,756.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,498.901,215.0065.3 %5.0939.31481.0448.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 565,001.7127,124.3558.3 %5.019,231.768,607.3055.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่92,389.7721,083.8577.2 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,428,520 1,441,164 40.66 % 234,382 92,006 60.75 %