จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,332.67949.0059.3 %5.0588.43173.2970.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,657.8712,031.0038.8 %5.064.61214.22-231.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,734.881,418.0048.2 %5.0740.56139.8781.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,852.291,461.0048.8 %5.0778.5916.8597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,914.4211,380.0023.7 %5.03,269.69916.7572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,275.78231.0092.9 %5.0239.553.1198.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,370.16677.0079.9 %5.0441.2181.8181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,371.08541.0084.0 %5.0240.7356.7276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,496.88333.0090.5 %5.0450.076.9398.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,323.43620.0085.7 %5.0273.0651.1081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,409.03427.0087.5 %5.0260.4633.4087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,370.492,395.0045.2 %5.0362.2498.8072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,331.71816.0081.2 %5.0335.0033.2890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,506.38561.0084.0 %5.0223.1494.0557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,398.97534.0084.3 %5.0484.4583.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,755.83487.0087.0 %5.0478.7590.8881.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,221.896,097.2215.6 %5.01,615.302,151.75-33.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,081.412,425.0040.6 %5.01,253.99745.4540.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,038.151,511.0050.3 %5.0854.66351.8558.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,980.0218,187.00-30.1 %0.05,340.472,991.4544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,473.48900.0063.6 %5.0645.48847.54-31.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,028.241,596.0073.5 %5.01,577.25246.0584.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,513.283,310.00-31.7 %0.0548.231,172.30-113.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,461.301,569.0071.3 %5.01,786.44685.3161.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,431.741,503.0056.2 %5.0987.77150.1084.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,092.0612,206.00-50.8 %0.01,900.54239.9987.4 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง36,812.00107,346.99-191.6 %0.0144.56127.6511.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,331.915,009.01-15.6 %0.01,427.58174.8087.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,086.233,080.0024.6 %5.01,234.98290.7076.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง17,527.9211,590.0033.9 %5.06,963.864,168.5540.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,264.593,022.9829.1 %5.02,142.5416.9699.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,224.762,208.0031.5 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,257.93706.0078.3 %5.0854.6633.2596.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,849.19772.0072.9 %5.0740.56521.4129.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,263.894,418.00-35.4 %0.0930.72273.2970.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,986.0738,618.00-545.1 %0.01,672.351,534.538.2 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,773.587,597.00-31.6 %0.01,852.11420.1277.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,723.192,273.0016.5 %5.0778.5997.8687.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,367.158,818.12-64.3 %0.01,199.02133.4488.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง16,812.7010,088.0040.0 %5.02,305.82258.0088.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,732.44109.0097.1 %5.01,120.88430.0061.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,941.652,448.0037.9 %5.01,139.90504.8255.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,527.112,666.0024.4 %5.01,025.80370.4063.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,256.601,840.5970.6 %5.01,482.19313.6078.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,095.203,338.0018.5 %5.01,063.8394.1891.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,238.526,412.0076.5 %5.0617.08213.7565.4 %5.0
รจก.ลำปาง 62,871.6940,277.0035.9 %5.01,275.96600.8252.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 33,556.5526,271.9921.7 %5.0923.31235.7574.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,816.456,080.0010.8 %5.0507.08601.84-18.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,667.98869.0067.4 %5.0328.4495.9570.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,532.872,140.0039.4 %5.0548.2584.0084.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง22,518.0618,663.0117.1 %5.01,461.25617.5057.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,202.351,353.0057.7 %5.0740.54266.1064.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,231.995,409.00-3.4 %0.01,463.16928.9436.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,737.122,912.0022.1 %5.01,025.80145.6885.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง10,391.613,396.0267.3 %5.01,527.0372.1795.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,304.957,563.00-75.7 %0.02,424.17166.2593.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,680.454,060.00-10.3 %0.01,063.83724.5431.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 310,776.7813,480.52-25.1 %0.01,545.18584.2162.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 135,126.1215,256.9956.6 %5.01,703.80737.9456.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 273,652.548,800.0088.1 %5.0682.50825.08-20.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง356.883,326.52-832.1 %0.0302.84697.35-130.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ41,302.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,362.15ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา61,160.349,536.0084.4 %5.0910.87345.8562.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง11,734.849,065.0022.8 %5.0759.59703.767.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพเถิน40,319.0811,633.4971.1 %5.01,035.05798.9722.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง58,892.1920,885.0064.5 %5.01,050.04260.3075.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง8,281.2818,108.00-118.7 %0.02,261.821,322.6041.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 6,217.704,342.0030.2 %5.01,120.88405.0263.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,655.811,384.0047.9 %5.0702.53134.7180.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,476.728,661.0068.5 %5.07,123.027,704.46-8.2 %0.0
รวม 803,658 549,998 31.56 % 87,013 40,716 53.21 %