จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,884.13721.0075.0 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,820.322,445.0049.3 %5.0922.05205.4477.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,999.591,796.0040.1 %5.0503.7046.7490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,264.2816,009.771.6 %0.52,614.47519.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 235,984.4933,022.888.2 %4.04,664.51940.5079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,914.252,603.0056.0 %5.0380.38114.9169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,157.191,614.0068.7 %5.0248.5762.7974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,941.474,503.1235.1 %5.0406.2195.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,771.872,156.0054.8 %5.0258.8385.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,523.182,957.1034.6 %5.0372.1538.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,641.191,707.0063.2 %5.0398.6976.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,407.84587.0086.7 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,282.311,429.0066.6 %5.0185.4561.4366.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,422.881,272.7876.5 %5.01,276.08532.4858.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,820.626,557.98-36.0 %0.0979.10484.7550.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,587.502,389.0047.9 %5.0865.01683.9720.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,155.382,158.8564.9 %5.0919.64446.5451.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,493.401,132.0067.6 %5.0503.65353.1029.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,513.12844.0066.4 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,733.195,671.451.1 %0.51,913.27733.8261.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์13,755.276,500.0052.7 %5.01,887.721,197.4636.6 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,857.20175,524.00-783.9 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,180.744,168.740.3 %0.5845.99586.0230.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,328.227,895.00-48.2 %0.06,251.141,807.7671.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,100.432,082.000.9 %0.5369.68545.69-47.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,041.945,073.08-0.6 %0.0975.41655.9632.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,562.771,780.0050.0 %5.0678.32432.4336.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,834.3017,665.04-79.6 %0.01,188.27344.5571.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,630.023,561.5053.3 %5.02,229.87204.4490.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,314.442,964.0031.3 %5.0807.96324.1659.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี2,815.39898.0068.1 %5.0389.6026.5493.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,262.051,608.0050.7 %5.0480.99277.2142.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,630.555,250.96-44.6 %0.0712.87239.5966.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,658.8326,773.00-302.1 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,859.3313,818.53-184.4 %0.0731.84373.0449.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,904.052,035.0047.9 %5.0446.60189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,685.5716,104.57-140.9 %0.01,644.66105.4593.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,477.7412,032.0010.7 %5.01,342.46869.1535.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,767.28304.0097.4 %5.0522.67303.3442.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,488.952,500.0044.3 %5.0693.40280.1259.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,335.012,223.0058.3 %5.0750.91271.5363.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,160.871,661.2767.8 %5.0693.81320.6753.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,729.684,106.0013.2 %5.0541.7334.1293.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี15,144.927,992.0047.2 %5.0596.97417.0530.1 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 57,102.8052,903.107.4 %3.5770.56433.8543.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 141,003.5693,291.0533.8 %5.01,217.03455.3862.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี22,388.9016,847.5824.8 %5.0399.83512.90-28.3 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 28,269.79303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,195.4028,829.9937.6 %5.0798.80317.2560.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,112.781,383.0066.4 %5.0351.57218.3437.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,529.656,854.40-5.0 %0.01,283.36318.6975.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,379.944,400.2818.2 %5.0769.87151.6380.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี16,359.0415,380.006.0 %3.02,348.25608.0074.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,137.602,486.5059.5 %5.0579.77351.5339.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,234.56107,910.00-197.8 %0.01,998.99532.9073.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,546.403,820.00-7.7 %0.0465.6786.6881.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)45,157.8115,854.1564.9 %5.01,778.88577.0867.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 223,226.8114,097.4939.3 %5.01,073.64633.9940.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 136,656.2413,080.0064.3 %5.0995.09106.0389.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,827.215,160.00-82.5 %0.0266.65227.7114.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 84,106.7623,963.0071.5 %5.01,419.38417.0070.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี86,082.8021,204.0075.4 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,311.8031,774.36-56.4 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,810.2119,520.00-412.3 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี364,547.81152,080.0058.3 %5.08,476.64869.0689.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,651.873,053.4016.4 %5.0731.89337.3853.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,932.19514.0082.5 %5.0313.54176.8243.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี19,791.548,576.1656.7 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,370,207 1,059,383 22.68 % 86,793 32,569 62.47 %