จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,435.241,226.0049.7 %5.0474.17143.6269.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,942.747,186.2039.8 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,193.622,870.0010.1 %5.0702.37136.1880.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,490.761,410.0059.6 %5.0721.37130.6381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์28,408.3715,235.9346.4 %5.04,201.29488.5888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,237.48689.0083.7 %5.0344.47102.1670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,563.30383.0089.3 %5.0633.80100.9684.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,094.64490.0088.0 %5.0470.52101.1178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,483.57493.0085.8 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,618.78507.0089.0 %5.0211.770.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,189.32704.0083.2 %5.0182.4725.5586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,437.08488.0085.8 %5.0293.8366.4077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,396.82292.0091.4 %5.0264.4033.4687.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,728.005,027.3565.9 %5.01,501.041,624.69-8.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,909.13621.0078.7 %5.0617.40293.7452.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,776.522,314.0038.7 %5.0968.59385.1960.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,856.311,730.0055.1 %5.01,524.96172.9088.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,024.721,564.0048.3 %5.0740.40405.1145.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,215.231,442.0034.9 %5.0436.14496.39-13.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,475.582,378.0063.3 %5.0798.76880.95-10.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,394.612,606.0023.2 %5.0529.00486.448.0 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,557.243,321.0056.1 %5.02,413.80507.4079.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์8,080.482,800.5165.3 %5.01,107.79540.8951.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์11,322.3511,651.01-2.9 %0.01,559.40269.8082.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,220.486,905.1547.8 %5.02,306.521,027.9055.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,449.931,997.0042.1 %5.0740.38370.5050.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,849.31362.0080.4 %5.062.2270.68-13.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,022.711,304.0056.9 %5.0825.0033.9395.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,184.781.00100.0 %5.0626.31269.8056.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,455.482,979.3976.1 %5.0873.52699.5519.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,482.123,975.0070.5 %5.01,272.83548.9156.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,171.196,347.0011.5 %5.01,101.71476.8756.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,376.723,510.0071.6 %5.01,006.63275.4872.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,284.668,859.0038.0 %5.01,577.1166.7895.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,193.131,652.0060.6 %5.01,006.61394.8560.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,555.402,631.0026.0 %5.0930.56398.0557.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,327.102,784.0047.7 %5.01,253.8383.3693.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,595.081,200.0066.6 %5.0930.54206.6177.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,193.453,800.0026.8 %5.0270.4172.4673.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,733.452,240.0080.9 %5.0778.44442.2443.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 42,247.4931,543.9925.3 %5.0878.29256.5270.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,421.041,035.0057.2 %5.0512.19113.8677.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,175.402,677.0035.9 %5.0759.42441.4241.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,294.131,564.5031.8 %5.0588.28431.0926.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,131.264,504.83-9.0 %0.0950.88412.0656.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,378.421,376.0059.3 %5.0779.67140.8381.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,072.365,825.2017.6 %5.0987.61476.7551.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,437.773,401.0076.4 %5.0359.01426.86-18.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 224,420.607,987.4767.3 %5.01,883.32483.0374.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1104,165.5616,595.5884.1 %5.01,394.89255.6081.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,995.693,884.00-94.6 %0.0231.65161.3830.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์65,271.4339,217.0039.9 %5.01,319.20937.2529.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์306,985.2816,729.5994.6 %5.0736.59283.2661.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย38,998.677,616.0080.5 %5.0773.40598.1722.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์92,281.3415,841.0082.8 %5.0888.38311.1065.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์32,252.4816,796.5447.9 %5.02,454.161,878.1523.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,613.562,907.0037.0 %5.0759.42328.2056.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,301.90690.0079.1 %5.0626.31156.5675.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์45,160.2012,345.0072.7 %5.06,119.833,091.9049.5 %5.0
รวม 1,065,532 310,512 70.86 % 59,643 24,017 59.73 %