จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4933.6981.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน61,553.6753,069.0013.8 %5.0100.03131.21-31.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,612.503,209.4330.4 %5.0753.46133.4782.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,114.341,424.0054.3 %5.0639.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน14,746.1911,942.0019.0 %5.03,035.41387.0587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,458.091,016.0070.6 %5.0276.9968.6275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,418.36545.0087.7 %5.0491.6459.9787.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,095.84320.0092.2 %5.0180.9633.4081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,044.63196.0095.2 %5.0394.5147.2088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,897.40511.0082.4 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,896.61641.0083.5 %5.0193.4667.2165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,773.582,612.0045.3 %5.0322.3647.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ9,564.67431.0095.5 %5.0204.4533.1783.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,919.033,342.40-14.5 %0.0436.461.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,721.544,251.3810.0 %5.01,038.72585.8343.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,717.112,283.0038.6 %5.0943.62289.2769.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,610.771,251.0072.9 %5.0696.41101.9485.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,165.47626.0080.2 %5.0328.82239.8527.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,180.162,725.0034.8 %5.0506.281,704.06-236.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,384.213,184.00-33.5 %0.0443.19403.748.9 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,410.362,244.7949.1 %5.01,133.78388.0365.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,934.461,186.0076.0 %5.0943.6594.6290.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน9,343.129,725.35-4.1 %0.01,609.20253.1684.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,631.202,200.0016.4 %5.0525.29454.1013.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,032.233,674.00-80.8 %0.050.6651.72-2.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,441.92608.0082.3 %5.0693.1533.2595.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,849.871,173.0058.8 %5.0563.32385.9731.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,661.243,323.0028.7 %5.0634.12250.5160.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,688.542,379.6758.2 %5.01,323.961,508.22-13.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,159.601,572.0069.5 %5.01,133.81259.8977.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,549.883,606.0020.7 %5.0696.44176.0474.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,816.1810,477.96-117.6 %0.01,342.9867.2695.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,534.532,504.0044.8 %5.0696.41458.8534.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,797.683,629.594.4 %2.0848.57280.9866.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,345.593,400.00-1.6 %0.0810.53321.2560.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,785.671,969.6248.0 %5.0867.40322.8662.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,332.133,181.004.5 %2.0677.4237.5494.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,382.283,065.0073.1 %5.0458.37192.8557.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 59,567.2545,395.0023.8 %5.01,006.37508.5949.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,655.1166.0097.5 %5.0287.83138.9551.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน3,536.136,231.00-76.2 %0.0753.48251.7566.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน4,096.201,742.0057.5 %5.0402.90286.4928.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,298.795,910.006.2 %3.01,190.85275.4376.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,081.681,710.0344.5 %5.0696.4328.5095.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,251.972,266.0030.3 %5.0772.50330.0857.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 241,001.0912,563.3469.4 %5.01,444.11565.3660.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 142,273.2513,176.6168.8 %5.01,069.67306.0371.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,449.604,403.00-27.6 %0.0298.72275.757.7 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 23,196.606,294.0072.9 %5.0609.49165.2372.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน70,761.3324,578.0665.3 %5.01,334.39301.0077.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน66,004.447,676.5088.4 %5.0775.80403.9447.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,144.049,904.0042.2 %5.0598.3327.0095.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,856.2413,002.01-19.8 %0.01,419.6077.5794.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,988.882,851.0071.5 %5.0772.50357.8353.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,667.59597.0077.6 %5.0430.18253.1841.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,962.9312,626.0068.4 %5.03,746.802,735.6227.0 %5.0
รวม 641,364 324,490 49.41 % 43,364 17,195 60.35 %